CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NGHỆ AN

CHÍNH PH?
——-

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p – T? do – H?nh phúc
—————

S?: 37/2015/N?-CP

Hà N?i, ngày 22 tháng 04 n?m 2015

 

NGH? ??NH

QUY ??NH CHI TI?T V? H?P ??NG XÂY D?NG

C?n c? Lu?t T? ch?c Chính ph? ngày 25 tháng 12 n?m 2001;

C?n c? Lu?t Xây d?ng ngày 18 tháng 6 n?m 2014;

Theo ?? ngh? c?a B? tr??ng B? Xây d?ng,

Chính ph? ban hành Ngh? ??nh quy ??nh chi ti?t v? h?p ??ng xây d?ng.

Ch??ng I

NH?NG QUY ??NH CHUNG

?i?u 1. Ph?m vi ?i?u ch?nh và ??i t??ng áp d?ng

1. Ngh? ??nh này quy ??nh chi ti?t v? h?p ??ng xây d?ng.

2. Ngh? ??nh này áp d?ng ??i v?i các t? ch?c, cá nhân liên quan ??n vi?c xác l?p và qu?n lý th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng thu?c d? án ??u t? xây d?ng (bao g?m c? h?p ??ng xây d?ng gi?a nhà ??u t? th?c hi?n d? án BOT, BTO, BT và PPP v?i nhà th?u th?c hi?n các gói th?u c?a d? án) sau:

a) D? án ??u t? xây d?ng c?a c? quan nhà n??c, t? ch?c chính tr?, t? ch?c chính tr? – xã h?i, t? ch?c chính tr? xã h?i – ngh? nghi?p, t? ch?c xã h?i – ngh? nghi?p, t? ch?c xã h?i, ??n v? thu?c l?c l??ng v? trang nhân dân, ??n v? s? nghi?p công l?p;

b) D? án ??u t? xây d?ng c?a doanh nghi?p nhà n??c;

c) D? án ??u t? xây d?ng không thu?c quy ??nh t?i ?i?m a, b Kho?n này có s? d?ng v?n nhà n??c, v?n c?a doanh nghi?p nhà n??c t? 30% tr? lên ho?c d??i 30% nh?ng trên 500 t? ??ng trong t?ng m?c ??u t? c?a d? án;

Khuy?n khích các t? ch?c, cá nhân liên quan ??n h?p ??ng xây d?ng thu?c các d? án ??u t? xây d?ng s? d?ng các ngu?n v?n khác áp d?ng quy ??nh t?i Ngh? ??nh này.

3. ??i v?i h?p ??ng xây d?ng thu?c các d? án s? d?ng ngu?n v?n h? tr? phát tri?n chính th?c (g?i t?t là ODA), n?u ?i?u ??c qu?c t? mà Vi?t Nam là thành viên có nh?ng quy ??nh khác v?i các quy ??nh t?i Ngh? ??nh này thì th?c hi?n theo các quy ??nh c?a ?i?u ??c qu?c t? ?ó.

?i?u 2. Gi?i thích t? ng?

Trong Ngh? ??nh này các t? ng? d??i ?ây ???c hi?u nh? sau:

1. H?p ??ng xây d?ng là h?p ??ng dân s? ???c th?a thu?n b?ng v?n b?n gi?a bên giao th?u và bên nh?n th?u ?? th?c hi?n m?t ph?n hay toàn b? công vi?c trong ho?t ??ng ??u t? xây d?ng.

2. Bên giao th?u là ch? ??u t? ho?c ??i di?n c?a ch? ??u t? ho?c t?ng th?u ho?c nhà th?u chính.

3. Bên nh?n th?u là t?ng th?u ho?c nhà th?u chính khi bên giao th?u là ch? ??u t?; là nhà th?u ph? khi bên giao th?u là t?ng th?u ho?c nhà th?u chính. Bên nh?n th?u có th? là liên danh các nhà th?u.

4. ?i?u ki?n chung c?a h?p ??ng xây d?ng là tài li?u kèm theo h?p ??ng quy ??nh quy?n, ngh?a v? c? b?n và m?i quan h? c?a các bên tham gia h?p ??ng xây d?ng.

5. ?i?u ki?n c? th? c?a h?p ??ng xây d?ng là tài li?u kèm theo h?p ??ng ?? c? th? hóa, b? sung m?t s? quy ??nh c?a ?i?u ki?n chung c?a h?p ??ng xây d?ng,

6. Ph? l?c c?a h?p ??ng xây d?ng là tài li?u kèm theo h?p ??ng xây d?ng ?? quy ??nh chi ti?t, làm rõ, s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u kho?n c?a h?p ??ng xây d?ng.

7. Ngày làm vi?c trong Ngh? ??nh này ???c hi?u là các ngày theo d??ng l?ch, tr? ngày ch? nh?t, ngày ngh? l?, t?t theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

8. Ch? d?n k? thu?t là t?p h?p các yêu c?u k? thu?t d?a trên các quy chu?n k? thu?t, tiêu chu?n ???c áp d?ng cho công trình, thi?t k? xây d?ng công trình ?? h??ng d?n, quy ??nh v? v?t li?u, s?n ph?m, thi?t b? s? d?ng cho công trình gói th?u xây d?ng và các công tác thi công, giám sát, nghi?m thu công trình xây d?ng.

9. Thi?t k? FEED là thi?t k? k? thu?t t?ng th? ???c tri?n khai theo thông l? qu?c t? ?? làm c? s? tri?n khai thi?t k? chi ti?t.

10. Ph?m vi công vi?c ???c quy ??nh t?i Kho?n 1 ?i?u 12 Ngh? ??nh này.

11. Nhà th?u chính là nhà th?u tr?c ti?p ký k?t h?p ??ng xây d?ng v?i ch? ??u t? xây d?ng.

12. Nhà th?u ph? là nhà th?u ký k?t h?p ??ng xây d?ng v?i nhà th?u chính ho?c t?ng th?u.

13. Nhà th?u n??c ngoài là t? ch?c ???c thành l?p theo pháp lu?t n??c ngoài ho?c cá nhân mang qu?c t?ch n??c ngoài tham gia ký k?t và qu?n lý th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng t?i Vi?t Nam. Nhà th?u n??c ngoài có th? là nhà th?u chính, t?ng th?u ho?c nhà th?u ph?.

?i?u 3. Các lo?i h?p ??ng xây d?ng

1. Theo tính ch?t, n?i dung công vi?c h?p ??ng xây d?ng có các lo?i sau:

a) H?p ??ng t? v?n xây d?ng (vi?t t?t là h?p ??ng t? v?n) là h?p ??ng ?? th?c hi?n m?t, m?t s? hay toàn b? công vi?c t? v?n trong ho?t ??ng ??u t? xây d?ng;

b) H?p ??ng thi công xây d?ng công trình (vi?t t?t là h?p ??ng thi công xây d?ng) là h?p ??ng ?? th?c hi?n vi?c thi công xây d?ng công trình, h?ng m?c công trình ho?c ph?n vi?c xây d?ng theo thi?t k? xây d?ng công trình; h?p ??ng t?ng th?u thi công xây d?ng công trình là h?p ??ng thi công xây d?ng ?? th?c hi?n t?t c? các công trình c?a m?t d? án ??u t?;

c) H?p ??ng cung c?p thi?t b? công ngh? (vi?t t?t là h?p ??ng cung c?p thi?t b?) là h?p ??ng th?c hi?n vi?c cung c?p thi?t b? ?? l?p ??t vào công trình xây d?ng theo thi?t k? công ngh?; h?p ??ng t?ng th?u cung c?p thi?t b? công ngh? là h?p ??ng cung c?p thi?t b? cho t?t c? các công trình c?a m?t d? án ??u t? xây d?ng;

d) H?p ??ng thi?t k? và thi công xây d?ng công trình (ti?ng Anh là Engineering – Construction vi?t t?t là EC) là h?p ??ng ?? th?c hi?n vi?c thi?t k? và thi công xây d?ng công trình, h?ng m?c công trình; h?p ??ng t?ng th?u thi?t k? và thi công xây d?ng công trình là h?p ??ng thi?t k? và thi công xây d?ng t?t c? các công trình c?a m?t d? án ??u t? xây d?ng;

?) H?p ??ng thi?t k? và cung c?p thi?t b? công ngh? (ti?ng Anh là Engineering – Procurement vi?t t?t là EP) là h?p ??ng ?? th?c hi?n vi?c thi?t k? và cung c?p thi?t b? ?? l?p ??t vào công trình xây d?ng theo thi?t k? công ngh?; h?p ??ng t?ng th?u thi?t k? và cung c?p thi?t b? công ngh? là h?p ??ng thi?t k? và cung c?p thi?t b? công ngh? cho t?t c? các công trình c?a m?t d? án ??u t? xây d?ng;

e) H?p ??ng cung c?p thi?t b? công ngh? và thi công xây d?ng công trình (ti?ng Anh là Procurement – Construction vi?t t?t là PC) là h?p ??ng ?? th?c hi?n vi?c cung c?p thi?t b? công ngh? và thi công xây d?ng công trình, h?ng m?c công trình; h?p ??ng t?ng th?u cung c?p thi?t b? công ngh? và thi công xây d?ng công trình là h?p ??ng cung c?p thi?t b? công ngh? và thi công xây d?ng t?t c? các công trình c?a m?t d? án ??u t? xây d?ng;

g) H?p ??ng thi?t k? – cung c?p thi?t b? công ngh? và thi công xây d?ng công trình (ti?ng Anh là Engineering – Procurement – Construction vi?t t?t là EPC) là h?p ??ng ?? th?c hi?n các công vi?c t? thi?t k?, cung c?p thi?t b? công ngh? ??n thi công xây d?ng công trình, h?ng m?c công trình; h?p ??ng t?ng th?u EPC là h?p ??ng thi?t k? – cung c?p thi?t b? công ngh? và thi công xây d?ng t?t c? các công trình c?a m?t d? án ??u t? xây d?ng;

h) H?p ??ng chìa khóa trao tay là h?p ??ng xây d?ng ?? th?c hi?n toàn b? các công vi?c l?p d? án, thi?t k?, cung c?p thi?t b? công ngh? và thi công xây d?ng công trình c?a m?t d? án ??u t? xây d?ng;

i) H?p ??ng cung c?p nhân l?c, máy và thi?t b? thi công là h?p ??ng xây d?ng ?? cung c?p k? s?, công nhân (g?i chung là nhân l?c), máy, thi?t b? thi công và các ph??ng ti?n c?n thi?t khác ?? ph?c v? cho vi?c thi công công trình, h?ng m?c công trình, gói th?u ho?c công vi?c xây d?ng theo thi?t k? xây d?ng;

k) Các lo?i h?p ??ng xây d?ng khác.

2. Theo hình th?c giá h?p ??ng, h?p ??ng xây d?ng có các lo?i sau:

a) H?p ??ng tr?n gói;

b) H?p ??ng theo ??n giá c? ??nh;

c) H?p ??ng theo ??n giá ?i?u ch?nh;

d) H?p ??ng theo th?i gian;

?) H?p ??ng theo giá k?t h?p là h?p ??ng xây d?ng s? d?ng k?t h?p các lo?i giá h?p ??ng nêu t? ?i?m a ??n ?i?m d Kho?n này.

3. Theo m?i quan h? c?a các bên tham gia trong h?p ??ng, h?p ??ng xây d?ng có các lo?i sau:

a) H?p ??ng th?u chính là h?p ??ng xây d?ng ???c ký k?t gi?a ch? ??u t? v?i nhà th?u chính ho?c t?ng th?u.

b) H?p ??ng th?u ph? là h?p ??ng xây d?ng ???c ký k?t gi?a nhà th?u chính ho?c t?ng th?u v?i nhà th?u ph?.

c) H?p ??ng giao khoán n?i b? là h?p ??ng gi?a bên giao th?u và bên nh?n th?u thu?c m?t c? quan, t? ch?c.

d) H?p ??ng xây d?ng có y?u t? n??c ngoài là h?p ??ng xây d?ng ???c ký k?t gi?a m?t bên là nhà th?u n??c ngoài v?i nhà th?u trong n??c ho?c ch? ??u t? trong n??c.

?i?u 4. Nguyên t?c ký k?t h?p ??ng xây d?ng

V? nguyên t?c ký k?t h?p ??ng xây d?ng ph?i phù h?p v?i quy ??nh t?i Kho?n 2 ?i?u 138 Lu?t Xây d?ng s? 50/2014/QH13 và ??m b?o các nguyên t?c sau:

1. T?i th?i ?i?m ký k?t h?p ??ng bên nh?n th?u ph?i ?áp ?ng ?i?u ki?n n?ng l?c hành ngh?, n?ng l?c ho?t ??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? xây d?ng. ??i v?i nhà th?u liên danh, vi?c phân chia kh?i l??ng công vi?c trong th?a thu?n liên danh ph?i phù h?p v?i n?ng l?c ho?t ??ng c?a t?ng thành viên trong liên danh. ??i v?i nhà th?u chính n??c ngoài, ph?i có cam k?t thuê th?u ph? trong n??c th?c hi?n các công vi?c c?a h?p ??ng d? ki?n giao th?u ph? khi các nhà th?u trong n??c ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a gói th?u.

2. Ch? ??u t? ho?c ??i di?n c?a ch? ??u t? ???c ký h?p ??ng v?i m?t hay nhi?u nhà th?u chính ?? th?c hi?n công vi?c. Tr??ng h?p ch? ??u t? ký h?p ??ng v?i nhi?u nhà th?u chính thì n?i dung c?a các h?p ??ng này ph?i b?o ??m s? th?ng nh?t, ??ng b? trong quá trình th?c hi?n các công vi?c c?a h?p ??ng ?? b?o ??m ti?n ??, ch?t l??ng, hi?u qu? ??u t? c?a d? án ??u t? xây d?ng.

3. T?ng th?u, nhà th?u chính ???c ký h?p ??ng v?i m?t ho?c m?t s? nhà th?u ph?, nh?ng các nhà th?u ph? này ph?i ???c ch? ??u t? ch?p thu?n, các h?p ??ng th?u ph? này ph?i th?ng nh?t, ??ng b? v?i h?p ??ng th?u chính ?ã ký v?i ch? ??u t?. T?ng th?u, nhà th?u chính ph?i ch?u trách nhi?m v?i ch? ??u t? v? ti?n ??, ch?t l??ng các công vi?c ?ã ký k?t, k? c? các công vi?c do nhà th?u ph? th?c hi?n.

4. Giá ký k?t h?p ??ng không ???c v??t giá trúng th?u ho?c k?t qu? ?àm phán, th??ng th?o h?p ??ng xây d?ng, tr? kh?i l??ng phát sinh ngoài ph?m vi công vi?c c?a gói th?u ???c Ng??i có th?m quy?n quy?t ??nh ??u t? cho phép.

?i?u 5. Nguyên t?c th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng

Khi th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng, các bên h?p ??ng ph?i ??m b?o các nguyên t?c th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng theo quy ??nh t?i Kho?n 3 ?i?u 138 Lu?t Xây d?ng s? 50/2014/QH13.

?i?u 6. Hi?u l?c và tính pháp lý c?a h?p ??ng xây d?ng

1. H?p ??ng xây d?ng có hi?u l?c pháp lý khi ?áp ?ng ?? các ?i?u ki?n sau:

a) Ng??i tham gia ký k?t có ??y ?? n?ng l?c hành vi dân s?;

b) ?áp ?ng các nguyên t?c ký k?t h?p ??ng quy ??nh t?i ?i?u 4 Ngh? ??nh này;

c) Hình th?c h?p ??ng b?ng v?n b?n và ???c ký k?t b?i ng??i ??i di?n ?úng th?m quy?n theo pháp lu?t c?a các bên tham gia h?p ??ng. Tr??ng h?p m?t bên tham gia h?p ??ng là t? ch?c thì bên ?ó ph?i ký tên, ?óng d?u theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

2. Th?i ?i?m có hi?u l?c c?a h?p ??ng xây d?ng là th?i ?i?m ký k?t h?p ??ng (?óng d?u n?u có) ho?c th?i ?i?m c? th? khác do các bên th?a thu?n trong h?p ??ng xây d?ng và bên giao th?u ?ã nh?n ???c b?o ??m th?c hi?n h?p ??ng c?a bên nh?n th?u (??i v?i h?p ??ng có quy ??nh v? b?o ??m th?c hi?n h?p ??ng).

3. Tính pháp lý c?a h?p ??ng xây d?ng:

a) H?p ??ng xây d?ng có hi?u l?c là c? s? pháp lý cao nh?t mà bên giao th?u, bên nh?n th?u và các bên liên quan có ngh?a v? th?c hi?n;

b) H?p ??ng xây d?ng có hi?u l?c là c? s? pháp lý cao nh?t ?? gi?i quy?t tranh ch?p gi?a các bên. Các tranh ch?p ch?a ???c các bên th?a thu?n trong h?p ??ng s? ???c gi?i quy?t trên c? s? các quy ??nh c?a pháp lu?t có liên quan;

c) Các c? quan qu?n lý nhà n??c, c? quan ki?m soát, c?p phát, cho vay v?n, thanh tra, ki?m tra, ki?m toán và các c? quan có liên quan khác ph?i c?n c? vào n?i dung h?p ??ng xây d?ng có hi?u l?c pháp lý ?? th?c hi?n ch?c n?ng, nhi?m v? c?a mình theo quy ??nh, không ???c xâm ph?m ??n quy?n và l?i ích h?p pháp c?a các bên tham gia h?p ??ng.

?i?u 7. Qu?n lý th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng

1. Trong ph?m vi quy?n và ngh?a v? c?a mình, các bên c?n l?p k? ho?ch và bi?n pháp t? ch?c th?c hi?n phù h?p v?i n?i dung c?a h?p ??ng xây d?ng ?ã ký k?t nh?m ??t ???c các th?a thu?n trong h?p ??ng.

2. Tùy theo lo?i h?p ??ng xây d?ng, n?i dung qu?n lý th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng bao g?m:

a) Qu?n lý ti?n ?? th?c hi?n h?p ??ng;

b) Qu?n lý v? ch?t l??ng;

c) Qu?n lý kh?i l??ng và giá h?p ??ng;

d) Qu?n lý v? an toàn lao ??ng, b?o v? môi tr??ng và phòng ch?ng cháy n?;

?) Qu?n lý ?i?u ch?nh h?p ??ng và các n?i dung khác c?a h?p ??ng.

3. Bên giao th?u, bên nh?n th?u ph?i c? và thông báo cho bên kia v? ng??i ??i di?n ?? qu?n lý th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng. Ng??i ??i di?n c?a các bên ph?i ???c toàn quy?n quy?t ??nh và ch?u trách nhi?m v? các quy?t ??nh c?a mình trong ph?m vi quy?n h?n ???c quy ??nh trong h?p ??ng.

4. T?t c? các ki?n ngh?, ?? xu?t, yêu c?u và các ý ki?n ph?n h?i c?a các bên trong quá trình qu?n lý th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng ph?i th?c hi?n b?ng v?n b?n. N?i dung v?n b?n ki?n ngh?, ?? xu?t, yêu c?u c?n th? hi?n c?n c?, c? s?, hi?u qu? (n?u có) c?a các ki?n ngh?, ?? xu?t, yêu c?u và th?i h?n tr? l?i theo ?úng th?a thu?n trong h?p ??ng. Khi nh?n ???c ki?n ngh?, ?? xu?t, yêu c?u c?a m?t bên, bên kia ph?i tr? l?i b?ng v?n b?n v? vi?c ch?p thu?n ho?c không ch?p thu?n ?úng th?i h?n quy ??nh ?ã ???c các bên th?a thu?n trong h?p ??ng xây d?ng, nh?ng t?i ?a là b?y (07) ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ???c ki?n ngh?, ?? xu?t, yêu c?u, tr? tr??ng h?p các bên có th?a thu?n khác. Sau kho?ng th?i gian này n?u bên nh?n ???c ki?n ngh?, ?? xu?t, yêu c?u không gi?i quy?t mà không ??a ra lý do chính ?áng gây thi?t h?i cho bên kia, thì ph?i hoàn toàn ch?u trách nhi?m và b?i th??ng thi?t h?i cho bên kia (n?u có).

5. Các ki?n ngh?, ?? xu?t, yêu c?u c?a các bên trong quá trình qu?n lý th?c hi?n h?p ??ng ph?i g?i ??n ?úng ??a ch? giao d?ch ho?c ??a ch? trao ??i thông tin mà các bên ?ã th?a thu?n trong h?p ??ngxây d?ng.

6. Nh?ng n?i dung ch?a ???c quy ??nh t?i Ngh? ??nh này, các bên ph?i c?n c? vào các quy ??nh c?a pháp lu?t có liên quan ?? th?c hi?n.

Ch??ng II

NH?NG QUY ??NH C? TH?

M?c 1: CÁC THÔNG TIN, C?N C? KÝ K?T, N?I DUNG, H? S?, LU?T ÁP D?NG VÀ NGÔN NG? S? D?NG CHO H?P ??NG XÂY D?NG

?i?u 8. Thông tin v? h?p ??ng xây d?ng

Thông tin v? h?p ??ng xây d?ng ph?i ???c ghi trong h?p ??ng, bao g?m:

1. Lo?i h?p ??ng, s? h?p ??ng, tên gói th?u, tên d? án, ??a ?i?m xây d?ng và c?n c? ký k?t h?p ??ng.

2. Tên giao d?ch c?a các bên tham gia ký k?t h?p ??ng, ??i di?n c?a các bên, ??a ch? ??ng ký kinh doanh hay ??a ch? ?? giao d?ch, mã s? thu?, gi?y ??ng ký kinh doanh, s? tài kho?n, ?i?n tho?i, fax, e-mail, th?i gian và ??a ?i?m ký k?t h?p ??ng, các thông tin liên quan khác.

3. Tr??ng h?p bên nh?n th?u là liên danh các nhà th?u thì ph?i ghi ??y ?? thông tin c?a các thành viên trong liên danh theo quy ??nh t?i Kho?n 2 ?i?u này, trong ?ó ph?i ghi rõ thành viên ??ng ??u liên danh.

?i?u 9. C?n c? ký k?t h?p ??ng xây d?ng

1. Các c?n c? ký k?t h?p ??ng xây d?ng bao g?m các yêu c?u v? công vi?c c?n th?c hi?n ???c các bên th?ng nh?t, k?t qu? l?a ch?n nhà th?u, k?t qu? th??ng th?o, hoàn thi?n h?p ??ng và các c?n c? pháp lý áp d?ng có liên quan.

2. ??i v?i h?p ??ng EPC, EC, EP ngoài các c?n c? nêu ? Kho?n 1 ?i?u này thì c?n c? ký k?t h?p ??ng còn bao g?m báo cáo nghiên c?u kh? thi ??u t? xây d?ng ho?c thi?t k? FEED ???c duy?t.

3. ??i v?i h?p ??ng chìa khóa trao tay ngoài các c?n c? nêu ? Kho?n 1 ?i?u này thì c?n c? ký k?t h?p ??ng còn bao g?m nhi?m v? th?c hi?n d? án, ch? tr??ng ??u t?, báo cáo nghiên c?u ti?n kh? thi ??u t? xây d?ng ???c phê duy?t.

?i?u 10. N?i dung h?p ??ng xây d?ng, h? s? h?p ??ng xây d?ng và th? t? ?u tiên c?a các tài li?u h?p ??ng xây d?ng

N?i dung h?p ??ng xây d?ng, h? s? h?p ??ng xây d?ng và th? t? ?u tiên c?a các tài li?u kèm theo h?p ??ng xây d?ng th?c hi?n theo quy ??nh t?i ?i?u 141, ?i?u 142 Lu?t Xây d?ng s? 50/2014/QH13.

?i?u 11. Lu?t áp d?ng và ngôn ng? s? d?ng cho h?p ??ng xây d?ng

1. H?p ??ng xây d?ng ph?i áp d?ng h? th?ng pháp lu?t c?a n??c C?ng hòa xã h?i ch? ngh?a Vi?t Nam và tuân th? các quy ??nh c?a Ngh? ??nh này.

2. Ngôn ng? s? d?ng cho h?p ??ng xây d?ng là ti?ng Vi?t.

3. ??i v?i h?p ??ng xây d?ng có y?u t? n??c ngoài thì ngôn ng? s? d?ng là ti?ng Vi?t và ti?ng n??c ngoài do các bên th?a thu?n l?a ch?n; tr??ng h?p không th?a thu?n ???c thì s? d?ng ti?ng Anh.

M?c 2: N?I DUNG VÀ KH?I L??NG CÔNG VI?C, YÊU C?U CH?T L??NG VÀ TI?N ?? TH?C HI?N

?i?u 12. N?i dung và kh?i l??ng công vi?c c?a h?p ??ng xây d?ng

1. N?i dung và kh?i l??ng công vi?c c?a h?p ??ng xây d?ng là nh?ng n?i dung, kh?i l??ng công vi?c mà bên giao th?u ký k?t v?i bên nh?n th?u phù h?p v?i ph?m vi công vi?c c?a h?p ??ng và ph?i ???c các bên th?a thu?n rõ trong h?p ??ng. Ph?m vi công vi?c ???c xác ??nh c?n c? vào h? s? m?i th?u ho?c h? s? yêu c?u, h? s? d? th?u ho?c h? s? ?? xu?t, các biên b?n ?àm phán và các v?n b?n pháp lý có liên quan. Tùy theo lo?i h?p ??ng xây d?ng c? th?, ph?m vi công vi?c th?c hi?n ???c xác ??nh nh? sau:

a) ??i v?i h?p ??ng t? v?n xây d?ng: Là vi?c l?p quy ho?ch; l?p d? án ??u t? xây d?ng; thi?t k?; kh?o sát; qu?n lý d? án; qu?n lý th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng; giám sát thi công xây d?ng; th?m tra thi?t k?, d? toán và các công vi?c t? v?n khác trong ho?t ??ng ??u t? xây d?ng;

b) ??i v?i h?p ??ng thi công xây d?ng: Là vi?c cung c?p v?t li?u xây d?ng, nhân l?c, máy và thi?t b? thi công và thi công xây d?ng công trình theo ?úng h? s? thi?t k? ???c phê duy?t.

c) ??i v?i h?p ??ng cung c?p thi?t b? công ngh?: Là vi?c cung c?p thi?t b?; h??ng d?n l?p ??t, s? d?ng, v?n hành th?, v?n hành, ?ào t?o và chuy?n giao công ngh? (n?u có) theo ?úng h? s? thi?t k? ???c phê duy?t.

d) ??i v?i h?p ??ng EPC: Là vi?c thi?t k?, cung c?p v?t t?, thi?t b? và thi công xây d?ng công trình; ?ào t?o và h??ng d?n v?n hành, b?o d??ng, s?a ch?a; chuy?n giao công ngh?; v?n hành th? không t?i và có t?i; nh?ng công vi?c khác theo ?úng h? s? thi?t k? ???c phê duy?t.

?) ??i v?i h?p ??ng chìa khóa trao tay: N?i dung ch? y?u là vi?c l?p d? án ??u t? xây d?ng; thi?t k?; cung c?p thi?t b? và thi công xây d?ng công trình; ?ào t?o và h??ng d?n v?n hành, b?o d??ng, b?o trì, s?a ch?a; chuy?n giao công ngh?; v?n hành th? không t?i và có t?i; bàn giao công trình s?n sàng ?i vào ho?t ??ng cho bên giao th?u và nh?ng công vi?c khác theo ?úng d? án ???c phê duy?t.

2. Vi?c ?i?u ch?nh kh?i l??ng công vi?c c?a h?p ??ng ???c th?c hi?n theo quy ??nh t?i ?i?u 37 Ngh? ??nh này.

?i?u 13. Yêu c?u v? ch?t l??ng s?n ph?m và nghi?m thu, bàn giao s?n ph?m h?p ??ng xây d?ng

1. Yêu c?u v? ch?t l??ng s?n ph?m c?a h?p ??ng xây d?ng:

a) Ch?t l??ng s?n ph?m c?a h?p ??ng xây d?ng ph?i ?áp ?ng các yêu c?u c?a h?p ??ng, tuân th? và ?áp ?ng các yêu c?u v? ch?t l??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t. Các bên tham gia h?p ??ng ph?i th?a thu?n trong h?p ??ng v? quy chu?n, tiêu chu?n (tiêu chu?n và quy chu?n Qu?c gia), ch? d?n k? thu?t áp d?ng cho s?n ph?m c?a h?p ??ng xây d?ng.

b) ??i v?i thi?t b?, hàng hóa nh?p kh?u ngoài quy ??nh t?i ?i?m a Kho?n này còn ph?i quy ??nh v? ngu?n g?c, xu?t x?.

2. Nghi?m thu, bàn giao s?n ph?m các công vi?c hoàn thành:

a) Các th?a thu?n v? quy trình nghi?m thu, bàn giao c?a các bên tham gia h?p ??ng ph?i tuân th? ?úng các quy ??nh c?a pháp lu?t v? qu?n lý ch?t l??ng công trình xây d?ng.

b) Các công vi?c c?n nghi?m thu, bàn giao; c?n c? nghi?m thu, bàn giao; quy trình, th?i ?i?m nghi?m thu, bàn giao s?n ph?m các công vi?c hoàn thành; thành ph?n nhân s? tham gia nghi?m thu, bàn giao; bi?u m?u nghi?m thu, bàn giao; các quy ??nh v? ng??i ký, các biên b?n, tài li?u nghi?m thu, bàn giao ph?i ?úng v?i quy ??nh c?a pháp lu?t và ???c các bên th?a thu?n trong h?p ??ng.

c) Các bên ch? ???c nghi?m thu, bàn giao các s?n ph?m ?áp ?ng yêu c?u v? ch?t l??ng theo quy ??nh t?i Kho?n 1 ?i?u này.

d) ??i v?i nh?ng công vi?c theo yêu c?u ph?i ???c nghi?m thu tr??c khi chuy?n qua các công vi?c khác, bên nh?n th?u ph?i thông báo tr??c cho bên giao th?u ?? nghi?m thu theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? qu?n lý ch?t l??ng công trình xây d?ng.

?) ??i v?i các s?n ph?m sai sót (ch?a b?o ??m yêu c?u c?a h?p ??ng) thì ph?i ???c s?a ch?a, tr??ng h?p không s?a ch?a ???c thì ph?i lo?i b?. Bên nào gây ra sai sót thì bên ?ó ph?i ch?u toàn b? chi phí liên quan ??n s?a ch?a, ki?m ??nh l?i và các chi phí khác liên quan ??n vi?c kh?c ph?c sai sót, c?ng nh? ti?n ?? th?c hi?n h?p ??ng.

?i?u 14. Th?i gian và ti?n ?? th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng

1. Th?i gian th?c hi?n h?p ??ng ???c tính t? ngày h?p ??ng có hi?u l?c cho ??n khi các bên ?ã hoàn thành các ngh?a v? theo h?p ??ng xây d?ng ?ã ký.

2. Bên nh?n th?u có trách nhi?m l?p ti?n ?? chi ti?t th?c hi?n h?p ??ng trình bên giao th?u ch?p thu?n ?? làm c?n c? th?c hi?n.

3. Ti?n ?? th?c hi?n h?p ??ng ph?i th? hi?n các m?c hoàn thành, bàn giao các công vi?c, s?n ph?m ch? y?u.

4. ??i v?i h?p ??ng thi công xây d?ng c?a gói th?u có quy mô l?n, th?i gian th?c hi?n dài, thì ti?n ?? thi công có th? ???c l?p cho t?ng giai ?o?n.

5. ??i v?i h?p ??ng cung c?p thi?t b?, ti?n ?? cung c?p thi?t b? ph?i th? hi?n các m?c bàn giao thi?t b?, trong ?ó có quy ??nh v? s? l??ng, ch?ng lo?i thi?t b? cho t?ng ??t bàn giao.

6. ??i v?i h?p ??ng EPC, h?p ??ng chìa khóa trao tay, ngoài ti?n ?? thi công cho t?ng giai ?o?n còn ph?i l?p ti?n ?? cho t?ng lo?i công vi?c (l?p d? án, thi?t k?, cung c?p thi?t b? và thi công xây d?ng).

7. Khuy?n khích vi?c ??y nhanh ti?n ?? th?c hi?n h?p ??ng trên c? s? b?o ??m ch?t l??ng s?n ph?m c?a h?p ??ng. Tr??ng h?p ??y nhanh ti?n ?? ?em l?i hi?u qu? cao h?n cho d? án thì bên nh?n th?u ???c xét th??ng theo th?a thu?n trong h?p ??ng.

8. Vi?c ?i?u ch?nh ti?n ?? c?a h?p ??ng ???c th?c hi?n theo quy ??nh t?i ?i?u 39 Ngh? ??nh này.

M?c 3: GIÁ H?P ??NG, T?M ?NG, THANH TOÁN, QUY?T TOÁN VÀ THANH LÝ H?P ??NG XÂY D?NG

?i?u 15. Giá h?p ??ng xây d?ng và ?i?u ki?n áp d?ng

1. Giá h?p ??ng xây d?ng là kho?n kinh phí bên giao th?u cam k?t tr? cho bên nh?n th?u ?? th?c hi?n công vi?c theo yêu c?u v? kh?i l??ng, ch?t l??ng, ti?n ??, ?i?u ki?n thanh toán, t?m ?ng h?p ??ng và các yêu c?u khác theo th?a thu?n trong h?p ??ng xây d?ng.

2. Trong h?p ??ng xây d?ng các bên ph?i ghi rõ n?i dung các kho?n chi phí, các lo?i thu?, phí (n?u có) ?ã tính và ch?a tính trong giá h?p ??ng; giá h?p ??ng xây d?ng ???c ?i?u ch?nh ph?i phù h?p v?i lo?i h?p ??ng, hình th?c giá h?p ??ng và ph?i ???c các bên th?a thu?n trong h?p ??ng. ??i v?i nh?ng h?p ??ng xây d?ng các bên có th?a thu?n thanh toán b?ng nhi?u ??ng ti?n khác nhau thì ph?i ghi c? th? giá h?p ??ng t??ng ?ng v?i t?ng lo?i ti?n t?.

3. Giá h?p ??ng xây d?ng có các hình th?c sau:

a) Giá h?p ??ng tr?n gói là giá h?p ??ng không thay ??i trong su?t quá trình th?c hi?n h?p ??ng ??i v?i kh?i l??ng các công vi?c thu?c ph?m vi h?p ??ng ?ã ký k?t, tr? tr??ng h?p b?t kh? kháng và thay ??i ph?m vi công vi?c ph?i th?c hi?n.

b) Giá h?p ??ng theo ??n giá c? ??nh ???c xác ??nh trên c? s? ??n giá c? ??nh cho các công vi?c nhân v?i kh?i l??ng công vi?c t??ng ?ng. ??n giá c? ??nh là ??n giá không thay ??i trong su?t th?i gian th?c hi?n h?p ??ng, tr? tr??ng h?p b?t kh? kháng.

c) Giá h?p ??ng theo ??n giá ?i?u ch?nh ???c xác ??nh trên c? s? ??n giá ?ã ?i?u ch?nh do tr??t giá theo các th?a thu?n trong h?p ??ng nhân v?i kh?i l??ng công vi?c t??ng ?ng ???c ?i?u ch?nh giá. Ph??ng pháp ?i?u ch?nh ??n giá do tr??t giá th?c hi?n theo quy ??nh t?i Kho?n 3, 4 ?i?u 38 Ngh? ??nh này.

d) Giá h?p ??ng theo th?i gian ???c xác ??nh trên c? s? m?c thù lao cho chuyên gia, các kho?n chi phí ngoài m?c thù lao cho chuyên gia và th?i gian làm vi?c (kh?i l??ng) tính theo tháng, tu?n, ngày, gi?.

– M?c thù lao cho chuyên gia là chi phí cho chuyên gia, ???c xác ??nh trên c? s? m?c l??ng cho chuyên gia và các chi phí liên quan do các bên th?a thu?n trong h?p ??ng nhân v?i th?i gian làm vi?c th?c t? (theo tháng, tu?n, ngày, gi?).

– Các kho?n chi phí ngoài m?c thù lao cho chuyên gia bao g?m: Chi phí ?i l?i, v?n phòng làm vi?c và chi phí h?p lý khác.

?) Giá h?p ??ng theo giá k?t h?p là lo?i giá h?p ??ng ???c s? d?ng k?t h?p các lo?i giá h?p ??ng nêu t? ?i?m a ??n ?i?m d Kho?n này cho phù h?p v?i ??c tính c?a t?ng lo?i công vi?c trong h?p ??ng.

4. Giá h?p ??ng xây d?ng ???c xác ??nh c?n c? vào giá trúng th?u, ho?c k?t qu? ?àm phán, th??ng th?o h?p ??ng xây d?ng gi?a các bên.

5. ?i?u ki?n áp d?ng các lo?i giá h?p ??ng xây d?ng ???c quy ??nh nh? sau:

a) ??i v?i h?p ??ng tr?n gói:

Giá h?p ??ng tr?n gói ???c áp d?ng cho các gói th?u t?i th?i ?i?m l?a ch?n nhà th?u và ?àm phán ký k?t h?p ??ng ?ã ?? ?i?u ki?n ?? xác ??nh rõ v? kh?i l??ng và ??n giá ?? th?c hi?n các công vi?c theo ?úng các yêu c?u c?a h?p ??ng xây d?ng ho?c trong m?t s? tr??ng h?p ch?a th? xác ??nh ???c rõ kh?i l??ng, ??n giá (nh?: H?p ??ng EC, EP, PC, EPC và h?p ??ng chìa khóa trao tay) nh?ng các bên tham gia h?p ??ng có ?? n?ng l?c kinh nghi?m ?? tính toán, xác ??nh giá h?p ??ng tr?n gói.

Khi áp d?ng giá h?p ??ng tr?n gói thì giá gói th?u, giá h?p ??ng ph?i tính toán ??y ?? các y?u t? r?i ro liên quan ??n giá h?p ??ng nh? r?i ro v? kh?i l??ng, tr??t giá trong th?i gian th?c hi?n h?p ??ng và m?i bên ph?i t? ch?u trách nhi?m ??i v?i các r?i ro c?a mình.

b) ??i v?i h?p ??ng theo ??n giá c? ??nh:

Giá h?p ??ng theo ??n giá c? ??nh ???c áp d?ng cho các gói th?u t?i th?i ?i?m l?a ch?n nhà th?u và ?àm phán ký k?t h?p ??ng ?ã ?? ?i?u ki?n ?? xác ??nh rõ v? ??n giá ?? th?c hi?n các công vi?c theo ?úng các yêu c?u c?a h?p ??ng xây d?ng, nh?ng ch?a xác ??nh ???c chính xác kh?i l??ng công vi?c. Khi ?ó, ??n giá cho các công vi?c theo h?p ??ng ph?i tính toán ??y ?? các y?u t? r?i ro liên quan ??n giá h?p ??ng nh? tr??t giá trong th?i gian th?c hi?n h?p ??ng và m?i bên ph?i t? ch?u trách nhi?m ??i v?i các r?i ro c?a mình. Khi ?ó, giá gói th?u, giá h?p ??ng các bên ph?i d? tính tr??c chi phí d? phòng cho các y?u t? tr??t giá và kh?i l??ng.

c) ??i v?i h?p ??ng theo ??n giá ?i?u ch?nh: ???c áp d?ng cho các gói th?u t?i th?i ?i?m l?a ch?n nhà th?u và ?àm phán ký k?t h?p ??ng các bên tham gia h?p ??ng ch?a ?? ?i?u ki?n ?? xác ??nh rõ v? kh?i l??ng, ??n giá và các y?u t? r?i ro liên quan ??n giá h?p ??ng nh? tr??t giá trong th?i gian th?c hi?n h?p ??ng. Khi ?ó, giá gói th?u, giá h?p ??ng các bên ph?i d? tính tr??c chi phí d? phòng cho các y?u t? tr??t giá và kh?i l??ng.

d) Giá h?p ??ng theo th?i gian th??ng ???c áp d?ng ??i v?i m?t s? h?p ??ng xây d?ng có công vi?c t? v?n trong ho?t ??ng ??u t? xây d?ng. H?p ??ng t? v?n xây d?ng ???c áp d?ng t?t c? các lo?i giá h?p ??ng quy ??nh trong Ngh? ??nh này.

?i?u 16. B?o ??m th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng

1. B?o ??m th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng là vi?c bên nh?n th?u th?c hi?n m?t trong các bi?n pháp ??t c?c, ký qu? ho?c b?o lãnh ?? b?o ??m th?c hi?n ngh?a v? c?a mình trong th?i gian th?c hi?n h?p ??ng; khuy?n khích áp d?ng hình th?c b?o lãnh.

2. B?o ??m th?c hi?n h?p ??ng ph?i ???c n?p cho bên giao th?u tr??c th?i ?i?m h?p ??ng có hi?u l?c theo ?úng th?a thu?n c?a các bên v? giá tr?, lo?i ti?n, ph??ng th?c b?o ??m; theo m?u ???c bên giao th?u ch?p nh?n và ph?i có hi?u l?c cho ??n khi bên nh?n th?u ?ã hoàn thành các ngh?a v? theo h?p ??ng ho?c sau khi bên giao th?u ?ã nh?n ???c b?o ??m b?o hành ??i v?i h?p ??ng có công vi?c thi công xây d?ng và cung c?p thi?t b?. Riêng h?p ??ng t? v?n xây d?ng, h?p ??ng giao khoán n?i b?, h?p ??ng xây d?ng thu?c các ch??ng trình m?c tiêu do các h? dân th?c hi?n và nh?ng h?p ??ng xây d?ng theo hình th?c t? th?c hi?n không b?t bu?c b?o ??m th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng.

3. Tr??ng h?p bên nh?n th?u là nhà th?u liên danh thì t?ng thành viên ph?i n?p b?o ??m th?c hi?n h?p ??ng cho bên giao th?u, m?c b?o ??m t??ng ?ng v?i ph?n giá tr? h?p ??ng mà m?i thành viên th?c hi?n. N?u liên danh có th?a thu?n nhà th?u ??ng ??u liên danh n?p b?o ??m th?c hi?n h?p ??ng thì nhà th?u ??ng ??u liên danh n?p b?o ??m cho bên giao th?u, t?ng thành viên n?p b?o ??m th?c hi?n h?p ??ng cho nhà th?u ??ng ??u liên danh t??ng ?ng v?i giá tr? h?p ??ng do mình th?c hi?n.

4. Giá tr? b?o ??m th?c hi?n h?p ??ng, ph??ng th?c b?o ??m ph?i ???c quy ??nh trong h? s? m?i th?u ho?c h? s? yêu c?u. M?c b?o ??m th?c hi?n h?p ??ng ???c xác ??nh trong kho?ng t? 2% ??n 10% giá h?p ??ng xây d?ng; tr??ng h?p ?? phòng ng?a r?i ro cao thì giá tr? b?o ??m th?c hi?n h?p ??ng có th? cao h?n nh?ng không quá 30% giá h?p ??ng và ph?i ???c Ng??i có th?m quy?n quy?t ??nh ??u t? ch?p thu?n.

5. Bên nh?n th?u không ???c nh?n l?i b?o ??m th?c hi?n h?p ??ng trong tr??ng h?p t? ch?i th?c hi?n h?p ??ng sau khi h?p ??ng có hi?u l?c và các tr??ng h?p vi ph?m khác ???c quy ??nh trong h?p ??ng.

6. Bên giao th?u ph?i hoàn tr? cho bên nh?n th?u b?o ??m th?c hi?n h?p ??ng sau khi bên nh?n th?u ?ã hoàn thành t?t c? các ngh?a v? theo h?p ??ng ho?c ?ã chuy?n sang ngh?a v? b?o hành và bên giao th?u ?ã nh?n ???c b?o ??m b?o hành ??i v?i h?p ??ng có công vi?c thi công xây d?ng và cung c?p thi?t b?.

?i?u 17. B?o ??m thanh toán h?p ??ng xây d?ng

1. B?o ??m thanh toán h?p ??ng xây d?ng là vi?c bên giao th?u th?c hi?n các bi?n pháp nh?m ch?ng minh kh? n?ng th?c hi?n ngh?a v? thanh toán theo h?p ??ng xây d?ng ?ã ký k?t v?i bên nh?n th?u thông qua các hình th?c nh? k? ho?ch b? trí v?n ???c phê duy?t, b?o ??m c?a ngân hàng ho?c t? ch?c tín d?ng, h?p ??ng cung c?p tín d?ng ho?c th?a thu?n cho vay v?n v?i các ??nh ch? tài chính.

2. Tr??c khi ký k?t h?p ??ng xây d?ng, bên giao th?u ph?i có b?o ??m thanh toán phù h?p v?i ti?n ?? thanh toán ?ã th?a thu?n trong h?p ??ng. Nghiêm c?m bên giao th?u ký k?t h?p ??ng xây d?ng khi ch?a có k? ho?ch v?n ?? thanh toán theo th?a thu?n thanh toán trong h?p ??ng, tr? các công trình xây d?ng theo l?nh kh?n c?p.

?i?u 18. T?m ?ng h?p ??ng xây d?ng

1. T?m ?ng h?p ??ng xây d?ng là kho?n kinh phí mà bên giao th?u ?ng tr??c không lãi su?t cho bên nh?n th?u ?? th?c hi?n các công tác chu?n b? c?n thi?t tr??c khi tri?n khai th?c hi?n các công vi?c theo h?p ??ng.

2. Vi?c t?m ?ng h?p ??ng ch? ???c th?c hi?n sau khi h?p ??ng xây d?ng có hi?u l?c, riêng ??i v?i h?p ??ng thi công xây d?ng thì ph?i có c? k? ho?ch gi?i phóng m?t b?ng theo ?úng th?a thu?n trong h?p ??ng, ??ng th?i bên giao th?u ?ã nh?n ???c b?o lãnh ti?n t?m ?ng (n?u có) t??ng ?ng v?i giá tr? c?a t?ng lo?i ti?n mà các bên ?ã th?a thu?n.

3. M?c t?m ?ng, th?i ?i?m t?m ?ng và vi?c thu h?i t?m ?ng ph?i ???c các bên th?a thu?n c? th? trong h?p ??ng. M?c t?m ?ng và s? l?n t?m ?ng h?p ??ng xây d?ng ph?i ???c ghi c? th? trong h? s? m?i th?u, h? s? yêu c?u ho?c trong d? th?o h?p ??ng xây d?ng g?i cho bên nh?n th?u ?? bên nh?n th?u làm c? s? tính toán giá d? th?u, giá ?? xu?t.

4. B?o lãnh t?m ?ng h?p ??ng:

a) ??i v?i h?p ??ng xây d?ng có giá tr? t?m ?ng h?p ??ng l?n h?n 01 t? ??ng, tr??c khi bên giao th?u th?c hi?n vi?c t?m ?ng h?p ??ng cho bên nh?n th?u, bên nh?n th?u ph?i n?p cho bên giao th?u b?o lãnh t?m ?ng h?p ??ng v?i giá tr? và lo?i ti?n t??ng ???ng kho?n ti?n t?m ?ng h?p ??ng. Không b?t bu?c ph?i b?o lãnh t?m ?ng h?p ??ng ??i v?i các h?p ??ng xây d?ng có giá tr? t?m ?ng h?p ??ng nh? h?n ho?c b?ng 01 t? ??ng và các h?p ??ng xây d?ng theo hình th?c t? th?c hi?n bao g?m c? hình th?c do c?ng ??ng dân c? th?c hi?n theo các ch??ng trình m?c tiêu.

b) Tr??ng h?p bên nh?n th?u là liên danh các nhà th?u thì t?ng thành viên trong liên danh ph?i n?p cho bên giao th?u b?o lãnh t?m ?ng h?p ??ng v?i giá tr? t??ng ???ng kho?n ti?n t?m ?ng cho t?ng thành viên, tr? tr??ng h?p các thành viên trong liên danh th?a thu?n ?? nhà th?u ??ng ??u liên danh n?p b?o lãnh t?m ?ng h?p ??ng cho bên giao th?u.

c) Th?i gian có hi?u l?c c?a b?o lãnh t?m ?ng h?p ??ng ph?i ???c kéo dài cho ??n khi bên giao th?u ?ã thu h?i h?t s? ti?n t?m ?ng. Giá tr? c?a b?o lãnh t?m ?ng h?p ??ng s? ???c gi?m d?n t??ng ?ng v?i giá tr? ti?n t?m ?ng ?ã thu h?i qua m?i l?n thanh toán gi?a các bên.

5. M?c t?m ?ng h?p ??ng không ???c v??t quá 50% giá tr? h?p ??ng t?i th?i ?i?m ký k?t (bao g?m c? d? phòng n?u có), tr??ng h?p ??c bi?t thì ph?i ???c Ng??i có th?m quy?n quy?t ??nh ??u t? cho phép ho?c B? tr??ng, Ch? t?ch ?y ban nhân c?p t?nh; Ch? t?ch h?i ??ng thành viên, Ch? t?ch h?i ??ng qu?n tr? t?p ?oàn, t?ng công ty ??i v?i tr??ng h?p Ng??i có th?m quy?n quy?t ??nh ??u t? là Th? t??ng Chính ph?; m?c t?m ?ng t?i thi?u ???c quy ??nh nh? sau:

a) ??i v?i h?p ??ng t? v?n:

– 15% giá h?p ??ng ??i v?i h?p ??ng có giá tr? trên 10 t? ??ng.

– 20% giá h?p ??ng ??i v?i các h?p ??ng có giá tr? ??n 10 t? ??ng.

b) ??i v?i h?p ??ng thi công xây d?ng công trình:

– 10% giá h?p ??ng ??i v?i h?p ??ng có giá tr? trên 50 t? ??ng.

– 15% giá h?p ??ng ??i v?i h?p ??ng có giá tr? t? 10 t? ??ng ??n 50 t? ??ng.

– 20% giá h?p ??ng ??i v?i các h?p ??ng có giá tr? d??i 10 t? ??ng.

c) ??i v?i h?p ??ng cung c?p thi?t b? công ngh?, h?p ??ng EC, EP, PC và EPC, h?p ??ng chìa khóa trao tay và các lo?i h?p ??ng xây d?ng khác: 10% giá h?p ??ng.

d) Tr??ng h?p các bên th?a thu?n t?m ?ng ? m?c cao h?n m?c t?m ?ng t?i thi?u nêu t?i ?i?m a, b, c Kho?n này, thì ph?n giá tr? h?p ??ng t??ng ?ng v?i m?c t?m ?ng h?p ??ng v??t m?c t?m ?ng t?i thi?u s? không ???c ?i?u ch?nh giá k? t? th?i ?i?m t?m ?ng.

?) Ti?n t?m ?ng ???c thu h?i d?n qua các l?n thanh toán, m?c thu h?i c?a t?ng l?n do hai bên th?ng nh?t ghi trong h?p ??ng nh?ng ph?i b?o ??m ti?n t?m ?ng ???c thu h?i h?t khi giá tr? thanh toán ??t 80% giá h?p ??ng ?ã ký k?t.

6. Bên nh?n th?u ph?i s? d?ng t?m ?ng h?p ??ng ?úng m?c ?ích, ?úng ??i t??ng, có hi?u qu?. Nghiêm c?m vi?c t?m ?ng mà không s? d?ng ho?c s? d?ng không ?úng m?c ?ích c?a h?p ??ngxây d?ng ?ã ký.

7. ??i v?i vi?c s?n xu?t các c?u ki?n, bán thành ph?m có giá tr? l?n, m?t s? v?t li?u ph?i d? tr? theo mùa thì bên giao th?u, bên nh?n th?u th?a thu?n k? ho?ch t?m ?ng và m?c t?m ?ng ?? b?o ??m ti?n ?? th?c hi?n h?p ??ng.

?i?u 19. Thanh toán h?p ??ng xây d?ng

1. Vi?c thanh toán h?p ??ng xây d?ng ph?i phù h?p v?i lo?i h?p ??ng, giá h?p ??ng và các ?i?u ki?n trong h?p ??ng mà các bên ?ã ký k?t. Khi thanh toán theo các th?a thu?n trong h?p ??ng các bên không ph?i ký ph? l?c h?p ??ng, tr? tr??ng h?p b? sung công vi?c ch?a có trong h?p ??ng.

2. Các bên th?a thu?n trong h?p ??ng v? s? l?n thanh toán, giai ?o?n thanh toán, th?i ?i?m thanh toán, th?i h?n thanh toán, h? s? thanh toán và ?i?u ki?n thanh toán.

3. Bên giao th?u ph?i thanh toán ??y ?? (100%) giá tr? c?a t?ng l?n thanh toán cho bên nh?n th?u sau khi ?ã gi?m tr? ti?n t?m ?ng, ti?n b?o hành công trình theo th?a thu?n trong h?p ??ng, tr? tr??ng h?p các bên có th?a thu?n khác.

4. Tr??ng h?p trong k? thanh toán các bên ch?a ?? ?i?u ki?n ?? thanh toán theo ?úng quy ??nh c?a h?p ??ng (ch?a có d? li?u ?? ?i?u ch?nh giá, ch?a ?? th?i gian ?? xác ??nh ch?t l??ng s?n ph?m,…) thì có th? t?m thanh toán. Khi ?ã ?? ?i?u ki?n ?? xác ??nh giá tr? thanh toán thì bên giao th?u ph?i thanh toán cho bên nh?n th?u theo ?úng quy ??nh t?i Kho?n 3 ?i?u này.

5. ??i v?i h?p ??ng tr?n gói: Thanh toán theo t? l? ph?n tr?m giá h?p ??ng ho?c giá công trình, h?ng m?c công trình, kh?i l??ng công vi?c t??ng ?ng v?i các giai ?o?n thanh toán mà các bên ?ã th?a thu?n trong h?p ??ng, khi thanh toán không ?òi h?i có xác nh?n kh?i l??ng hoàn thành chi ti?t.

6. ??i v?i h?p ??ng theo ??n giá c? ??nh và ??n giá ?i?u ch?nh: Thanh toán trên c? s? kh?i l??ng th?c t? hoàn thành (k? c? kh?i l??ng t?ng ho?c gi?m, n?u có) ???c nghi?m thu c?a t?ng l?n thanh toán và ??n giá trong h?p ??ng ho?c ??n giá ?ã ?i?u ch?nh theo ?úng các th?a thu?n trong h?p ??ng.

7. ??i v?i h?p ??ng theo th?i gian vi?c thanh toán ???c quy ??nh nh? sau:

a) Chi phí cho chuyên gia ???c xác ??nh trên c? s? m?c l??ng cho chuyên gia và các chi phí liên quan do các bên th?a thu?n trong h?p ??ng nhân v?i th?i gian làm vi?c th?c t? ???c nghi?m thu (theo tháng, tu?n, ngày, gi?).

b) Các kho?n chi phí ngoài m?c thù lao cho chuyên gia thì thanh toán theo ph??ng th?c thanh toán quy ??nh trong h?p ??ng.

8. ??i v?i h?p ??ng theo giá k?t h?p, vi?c thanh toán ph?i th?c hi?n t??ng ?ng v?i quy ??nh v? thanh toán h?p ??ng xây d?ng ???c quy ??nh t? Kho?n 5, 6, 7 ?i?u này.

9. Vi?c thanh toán các kh?i l??ng phát sinh (ngoài h?p ??ng) ch?a có ??n giá trong h?p ??ng th?c hi?n theo các th?a thu?n h?p ??ng ho?c th?a thu?n b? sung h?p ??ng mà các bên ?ã th?ng nh?t tr??c khi th?c hi?n và ph?i phù h?p v?i các quy ??nh c?a pháp lu?t có liên quan.

10. Th?i h?n thanh toán do các bên th?a thu?n trong h?p ??ng phù h?p v?i quy mô và tính ch?t c?a t?ng h?p ??ng. Th?i h?n thanh toán không ???c kéo dài quá 14 ngày làm vi?c k? t? ngày bên giao th?u nh?n ?? h? s? thanh toán h?p l? theo th?a thu?n trong h?p ??ng và ???c quy ??nh c? th? nh? sau:

a) Trong th?i h?n b?y (07) ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s? ?? ngh? thanh toán h?p l? c?a bên nh?n th?u, bên giao th?u ph?i hoàn thành các th? t?c và chuy?n ?? ngh? thanh toán t?i ngân hàng ho?c Kho b?c Nhà n??c ph?c v? thanh toán.

b) Trong th?i h?n b?y (07) ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s? thanh toán h?p l? c?a bên giao th?u, ngân hàng ho?c Kho b?c Nhà n??c ph?c v? thanh toán ph?i chuy?n ?? giá tr? c?a l?n thanh toán ?ó cho bên nh?n th?u.

c) ??i v?i các h?p ??ng xây d?ng thu?c các d? án ??u t? xây d?ng s? d?ng v?n ODA, v?n vay c?a các t? ch?c tín d?ng n??c ngoài th?i h?n thanh toán th?c hi?n theo quy ??nh c?a ?i?u ??c qu?c t?. Khi th?a thu?n v? th?i h?n thanh toán các bên ph?i c?n c? các quy ??nh c?a ?i?u ??c qu?c t? và quy trình thanh toán v?n ??u t? theo quy ??nh c?a pháp lu?t ?? th?a thu?n trong h?p ??ng cho phù h?p.

11. Nghiêm c?m bên giao th?u không thanh toán ??y ?? ho?c không ?úng th?i h?n theo các th?a thu?n trong h?p ??ng cho bên nh?n th?u.

?i?u 20. H? s? thanh toán h?p ??ng xây d?ng

1. H? s? thanh toán h?p ??ng xây d?ng do bên nh?n th?u l?p phù h?p v?i t?ng lo?i h?p ??ng xây d?ng, giá h?p ??ng và các th?a thu?n trong h?p ??ng. H? s? thanh toán (bao g?m c? bi?u m?u) ph?i ???c ghi rõ trong h?p ??ng xây d?ng và ph?i ???c bên giao th?u xác nh?n. H? s? thanh toán h?p ??ng xây d?ng g?m các tài li?u ch? y?u sau:

a) ??i v?i h?p ??ng tr?n gói:

– Biên b?n nghi?m thu kh?i l??ng hoàn thành trong giai ?o?n thanh toán có xác nh?n c?a ??i di?n bên giao th?u ho?c ??i di?n t? v?n (n?u có) và ??i di?n bên nh?n th?u; biên b?n nghi?m thu kh?i l??ng này là b?n xác nh?n hoàn thành công trình, h?ng m?c công trình, kh?i l??ng công vi?c phù h?p v?i ph?m vi công vi?c ph?i th?c hi?n theo h?p ??ng (??i v?i h?p ??ng thi công xây d?ng phù h?p v?i ph?m vi công vi?c ph?i th?c hi?n theo thi?t k?; ??i v?i h?p ??ng t? v?n phù h?p v?i nhi?m v? t? v?n ph?i th?c hi?n) mà không c?n xác nh?n kh?i l??ng hoàn thành chi ti?t;

– B?ng tính giá tr? n?i dung c?a các công vi?c phát sinh (n?u có) ngoài ph?m vi h?p ??ng ?ã ký k?t có xác nh?n c?a ??i di?n bên giao th?u ho?c ??i di?n t? v?n (n?u có) và ??i di?n bên nh?n th?u;

– ?? ngh? thanh toán c?a bên nh?n th?u c?n th? hi?n các n?i dung: Giá tr? kh?i l??ng hoàn thành theo h?p ??ng, giá tr? kh?i l??ng các công vi?c phát sinh (n?u có), gi?m tr? ti?n t?m ?ng, giá tr? ?? ngh? thanh toán trong giai ?o?n sau khi ?ã bù tr? các Kho?n này có xác nh?n c?a ??i di?n bên giao th?u và ??i di?n bên nh?n th?u.

b) ??i v?i h?p ??ng theo ??n giá c? ??nh:

– Biên b?n nghi?m thu kh?i l??ng hoàn thành th?c t? (t?ng ho?c gi?m so v?i kh?i l??ng theo h?p ??ng) trong giai ?o?n thanh toán có xác nh?n c?a ??i di?n bên giao th?u ho?c ??i di?n t? v?n (n?u có) và ??i di?n bên nh?n th?u;

– B?ng tính giá tr? cho nh?ng công vi?c ch?a có ??n giá trong h?p ??ng (n?u có), trong ?ó c?n th? hi?n c? kh?i l??ng và ??n giá cho các công vi?c này có xác nh?n c?a ??i di?n bên giao th?u ho?c ??i di?n t? v?n (n?u có) và ??i di?n bên nh?n th?u;

– ?? ngh? thanh toán c?a bên nh?n th?u c?n th? hi?n các n?i dung: Giá tr? kh?i l??ng hoàn thành theo h?p ??ng, giá tr? kh?i l??ng các công vi?c phát sinh (n?u có), gi?m tr? ti?n t?m ?ng, giá tr? ?? ngh? thanh toán trong giai ?o?n sau khi ?ã bù tr? các Kho?n này có xác nh?n c?a ??i di?n bên giao th?u và ??i di?n bên nh?n th?u.

c) ??i v?i h?p ??ng theo ??n giá ?i?u ch?nh:

– Biên b?n nghi?m thu kh?i l??ng hoàn thành th?c t? (t?ng ho?c gi?m so v?i kh?i l??ng theo h?p ??ng) trong giai ?o?n thanh toán có xác nh?n c?a ??i di?n bên giao th?u ho?c ??i di?n t? v?n (n?u có) và ??i di?n bên nh?n th?u;

– B?ng tính ??n giá ?ã ?i?u ch?nh do tr??t giá (còn g?i là ??n giá thanh toán) theo ?úng th?a thu?ntrong h?p ??ng có xác nh?n c?a ??i di?n bên giao th?u ho?c ??i di?n nhà t? v?n (n?u có) và ??i di?n bên nh?n th?u;

– B?ng tính giá tr? cho nh?ng công vi?c ch?a có ??n giá trong h?p ??ng (n?u có), trong ?ó c?n th? hi?n c? kh?i l??ng và ??n giá cho các công vi?c này có xác nh?n c?a ??i di?n bên giao th?u ho?c ??i di?n t? v?n (n?u có) và ??i di?n bên nh?n th?u;

– ?? ngh? thanh toán c?a bên nh?n th?u c?n th? hi?n các n?i dung: Giá tr? kh?i l??ng hoàn thành theo h?p ??ng, giá tr? kh?i l??ng các công vi?c phát sinh (n?u có), gi?m tr? ti?n t?m ?ng, giá tr? ?? ngh? thanh toán trong giai ?o?n sau khi ?ã bù tr? các Kho?n này có xác nh?n c?a ??i di?n bên giao th?u và ??i di?n bên nh?n th?u.

d) ??i v?i h?p ??ng theo th?i gian:

– Biên b?n nghi?m thu th?i gian làm vi?c th?c t? ho?c b?ng ch?m công (theo tháng, tu?n, ngày, gi?) t??ng ?ng v?i k?t qu? công vi?c trong giai ?o?n thanh toán có xác nh?n c?a ??i di?n bên giao th?u ho?c ??i di?n t? v?n (n?u có) và ??i di?n bên nh?n th?u. Tr??ng h?p, trong quá trình th?c hi?n có công vi?c phát sinh c?n ph?i b? sung chuyên gia mà trong h?p ??ng ch?a có m?c thù lao cho các chuyên gia này thì các bên ph?i th?a thu?n và th?ng nh?t m?c thù lao tr??c khi th?c hi?n. Khi ?ó, h? s? thanh toán ph?i có b?ng tính giá tr? các công vi?c phát sinh (n?u có) ngoài ph?m vi công vi?c ph?i th?c hi?n theo h?p ??ng và ???c ??i di?n các bên: Giao th?u ho?c ??i di?n t? v?n (n?u có) và bên nh?n th?u xác nh?n;

– ?? ngh? thanh toán c?a bên nh?n th?u c?n th? hi?n các n?i dung: Giá tr? hoàn thành theo h?p ??ng, giá tr? cho nh?ng công vi?c phát sinh (n?u có), gi?m tr? ti?n t?m ?ng, giá tr? ?? ngh? thanh toán trong giai ?o?n sau khi ?ã bù tr? các Kho?n này có xác nh?n c?a ??i di?n bên giao th?u và ??i di?n bên nh?n th?u.

?) ??i v?i các h?p ??ng xây d?ng có công vi?c cung c?p thi?t b?, thì kh?i l??ng hoàn thành có th? c?n c? vào hóa ??n, ch?ng t?, v?n ??n, biên b?n nghi?m thu, bàn giao thi?t b? và các tài li?u khác có liên quan.

e) ??i v?i các h?p ??ng xây d?ng có công vi?c t? v?n khó xác ??nh kh?i l??ng hoàn thành (kh?i l??ng hoàn thành ch? mang tính ch?t t??ng ??i) thì kh?i l??ng hoàn thành ???c xác ??nh c?n c? vào các h? s?, tài li?u hay các s?n ph?m mà bên nh?n th?u ?ã hoàn thành ???c bên giao th?u xác nh?n phù h?p v?i giai ?o?n thanh toán ???c th?a thu?n trong h?p ??ng.

2. ??i v?i h?p ??ng theo giá k?t h?p, h? s? thanh toán cho t?ng lo?i công vi?c c?a h?p ??ng th?c hi?n theo các quy ??nh t??ng ?ng nêu t?i Kho?n 1 ?i?u này.

3. Khi th?a thu?n v? h? s? thanh toán h?p ??ng, các bên ph?i c?n c? vào quy mô, tính ch?t và ngu?n v?n s? d?ng cho h?p ??ng ?? th?a thu?n c? th? các tài li?u c?n có trong s? các tài li?u ch? y?u quy ??nh t?i Kho?n 1 ?i?u này.

4. Ngoài các tài li?u ch? y?u nêu t?i Kho?n 1 ?i?u này, ??i v?i h?p ??ng xây d?ng s? d?ng v?n ODA, v?n vay c?a các t? ch?c tín d?ng n??c ngoài, h? s? thanh toán còn ph?i th?c hi?n theo quy ??nh c?a ?i?u ??c qu?c t?.

5. Nghiêm c?m bên giao th?u, các c? quan, t? ch?c, cá nhân liên quan ??n vi?c thanh toán h?p ??ng ?? ra các yêu c?u v? h? s? thanh toán trái v?i th?a thu?n trong h?p ??ng và các quy ??nh t?i Ngh? ??nh này nh?m c?n tr? vi?c thanh toán theo ?úng th?a thu?n h?p ??ng có hi?u l?c pháp lý.

?i?u 21. ??ng ti?n và hình th?c thanh toán h?p ??ng xây d?ng

1. ??ng ti?n s? d?ng trong thanh toán h?p ??ng xây d?ng là ??ng Vi?t Nam; tr??ng h?p s? d?ng ngo?i t? ?? thanh toán do các bên h?p ??ng th?a thu?n nh?ng không trái v?i quy ??nh c?a pháp lu?t v? ngo?i h?i.

2. Trong m?t h?p ??ng xây d?ng có nh?ng công vi?c ?òi h?i ph?i thanh toán b?ng nhi?u ??ng ti?n khác nhau, thì các bên ph?i th?a thu?n rõ trong h?p ??ng nh?ng ph?i ??m b?o nguyên t?c ??ng ti?n thanh toán phù h?p v?i yêu c?u c?a h? s? m?i th?u ho?c h? s? yêu c?u.

3. Hình th?c thanh toán có th? b?ng ti?n m?t, chuy?n kho?n và các hình th?c khác do các bên th?a thu?n phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t và ph?i ???c ghi trong h?p ??ng.

?i?u 22. Quy?t toán h?p ??ng xây d?ng

1. Quy?t toán h?p ??ng là vi?c xác ??nh t?ng giá tr? cu?i cùng c?a h?p ??ng xây d?ng mà bên giao th?u có trách nhi?m thanh toán cho bên nh?n th?u khi bên nh?n th?u hoàn thành t?t c? các công vi?c theo th?a thu?n trong h?p ??ng.

2. H? s? quy?t toán h?p ??ng do bên nh?n th?u l?p phù h?p v?i t?ng lo?i h?p ??ng và giá h?p ??ng. N?i dung c?a h? s? quy?t toán h?p ??ng xây d?ng ph?i phù h?p v?i các th?a thu?n trong h?p ??ng, bao g?m các tài li?u sau:

a) Biên b?n nghi?m thu hoàn thành toàn b? công vi?c thu?c ph?m vi h?p ??ng và công vi?c phát sinh ngoài ph?m vi h?p ??ng.

b) B?ng tính giá tr? quy?t toán h?p ??ng xây d?ng (g?i là quy?t toán A-B), trong ?ó nêu rõ giá tr? công vi?c hoàn thành theo h?p ??ng; giá tr? kh?i l??ng công vi?c phát sinh (n?u có) ngoài ph?m vi công vi?c theo h?p ??ng ?ã ký, giá tr? ?ã thanh toán ho?c t?m thanh toán và giá tr? còn l?i mà bên giao th?u có trách nhi?m thanh toán cho bên nh?n th?u.

c) H? s? hoàn công, nh?t ký thi công xây d?ng công trình ??i v?i h?p ??ng có công vi?c thi công xây d?ng.

d) Các tài li?u khác theo th?a thu?n trong h?p ??ng.

3. Th?i h?n th?c hi?n quy?t toán h?p ??ng xây d?ng th?c hi?n theo quy ??nh t?i Kho?n 2 ?i?u 147 Lu?t Xây d?ng s? 50/2014/QH13.

?i?u 23. Thanh lý h?p ??ng xây d?ng

Vi?c thanh lý h?p ??ng xây d?ng th?c hi?n theo quy ??nh t?i Kho?n 3, Kho?n 4 ?i?u 147 Lu?t Xây d?ng s? 50/2014/QH13.

M?c 4: QUY?N VÀ NGH?A V? C?A CÁC BÊN THAM GIA H?P ??NG XÂY D?NG

?i?u 24. Quy?n và ngh?a v? chung c?a bên giao th?u và bên nh?n th?u

1. Quy?n và ngh?a v? c?a các bên tham gia h?p ??ng xây d?ng do các bên th?a thu?n trong h?p ??ng b?o ??m nguyên t?c không trái v?i các quy ??nh c?a pháp lu?t.

2. Bên giao th?u, bên nh?n th?u ph?i thông báo b?ng v?n b?n cho bên kia bi?t v? quy?n và trách nhi?m c?a ng??i ??i di?n ?? qu?n lý th?c hi?n h?p ??ng. Khi các bên thay ??i ng??i ??i di?n ?? qu?n lý th?c hi?n h?p ??ng thì ph?i thông báo cho bên kia bi?t b?ng v?n b?n. Riêng tr??ng h?p bên nh?n th?u thay ??i ng??i ??i di?n ?? qu?n lý th?c hi?n h?p ??ng, nhân s? ch? ch?t thì ph?i ???c s? ch?p thu?n c?a bên giao th?u.

3. Tr??ng h?p bên nh?n th?u là t?p ?oàn, t?ng công ty khi th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng có th? giao tr?c ti?p cho các ??n v? thành viên c?a mình nh?ng ph?i ??m b?o nguyên t?c công khai, minh b?ch, phù h?p v?i n?ng l?c c?a t?ng thành viên và ph?i ???c bên giao th?u ch?p thu?n tr??c.

4. Tùy theo t?ng lo?i h?p ??ng xây d?ng c? th?, quy?n và ngh?a v? c?a bên giao th?u, bên nh?n th?u còn ???c quy ??nh t? ?i?u 25 ??n ?i?u 34 Ngh? ??nh này.

?i?u 25. Quy?n và ngh?a v? c?a bên giao th?u t? v?n

1. Quy?n c?a bên giao th?u t? v?n:

a) ???c quy?n s? h?u và s? d?ng s?n ph?m t? v?n theo h?p ??ng.

b) T? ch?i nghi?m thu s?n ph?m t? v?n không ??t ch?t l??ng theo h?p ??ng.

c) Ki?m tra ch?t l??ng công vi?c c?a bên nh?n th?u nh?ng không ???c làm c?n tr? ho?t ??ng bình th??ng c?a bên nh?n th?u.

d) Các quy?n khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

2. Ngh?a v? c?a bên giao th?u t? v?n:

a) Cung c?p cho bên nh?n th?u thông tin v? yêu c?u công vi?c, tài li?u, b?o ??m thanh toán và các ph??ng ti?n c?n thi?t ?? th?c hi?n công vi?c theo th?a thu?n trong h?p ??ng (n?u có).

b) B?o ??m quy?n tác gi? ??i v?i s?n ph?m t? v?n có quy?n tác gi? theo h?p ??ng.

c) Gi?i quy?t ki?n ngh? c?a bên nh?n th?u theo th?m quy?n trong quá trình th?c hi?n h?p ??ng ?úng th?i h?n do các bên th?a thu?n trong h?p ??ng.

d) Thanh toán ??y ?? cho bên nh?n th?u theo ?úng ti?n ?? thanh toán ?ã th?a thu?n trong h?p ??ng.

?) Các ngh?a v? khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

?i?u 26. Quy?n và ngh?a v? c?a bên nh?n th?u t? v?n

1. Quy?n c?a bên nh?n th?u t? v?n:

a) Yêu c?u bên giao th?u cung c?p thông tin, tài li?u liên quan ??n nhi?m v? t? v?n và ph??ng ti?n làm vi?c theo th?a thu?n trong h?p ??ng (n?u có).

b) ???c ?? xu?t thay ??i ?i?u ki?n cung c?p d?ch v? t? v?n vì l?i ích c?a bên giao th?u ho?c khi phát hi?n các y?u t? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng s?n ph?m t? v?n.

c) T? ch?i th?c hi?n công vi?c không h?p lý ngoài ph?m vi h?p ??ng và nh?ng yêu c?u trái pháp lu?t c?a bên giao th?u.

d) ???c ??m b?o quy?n tác gi? theo quy ??nh c?a pháp lu?t (??i v?i nh?ng s?n ph?m t? v?n có quy?n tác gi?).

?) Các quy?n khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

2. Ngh?a v? c?a bên nh?n th?u t? v?n:

a) Hoàn thành công vi?c ?úng ti?n ??, ch?t l??ng theo th?a thu?n trong h?p ??ng.

b) ??i v?i h?p ??ng thi?t k?: Tham gia nghi?m thu công trình xây d?ng cùng ch? ??u t? theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? qu?n lý ch?t l??ng công trình xây d?ng, giám sát tác gi?, tr? l?i các n?i dung có liên quan ??n h? s? thi?t k? theo yêu c?u c?a bên giao th?u.

c) B?o qu?n và giao l?i cho bên giao th?u nh?ng tài li?u và ph??ng ti?n làm vi?c do bên giao th?u cung c?p theo h?p ??ng sau khi hoàn thành công vi?c (n?u có).

d) Thông báo ngay b?ng v?n b?n cho bên giao th?u v? nh?ng thông tin, tài li?u không ??y ??, ph??ng ti?n làm vi?c không b?o ??m ch?t l??ng ?? hoàn thành công vi?c.

?) Gi? bí m?t thông tin liên quan ??n d?ch v? t? v?n mà h?p ??ng ho?c pháp lu?t có quy ??nh.

e) Các ngh?a v? khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

?i?u 27. Quy?n và ngh?a v? c?a bên giao th?u thi công xây d?ng công trình

1. Quy?n c?a bên giao th?u thi công xây d?ng:

a) T?m d?ng thi công xây d?ng công trình và yêu c?u kh?c ph?c h?u qu? khi bên nh?n th?u vi ph?m các quy ??nh v? ch?t l??ng công trình, an toàn lao ??ng, b?o v? môi tr??ng và phòng ch?ng cháy n?;

b) Ki?m tra ch?t l??ng th?c hi?n công vi?c, c? s? gia công ch? t?o c?a bên nh?n th?u nh?ng không ???c làm c?n tr? ho?t ??ng bình th??ng c?a bên nh?n th?u;

c) Các quy?n khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

2. Ngh?a v? c?a bên giao th?u thi công xây d?ng:

a) Tr??ng h?p bên giao th?u là ch? ??u t? thì ph?i xin gi?y phép xây d?ng theo quy ??nh.

b) Bàn giao toàn b? ho?c t?ng ph?n m?t b?ng xây d?ng cho bên nh?n th?u qu?n lý, s? d?ng phù h?p v?i ti?n ?? và các th?a thu?n c?a h?p ??ng.

c) C? và thông báo b?ng v?n b?n cho bên nh?n th?u v? nhân l?c chính tham gia qu?n lý th?c hi?n h?p ??ng.

d) Cung c?p k?p th?i h? s? thi?t k? và các tài li?u, ph??ng ti?n, máy và thi?t b? có liên quan, v?t t? theo th?a thu?n trong h?p ??ng (n?u có) và quy ??nh c?a pháp lu?t có liên quan.

?) Thanh toán cho bên nh?n th?u theo ?úng ti?n ?? thanh toán trong h?p ??ng.

e) T? ch?c giám sát thi công xây d?ng công trình.

g) Ki?m tra bi?n pháp b?o ??m an toàn lao ??ng, b?o v? môi tr??ng, phòng ch?ng cháy n? c?a bên nh?n th?u.

h) Nghi?m thu, thanh toán, quy?t toán h?p ??ng ?úng th?i h?n theo quy ??nh.

i) Tr??ng h?p thuê các t? ch?c, cá nhân cung c?p các d?ch v? t? v?n thì ph?i quy ??nh rõ nhi?m v?, quy?n h?n c?a nhà t? v?n trong vi?c qu?n lý th?c hi?n h?p ??ng và thông báo cho bên nh?n th?u bi?t.

k) Xem xét và ch?p thu?n k?p th?i b?ng v?n b?n các ?? xu?t liên quan ??n thi?t k?, thi công c?abên nh?n th?u trong quá trình thi công xây d?ng công trình.

l) Các ngh?a v? khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

?i?u 28. Quy?n và ngh?a v? c?a bên nh?n th?u thi công xây d?ng công trình

1. Quy?n c?a bên nh?n th?u thi công xây d?ng:

a) ???c quy?n ?? xu?t v?i bên giao th?u v? kh?i l??ng phát sinh ngoài h?p ??ng; t? ch?i th?c hi?n nh?ng công vi?c ngoài ph?m vi c?a h?p ??ng khi ch?a ???c hai bên th?ng nh?t và nh?ng yêu c?u trái pháp lu?t c?a bên giao th?u.

b) ???c thay ??i các bi?n pháp thi công sau khi ???c bên giao th?u ch?p thu?n nh?m ??y nhanh ti?n ??, b?o ??m ch?t l??ng, an toàn, hi?u qu? công trình trên c? s? giá h?p ??ng ?ã ký k?t.

c) ???c quy?n yêu c?u bên giao th?u thanh toán các kho?n lãi vay do ch?m thanh toán theo ?úng th?a thu?n trong h?p ??ng; ???c quy?n ?òi b?i th??ng thi?t h?i khi bên giao th?u ch?m bàn giao m?t b?ng và các thi?t h?i khác do l?i c?a bên giao th?u gây ra.

d) Các quy?n khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t có liên quan.

2. Ngh?a v? c?a bên nh?n th?u thi công xây d?ng:

a) Cung c?p nhân l?c, v?t li?u, máy móc, thi?t b? thi công và các ?i?u ki?n v?t ch?t liên quan khác ?? s? l??ng và ch?ng lo?i theo h?p ??ng; thi?t k? b?n v? thi công (tr??ng h?p bên nh?n th?u th?c hi?n thi?t k? b?n v? thi công) ?? th?c hi?n các công vi?c theo n?i dung h?p ??ng ?ã ký k?t.

b) Ti?p nh?n và qu?n lý m?t b?ng xây d?ng, b?o qu?n tim, c?t, m?c gi?i công trình.

c) Thi công xây d?ng theo ?úng thi?t k?, ch? d?n k? thu?t, tiêu chu?n, quy chu?n, b?o ??m ch?t l??ng, ti?n ??, an toàn, b?o v? môi tr??ng và phòng ch?ng cháy n?.

d) Ghi nh?t ký thi công xây d?ng công trình.

?) Thí nghi?m v?t li?u, ki?m ??nh thi?t b?, s?n ph?m xây d?ng theo ?úng quy ??nh c?a Nhà n??c v?qu?n lý ch?t l??ng công trình xây d?ng, ch? d?n k? thu?t, tiêu chu?n và quy chu?n xây d?ng.

e) Qu?n lý ng??i lao ??ng trên công tr??ng, b?o ??m an toàn, an ninh tr?t t?, không gây ?nh h??ng ??n các khu dân c? xung quanh.

g) L?p bi?n pháp t? ch?c thi công, h? s? hoàn công, tham gia nghi?m thu công trình.

h) Ch?u trách nhi?m v? ch?t l??ng thi công xây d?ng công trình do mình ??m nh?n. S?a ch?a sai sót trong công trình ??i v?i nh?ng công vi?c do mình thi công.

i) Ph?i h?p v?i các nhà th?u khác cùng th?c hi?n trên công tr??ng.

k) ??nh k? báo cáo v?i bên giao th?u v? ti?n ?? thi công, nhân l?c và thi?t b? chính ?? thi công xây d?ng công trình.

l) Di chuy?n v?t t?, máy móc, thi?t b? và nh?ng tài s?n khác c?a mình ra kh?i công tr??ng trong th?i h?n quy ??nh sau khi công trình ?ã ???c nghi?m thu, bàn giao ho?c h?p ??ng b? ch?m d?t theo quy ??nh t?i ?i?u 41 Ngh? ??nh này, tr? tr??ng h?p trong h?p ??ng có th?a thu?n khác.

m) Hoàn tr? m?t b?ng theo ?úng th?a thu?n trong h?p ??ng.

n) Gi? bí m?t thông tin liên quan ??n h?p ??ng ho?c pháp lu?t có quy ??nh.

o) Các ngh?a v? khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

?i?u 29. Quy?n và ngh?a v? c?a bên giao th?u cung c?p thi?t b? công ngh?

1. Cung c?p các thông tin, tài li?u c?n thi?t, m?t b?ng l?p ??t thi?t b? cho bên nh?n th?u.

2. Ph?i h?p v?i bên nh?n th?u trong quá trình ?ào t?o, chuy?n giao công ngh?, h??ng d?n l?p ??t, s? d?ng, v?n hành.

3. T? ch?i nghi?m thu và có quy?n không nh?n bàn giao thi?t b? công ngh? không ?úng v?i th?a thu?n trong h?p ??ng v? s? l??ng, ch?t l??ng, ch?ng lo?i và ngu?n g?c xu?t x?.

4. Tr??ng h?p bên giao th?u th?c hi?n thi?t k? công ngh? cho bên nh?n th?u thì bên giao th?u ph?i ch?u trách nhi?m hoàn toàn v? ch?t l??ng và quy?n s? h?u trí tu? c?a thi?t k? này.

5. Các quy?n, ngh?a v? khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

?i?u 30. Quy?n và ngh?a v? c?a bên nh?n th?u cung c?p thi?t b? công ngh?

1. Bàn giao thi?t b? công ngh? cho bên giao th?u ?úng theo th?a thu?n trong h?p ??ng v? s? l??ng, ch?t l??ng, ??a ?i?m, th?i gian, cách th?c ?óng gói, b?o qu?n, ngu?n g?c xu?t x? và các th?a thu?n khác trong h?p ??ng.

2. Cung c?p cho bên giao th?u ??y ?? các thông tin c?n thi?t v? thi?t b? công ngh?; h??ng d?n l?p ??t, s? d?ng, v?n hành, b?o qu?n, b?o trì thi?t b? công ngh?; ?ào t?o cán b? qu?n lý và công nhân v?n hành s? d?ng công trình (n?u có th?a thu?n trong h?p ??ng).

3. Cùng v?i bên giao th?u v?n hành th? thi?t b? công ngh?.

4. V? s? h?u trí tu? ??i v?i thi?t b? công ngh?:

a) Thi?t b? công ngh? do bên nh?n th?u cung c?p ph?i b?o ??m quy?n s? h?u trí tu?. Bên nh?n th?u không ???c cung c?p nh?ng thi?t b? công ngh? vi ph?m quy?n s? h?u trí tu?. Bên nh?n th?u ph?i ch?u trách nhi?m hoàn toàn trong tr??ng h?p có tranh ch?p liên quan ??n quy?n s? h?u trí tu? ??i v?i nh?ng thi?t b? công ngh? ?ã cung c?p;

b) Tr??ng h?p thi?t b? công ngh? ???c ch? t?o theo thi?t k? ho?c theo nh?ng s? li?u do bên giao th?u cung c?p thì bên nh?n th?u không ph?i ch?u trách nhi?m v? các khi?u n?i liên quan ??n nh?ng vi ph?m quy?n s? h?u trí tu? phát sinh t? nh?ng thi?t b? công ngh? ?ó;

c) Các bên tham gia ký k?t h?p ??ng ph?i ch?u trách nhi?m trong tr??ng h?p không thông báo ngay cho bên kia bi?t nh?ng khi?u n?i c?a bên th? ba v? quy?n s? h?u trí tu? ??i v?i thi?t b? công ngh? sau khi ?ã bi?t ho?c ph?i bi?t v? nh?ng khi?u n?i.

5. Các quy?n, ngh?a v? khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

?i?u 31. Quy?n và ngh?a v? c?a bên giao th?u EPC

1. Quy?n c?a bên giao th?u EPC:

a) T? ch?i nghi?m thu s?n ph?m không ??t ch?t l??ng theo h?p ??ng; không nghi?m thu nh?ng thi?t b? công ngh? không ?úng v?i th?a thu?n trong h?p ??ng v? s? l??ng, ch?t l??ng, ch?ng lo?i, ngu?n g?c xu?t x? và các s?n ph?m vi ph?m quy?n s? h?u trí tu?.

b) Ki?m tra vi?c th?c hi?n các công vi?c c?a bên nh?n th?u theo n?i dung h?p ??ng ?ã ký k?t nh?ng không ???c làm c?n tr? ho?t ??ng bình th??ng c?a bên nh?n th?u.

c) T?m d?ng vi?c th?c hi?n công vi?c theo h?p ??ng và yêu c?u kh?c ph?c h?u qu? khi phát hi?n bên nh?n th?u th?c hi?n công vi?c vi ph?m các n?i dung ?ã ký k?t trong h?p ??ng ho?c các quy ??nh c?a nhà n??c.

d) Yêu c?u bên nh?n th?u bàn giao các h? s?, tài li?u liên quan ??n s?n ph?m c?a h?p ??ng theo n?i dung h?p ??ng ?ã ký k?t.

?) Xem xét, ch?p thu?n danh sách các nhà th?u ph? ?? ?i?u ki?n n?ng l?c ch?a có trong h?p ??ng EPC theo ?? ngh? c?a bên nh?n th?u.

e) Các quy?n khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

2. Ngh?a v? c?a bên giao th?u EPC:

a) Thanh toán cho bên nh?n th?u theo ti?n ?? thanh toán ?ã th?a thu?n trong h?p ??ng.

b) C? và thông báo b?ng v?n b?n cho bên nh?n th?u v? nhân l?c chính tham gia qu?n lý và th?c hi?n h?p ??ng.

c) Cung c?p cho bên nh?n th?u thông tin, tài li?u và các ph??ng ti?n c?n thi?t ?? th?c hi?n công vi?c (n?u có th?a thu?n trong h?p ??ng).

d) Nghi?m thu, th?m ??nh, phê duy?t ho?c trình c? quan có th?m quy?n th?m ??nh, phê duy?t k?p th?i thi?t k? k? thu?t, thi?t k? b?n v? thi công c?a các công trình, h?ng m?c công trình theo quy ??nh.

?) Xin gi?y phép xây d?ng theo quy ??nh, bàn giao m?t b?ng s?ch cho bên nh?n th?u theo ti?n ?? th?c hi?n h?p ??ng.

e) Giám sát vi?c th?c hi?n công vi?c theo n?i dung h?p ??ng ?ã ký k?t; ki?m tra các bi?n pháp b?o ??m an toàn lao ??ng, b?o v? môi tr??ng, phòng ch?ng cháy n? theo quy ??nh.

g) Th?a thu?n v?i bên nh?n th?u v? h? s? m?i th?u mua s?m thi?t b? công ngh? (n?u có th?a thu?ntrong h?p ??ng).

h) Nghi?m thu, thanh toán, quy?t toán h?p ??ng ?úng th?i h?n theo quy ??nh.

i) B?o ??m quy?n tác gi? ??i v?i các s?n ph?m t? v?n theo h?p ??ng.

k) T? ch?c ?ào t?o cán b? qu?n lý và công nhân v?n hành s? d?ng công trình.

l) Các ngh?a v? khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

?i?u 32. Quy?n và ngh?a v? c?a bên nh?n th?u EPC

1. Quy?n c?a bên nh?n th?u EPC:

a) Yêu c?u bên giao th?u cung c?p thông tin, tài li?u và ph??ng ti?n làm vi?c (n?u có th?a thu?n trong h?p ??ng) liên quan ??n công vi?c c?a h?p ??ng theo n?i dung h?p ??ng ?ã ký k?t.

b) ???c ?? xu?t v?i bên giao th?u v? nh?ng công vi?c phát sinh ngoài ph?m vi h?p ??ng; t? ch?i th?c hi?n nh?ng công vi?c ngoài ph?m vi h?p ??ng ?ã ký k?t khi ch?a ???c hai bên th?ng nh?t ho?c nh?ng yêu c?u trái pháp lu?t c?a bên giao th?u.

c) T? ch?c, qu?n lý th?c hi?n các công vi?c theo n?i dung h?p ??ng ?ã ký k?t.

d) Các quy?n khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

2. Ngh?a v? c?a bên nh?n th?u EPC:

a) Cung c?p ?? nhân l?c, v?t li?u, máy móc, thi?t b? và các ph??ng ti?n c?n thi?t khác ?? th?c hi?n các công vi?c theo h?p ??ng.

b) Ti?p nh?n, qu?n lý, b?o qu?n, bàn giao l?i các tài li?u, ph??ng ti?n do bên giao th?u cung c?p (n?u có th?a thu?n trong h?p ??ng).

c) Thông báo cho bên giao th?u v? nh?ng thông tin, tài li?u không ??y ??, ph??ng ti?n làm vi?c không ??m b?o ?nh h??ng ??n vi?c th?c hi?n công vi?c theo h?p ??ng ?ã ký k?t.

d) Gi? bí m?t các thông tin liên quan ??n h?p ??ng theo ?úng th?a thu?n trong h?p ??ng ho?c theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

?) Th?c hi?n công vi?c theo h?p ??ng ??m b?o an toàn, ch?t l??ng, ?úng ti?n ?? và các th?a thu?n khác trong h?p ??ng.

e) L?p thi?t k? (thi?t k? k? thu?t, thi?t k? b?n v? thi công) các h?ng m?c công trình, công trình chính c?a gói th?u, d? án phù h?p v?i thi?t k? c? s? ho?c thi?t k? FEED ???c duy?t và trình c? quan có th?m quy?n, ch? ??u t? th?m ??nh, phê duy?t theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? xây d?ng.

g) T? ch?c vi?c mua s?m, ch? t?o và cung c?p thi?t b? công ngh? ?áp ?ng yêu c?u và ti?n ?? th?c hi?n c?a h?p ??ng; l?a ch?n nhà th?u ph? (n?u có) thông qua ??u th?u ho?c ch? ??nh th?u trình ch? ??u t? ch?p thu?n; th?a thu?n và th?ng nh?t v?i ch? ??u t? v? n?i dung h? s? m?i th?u mua s?m các thi?t b? công ngh? (n?u có th?a thu?n trong h?p ??ng).

h) T? ch?c ?ào t?o cán b? qu?n lý và công nhân v?n hành s? d?ng công trình, chuy?n giao công ngh? và d?ch v? k? thu?t kèm theo (n?u có th?a thu?n trong h?p ??ng).

i) Th?c hi?n các công vi?c th? nghi?m, hi?u ch?nh, v?n hành ch?y th? ??ng b? công trình và bàn giao công trình hoàn thành cho bên giao th?u theo ?úng th?a thu?n trong h?p ??ng và theo quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành.

k) ??m b?o các s?n ph?m do mình cung c?p không vi ph?m quy?n s? h?u trí tu? theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

l) Bàn giao các h? s?, tài li?u liên quan ??n s?n ph?m c?a h?p ??ng cho bên giao th?u theo n?i dung h?p ??ng ?ã ký k?t.

m) Các ngh?a v? khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

?i?u 33. Quy?n và ngh?a v? c?a bên giao th?u h?p ??ng chìa khóa trao tay

Ngoài các quy?n và ngh?a v? quy ??nh t?i ?i?u 31 Ngh? ??nh này, thì bên giao th?u trong h?p ??ng chìa khóa trao tay còn ngh?a v? nghi?m thu d? án ??u t? xây d?ng ?? trình c? quan có th?m quy?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? xây d?ng, ng??i có th?m quy?n quy?t ??nh ??u t? th?m ??nh, phê duy?t ho?c th?m ??nh, phê duy?t theo th?m quy?n.

?i?u 34. Quy?n và ngh?a v? c?a bên nh?n th?u h?p ??ng chìa khóa trao tay

Ngoài các quy?n và ngh?a v? quy ??nh t?i ?i?u 32 Ngh? ??nh này, thì bên nh?n th?u h?p ??ng chìa khóa trao tay còn ngh?a v? l?p d? án ??u t? xây d?ng, tham gia b?o v? d? án cùng bên giao th?u tr??c ng??i có th?m quy?n quy?t ??nh ??u t? và hoàn thi?n d? án theo yêu c?u c?a bên giao th?u phù h?p v?i các th?a thu?n trong h?p ??ng.

M?c 5: ?I?U CH?NH H?P ??NG XÂY D?NG

?i?u 35. ?i?u ch?nh h?p ??ng xây d?ng

1. ?i?u ch?nh h?p ??ng bao g?m ?i?u ch?nh kh?i l??ng, ?i?u ch?nh ??n giá, ?i?u ch?nh ti?n ?? th?c hi?n h?p ??ng, ?i?u ch?nh giá h?p ??ng và các n?i dung khác (n?u có) mà các bên ?ã th?a thu?n trong h?p ??ng.

2. H?p ??ng xây d?ng ch? ???c ?i?u ch?nh trong các tr??ng h?p quy ??nh t?i Kho?n 2, Kho?n 3 ?i?u 143 Lu?t Xây d?ng s? 50/2014/QH13.

?i?u 36. Nguyên t?c ?i?u ch?nh h?p ??ng xây d?ng

1. Vi?c ?i?u ch?nh h?p ??ng xây d?ng ch? ???c áp d?ng trong th?i gian th?c hi?n h?p ??ng.

2. ??i v?i h?p ??ng tr?n gói, ch? ???c ?i?u ch?nh h?p ??ng cho nh?ng kh?i l??ng công vi?c b? sung ngoài ph?m vi công vi?c theo h?p ??ng ?ã ký (??i v?i h?p ??ng thi công xây d?ng, h?p ??ng cung c?p thi?t b? là n?m ngoài ph?m vi công vi?c ph?i th?c hi?n theo thi?t k?, yêu c?u c?a h? s?m?i th?u ho?c h? s? yêu c?u; ??i v?i h?p ??ng t? v?n là n?m ngoài nhi?m v? t? v?n ph?i th?c hi?n) và tr??ng h?p b?t kh? kháng.

3. Giá h?p ??ng sau ?i?u ch?nh không làm v??t giá gói th?u ho?c d? toán gói th?u ???c phê duy?t (bao g?m c? chi phí d? phòng cho gói th?u ?ó) thì ch? ??u t? ???c quy?n quy?t ??nh ?i?u ch?nh; tr??ng h?p v??t giá gói th?u ho?c d? toán gói th?u ???c phê duy?t thì ph?i ???c Ng??i có th?m quy?n quy?t ??nh ??u t? ch?p thu?n tr??c khi ?i?u ch?nh và ph?i ??m b?o ?? v?n ?? thanh toán cho bên nh?n th?u theo ?úng th?a thu?n trong h?p ??ng.

?i?u 37. ?i?u ch?nh kh?i l??ng công vi?c trong h?p ??ng xây d?ng

1. Các bên tham gia h?p ??ng ph?i th?a thu?n c? th? v? các tr??ng h?p ???c ?i?u ch?nh kh?i l??ng, ph?m vi và trình t?, th? t?c ?i?u ch?nh kh?i l??ng.

2. Vi?c ?i?u ch?nh kh?i l??ng công vi?c trong h?p ??ng xây d?ng ???c quy ??nh sau:

a) ??i v?i h?p ??ng tr?n gói: Tr??ng h?p có phát sinh h?p lý nh?ng công vi?c ngoài ph?m vi h?p ??ng ?ã ký (??i v?i h?p ??ng thi công xây d?ng, h?p ??ng cung c?p thi?t b? là n?m ngoài ph?m vi công vi?c ph?i th?c hi?n theo thi?t k?; ??i v?i h?p ??ng t? v?n là n?m ngoài nhi?m v? t? v?n ph?i th?c hi?n).

Tr??ng h?p này, khi ?i?u ch?nh kh?i l??ng không làm v??t giá gói th?u ???c phê duy?t thì ch? ??u t? và nhà th?u tính toán, th?a thu?n và ký k?t ph? l?c b? sung h?p ??ng; tr??ng h?p v??t giá gói th?u ???c phê duy?t thì ph?i ???c ng??i có th?m quy?n quy?t ??nh ??u t? xem xét, quy?t ??nh; tr??ng h?p th?a thu?n không ???c thì kh?i l??ng các công vi?c phát sinh ?ó s? hình thành gói th?u m?i, vi?c l?a ch?n nhà th?u ?? th?c hi?n gói th?u này theo quy ??nh hi?n hành.

b) ??i v?i h?p ??ng theo ??n giá c? ??nh và ??n giá ?i?u ch?nh: B? sung nh?ng kh?i l??ng công vi?c h?p lý ch?a có ??n giá trong h?p ??ng nh?ng không làm v??t giá gói th?u ???c phê duy?t thì ch? ??u t? và nhà th?u tính toán, th?a thu?n và ký k?t ph? l?c b? sung h?p ??ng; tr??ng h?p v??t giá gói th?u ???c phê duy?t thì ph?i ???c ng??i có th?m quy?n quy?t ??nh ??u t? xem xét, quy?t ??nh; các kh?i l??ng công vi?c ?ã có ??n giá trong h?p ??ng ???c xác ??nh theo kh?i l??ng hoàn thành th?c t? (t?ng ho?c gi?m so v?i kh?i l??ng trong h?p ??ng ?ã ký) ???c nghi?m thu.

3. ??i v?i nh?ng kh?i l??ng phát sinh n?m ngoài ph?m vi h?p ??ng ?ã ký mà ch?a có ??n giá trong h?p ??ng, các bên tham gia h?p ??ng ph?i th?ng nh?t ??n giá ?? th?c hi?n kh?i l??ng công vi?c này tr??c khi th?c hi?n.

?i?u 38. ?i?u ch?nh ??n giá và giá h?p ??ng xây d?ng

1. Trong h?p ??ng xây d?ng các bên ph?i th?a thu?n c? th? các tr??ng h?p ???c ?i?u ch?nh ??n giá và giá h?p ??ng xây d?ng; trình t?, ph?m vi, ph??ng pháp và c?n c? ?i?u ch?nh giá h?p ??ng; ph??ng pháp ?i?u ch?nh giá h?p ??ng ph?i phù h?p v?i lo?i giá h?p ??ng, tính ch?t công vi?c trong h?p ??ng xây d?ng.

2. Vi?c ?i?u ch?nh ??n giá h?p ??ng ???c quy ??nh nh? sau:

a) Vi?c ?i?u ch?nh ??n giá th?c hi?n h?p ??ng ch? áp d?ng ??i v?i h?p ??ng theo ??n giá ?i?u ch?nh và h?p ??ng theo th?i gian khi các bên có th?a thu?n trong h?p ??ng.

b) Tr??ng h?p kh?i l??ng công vi?c th?c t? th?c hi?n t?ng ho?c gi?m l?n h?n 20% kh?i l??ng công vi?c t??ng ?ng ghi trong h?p ??ng ho?c kh?i l??ng phát sinh ch?a có ??n giá trong h?p ??ng thì các bên th?ng nh?t xác ??nh ??n giá m?i theo nguyên t?c ?ã th?a thu?n trong h?p ??ngv? ??n giá cho các kh?i l??ng này ?? thanh toán.

c) Tr??ng h?p kh?i l??ng th?c t? th?c hi?n t?ng ho?c gi?m nh? h?n ho?c b?ng 20% kh?i l??ng công vi?c t??ng ?ng ghi trong h?p ??ng thì áp d?ng ??n giá trong h?p ??ng, k? c? ??n giá ?ã ???c ?i?u ch?nh theo th?a thu?n c?a h?p ??ng (n?u có) ?? thanh toán.

d) Vi?c ?i?u ch?nh ??n giá h?p ??ng cho nh?ng kh?i l??ng công vi?c mà t?i th?i ?i?m ký h?p ??ngbên giao th?u và bên nh?n th?u có th?a thu?n ?i?u ch?nh ??n giá th?c hi?n theo quy ??nh t?i Kho?n 3 ?i?u này và h??ng d?n c?a B? Xây d?ng.

3. Ph??ng pháp ?i?u ch?nh giá h?p ??ng xây d?ng:

a) Vi?c áp d?ng các ph??ng pháp ?i?u ch?nh giá ph?i phù h?p v?i tính ch?t công vi?c, lo?i giá h?p ??ng, ??ng ti?n thanh toán và ph?i ???c các bên th?a thu?n trong h?p ??ng.

b) C? s? d? li?u ??u vào ?? tính toán ?i?u ch?nh giá ph?i phù h?p v?i n?i dung công vi?c trong h?p ??ng. Trong h?p ??ng ph?i quy ??nh vi?c s? d?ng ngu?n thông tin v? giá ho?c ngu?n ch? s? giá c?a các c? quan Nhà n??c có th?m quy?n ?? ?i?u ch?nh giá h?p ??ng theo công th?c sau:

GTT = GH? x Pn

Trong ?ó:

– “GTT”: Là giá thanh toán t??ng ?ng v?i các kh?i l??ng công vi?c hoàn thành ???c nghi?m thu.

– “GH?”: Là giá trong h?p ??ng t??ng ?ng v?i các kh?i l??ng công vi?c hoàn thành ???c nghi?m thu.

– “Pn”: H? s? ?i?u ch?nh (t?ng ho?c gi?m) ???c áp d?ng cho thanh toán h?p ??ng ??i v?i các kh?i l??ng công vi?c hoàn thành ???c nghi?m thu trong kho?ng th?i gian “n”.

4. B? Xây d?ng h??ng d?n c? th? v? ?i?u ch?nh h?p ??ng xây d?ng.

?i?u 39. ?i?u ch?nh ti?n ?? th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng

1. Trong h?p ??ng xây d?ng các bên ph?i th?a thu?n v? các tr??ng h?p ???c ?i?u ch?nh ti?n ??. Tr??ng h?p th?i h?n hoàn thành ch?m h?n so v?i ti?n ?? c?a h?p ??ng, các bên ph?i xác ??nh rõ trách nhi?m c?a m?i bên ??i v?i nh?ng thi?t h?i do ch?m ti?n ?? gây ra.

2. Ti?n ?? th?c hi?n h?p ??ng ???c ?i?u ch?nh trong các tr??ng h?p sau:

a) Do ?nh h??ng c?a ??ng ??t, bão, l?, l?t, sóng th?n, h?a ho?n, ??ch h?a ho?c các s? ki?n b?t kh? kháng khác.

b) Thay ??i, ?i?u ch?nh d? án, ph?m vi công vi?c, thi?t k?, bi?n pháp thi công theo yêu c?u c?a bên giao th?u làm ?nh h??ng ??n ti?n ?? th?c hi?n h?p ??ng.

c) Do vi?c bàn giao m?t b?ng không ?úng v?i các th?a thu?n trong h?p ??ng, t?m d?ng h?p ??ng do l?i c?a bên giao th?u, các th? t?c liên quan ?nh h??ng ??n ti?n ?? th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng mà không do l?i c?a bên nh?n th?u gây ra.

d) T?m d?ng th?c hi?n công vi?c theo yêu c?u c?a c? quan nhà n??c có th?m quy?n mà không do l?i c?a bên giao th?u gây ra.

3. Khi ?i?u ch?nh ti?n ?? h?p ??ng không làm kéo dài ti?n ?? th?c hi?n h?p ??ng (bao g?m c? th?i gian ???c kéo dài ti?n ?? th?c hi?n h?p ??ng theo quy ??nh c?a h?p ??ng xây d?ng) thì ch? ??u t? và nhà th?u th?a thu?n, th?ng nh?t vi?c ?i?u ch?nh. Tr??ng h?p ?i?u ch?nh ti?n ?? làm kéo dài ti?n ?? th?c hi?n h?p ??ng thì ch? ??u t? ph?i báo cáo Ng??i có th?m quy?n quy?t ??nh ??u t? xem xét, quy?t ??nh.

M?c 6: T?M D?NG, CH?M D?T, TH??NG, PH?T DO VI PH?M H?P ??NG XÂY D?NG

?i?u 40. T?m d?ng th?c hi?n công vi?c trong h?p ??ng xây d?ng

1. Các tình hu?ng ???c t?m d?ng th?c hi?n công vi?c trong h?p ??ng, quy?n ???c t?m d?ng; trình t? th? t?c t?m d?ng, m?c ??n bù thi?t h?i do t?m d?ng ph?i ???c bên giao th?u và bên nh?n th?u th?a thu?n trong h?p ??ng xây d?ng.

2. Các bên tham gia h?p ??ng ???c t?m d?ng th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng trong các tr??ng h?psau:

a) Bên giao th?u có quy?n t?m d?ng th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng khi bên nh?n th?u không ?áp ?ng các yêu c?u v? ch?t l??ng, an toàn lao ??ng và ti?n ?? theo h?p ??ng ?ã ký k?t.

b) Bên nh?n th?u có quy?n t?m d?ng th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng và kéo dài ti?n ?? th?c hi?n h?p ??ng khi bên giao th?u vi ph?m các th?a thu?n v? thanh toán, c? th? nh?: Không thanh toán ?? cho bên nh?n th?u giá tr? c?a giai ?o?n thanh toán mà các bên ?ã th?ng nh?t v??t quá 28 ngày k? t? ngày h?t h?n thanh toán theo quy ??nh t?i Kho?n 10 ?i?u 19 Ngh? ??nh này, tr? tr??ng h?p các bên có th?a thu?n khác; không có b?o ??m thanh toán cho các kh?i l??ng s?p ???c th?c hi?n.

3. Tr??c khi m?t bên t?m d?ng th?c hi?n công vi?c trong h?p ??ng, thì ph?i thông báo cho bên kia bi?t b?ng v?n b?n tr??c 28 ngày, trong ?ó nêu rõ lý do t?m d?ng th?c hi?n; bên giao th?u, bên nh?n th?u ph?i có trách nhi?m cùng th??ng l??ng gi?i quy?t ?? ti?p t?c th?c hi?n ?úng th?a thu?nh?p ??ng ?ã ký k?t, tr? tr??ng h?p b?t kh? kháng.

Tr??ng h?p, bên t?m d?ng th?c hi?n h?p ??ng không thông báo ho?c lý do t?m d?ng không phù h?p v?i quy ??nh c?a h?p ??ng thì ph?i b?i th??ng thi?t h?i cho phía bên kia.

?i?u 41. Ch?m d?t h?p ??ng xây d?ng

1. Các tình hu?ng ???c ch?m d?t h?p ??ng, quy?n ???c ch?m d?t h?p ??ng; trình t? th? t?c ch?m d?t, m?c ??n bù thi?t h?i do ch?m d?t h?p ??ng ph?i ???c các bên th?a thu?n trong h?p ??ng xây d?ng và ph?i phù h?p v?i quy ??nh c?a Ngh? ??nh này, quy ??nh c?a pháp lu?t có liên quan.

2. M?i bên ??u có quy?n ch?m d?t h?p ??ng mà không ph?i b?i th??ng thi?t h?i trong các tr??ng h?p quy ??nh t?i các Kho?n 7 và 8 ?i?u này.

3. Tr??ng h?p ?ã t?m d?ng th?c hi?n h?p ??ng mà bên vi ph?m h?p ??ng không kh?c ph?c l?i c?a mình trong kho?ng th?i gian n?m m??i sáu (56) ngày k? t? ngày b?t ??u t?m d?ng theo thông báo, tr? tr??ng h?p các bên th?a thu?n khác và không có lý do chính ?áng thì bên t?m d?ng có quy?n ch?m d?t h?p ??ng.

4. Tr??ng h?p m?t bên ??n ph??ng ch?m d?t h?p ??ng xây d?ng mà không ph?i do l?i c?a bên kia gây ra, thì bên ??n ph??ng ch?m d?t h?p ??ng ph?i b?i th??ng thi?t h?i cho bên kia.

5. Tr??c khi m?t bên ch?m d?t h?p ??ng thì ph?i thông báo b?ng v?n b?n cho bên kia tr??c m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh theo th?a thu?n trong h?p ??ng nh?ng không ít h?n hai m??i tám (28) ngày, tr? tr??ng h?p các bên th?a thu?n khác và trong ?ó ph?i nêu rõ lý do ch?m d?t h?p ??ng. N?u bên ch?m d?t h?p ??ng không thông báo mà gây thi?t h?i cho bên kia, thì ph?i b?i th??ng thi?t h?i cho bên kia.

6. H?p ??ng xây d?ng không còn hi?u l?c k? t? th?i ?i?m b? ch?m d?t và các bên ph?i hoàn t?t th? t?c thanh lý h?p ??ng trong kho?ng th?i gian theo th?a thu?n trong h?p ??ng, nh?ng không quá n?m m??i sáu (56) ngày k? t? ngày thông báo ch?m d?t h?p ??ng, tr? tr??ng h?p các bên th?a thu?n khác. Ngoài th?i gian này n?u m?t bên không làm các th? t?c thanh lý h?p ??ng thì bên kia ???c toàn quy?n quy?t ??nh vi?c thanh lý h?p ??ng.

7. Bên giao th?u có quy?n ch?m d?t h?p ??ng trong các tr??ng h?p sau:

a) Bên nh?n th?u b? phá s?n, gi?i th? ho?c chuy?n nh??ng h?p ??ng xây d?ng cho ng??i ho?c t? ch?c khác mà không có s? ch?p thu?n c?a bên giao th?u.

b) Bên nh?n th?u t? ch?i th?c hi?n công vi?c theo h?p ??ng ho?c n?m m??i sáu (56) ngày liên t?c không th?c hi?n công vi?c theo h?p ??ng, d?n ??n vi ph?m ti?n ?? th?c hi?n theo th?a thu?n h?p ??ng, tr? tr??ng h?p ???c phép c?a bên giao th?u.

8. Bên nh?n th?u có quy?n ch?m d?t h?p ??ng trong các tr??ng h?p sau:

a) Bên giao th?u b? phá s?n, gi?i th? ho?c chuy?n nh??ng h?p ??ng xây d?ng cho ng??i ho?c t? ch?c khác mà không có s? ch?p thu?n c?a bên nh?n th?u.

b) Sau n?m m??i sáu (56) ngày liên t?c công vi?c b? d?ng do l?i c?a bên giao th?u, tr? tr??ng h?p các bên có th?a thu?n khác.

c) Bên giao th?u không thanh toán cho bên nh?n th?u sau n?m m??i sáu (56) ngày k? t? ngày bên giao th?u nh?n ?? h? s? thanh toán h?p l?, tr? tr??ng h?p các bên có th?a thu?n khác.

9. Trong th?i h?n hai (02) ngày làm vi?c k? t? khi h?p ??ng xây d?ng b? ch?m d?t, bên nh?n th?u ph?i di chuy?n toàn b? v?t t?, nhân l?c, máy móc, thi?t b? và các tài s?n khác thu?c s? h?u c?a mình ra kh?i công tr??ng, n?u sau kho?ng th?i gian này bên nh?n th?u ch?a th?c hi?n vi?c di chuy?n thì bên giao th?u có quy?n x? lý ??i v?i các tài s?n này, tr? tr??ng h?p các bên có th?a thu?n khác.

?i?u 42. Th??ng h?p ??ng, ph?t vi ph?m h?p ??ng

Vi?c th??ng h?p ??ng, ph?t vi ph?m h?p ??ng th?c hi?n theo quy ??nh t?i Kho?n 1, 2 ?i?u 146 Lu?t xây d?ng s? 50/2014/QH13.

?i?u 43. Trách nhi?m do vi ph?m h?p ??ng xây d?ng

1. Trách nhi?m do vi ph?m h?p ??ng th?c hi?n theo quy ??nh t? Kho?n 3 ??n Kho?n 7 ?i?u 146 Lu?t Xây d?ng s? 50/2014/QH13, các quy ??nh t?i Ngh? ??nh này và pháp lu?t có liên quan.

2. Tr??ng h?p, bên giao th?u thanh toán không ?úng th?i h?n và không ??y ?? theo th?a thu?ntrong h?p ??ng thì ph?i b?i th??ng cho bên nh?n th?u theo lãi su?t quá h?n do ngân hàng th??ng m?i n?i bên nh?n th?u m? tài kho?n thanh toán công b? t??ng ?ng v?i các th?i k? ch?m thanh toán. Lãi ch?m thanh toán ???c tính t? ngày ??u tiên ch?m thanh toán cho ??n khi bên giao th?u ?ã thanh toán ??y ?? cho bên nh?n th?u, tr? tr??ng h?p các bên có th?a thu?n khác.

M?c 7: KHI?U N?I VÀ GI?I QUY?T TRANH CH?P H?P ??NG XÂY D?NG

?i?u 44. Khi?u n?i trong quá trình th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng

1. Khi?u n?i trong quá trình th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng trong Ngh? ??nh này ???c hi?u là khi m?t bên phát hi?n bên kia th?c hi?n không ?úng ho?c không th?c hi?n ngh?a v? theo ?úng h?p ??ng thì có quy?n yêu c?u bên kia th?c hi?n ?úng n?i dung h?p ??ng ?ã ký. Khi ?ó, bên phát hi?n có quy?n khi?u n?i bên kia v? n?i dung này.

2. Khi m?t bên khi?u n?i bên kia thì ph?i ??a ra các c?n c?, d?n ch?ng c? th? ?? làm sáng t? nh?ng n?i dung khi?u n?i.

3. Trong vòng n?m m??i sáu (56) ngày k? t? khi n?y sinh v?n ?? m?t bên th?c hi?n h?p ??ng không phù h?p v?i các th?a thu?n ?ã ký, bên phát hi?n ph?i thông báo ngay cho bên kia v? nh?ng n?i dung ?ó và khi?u n?i v? các n?i dung này. Ngoài kho?ng th?i gian này n?u không bên nào có khi?u n?i thì các bên ph?i th?c hi?n theo ?úng nh?ng th?a thu?n ?ã ký.

4. Trong vòng hai m??i tám (28) ngày k? t? ngày nh?n ???c khi?u n?i, bên nh?n ???c khi?u n?i ph?i ??a ra nh?ng c?n c?, d?n ch?ng v? nh?ng n?i dung cho r?ng vi?c khi?u n?i c?a bên kia là không phù h?p v?i h?p ??ng ?ã ký, n?u nh?ng c?n c? và d?n ch?ng không thuy?t ph?c, không h?p lý thì ph?i ch?p thu?n v?i nh?ng khi?u n?i c?a bên kia. Ngoài kho?ng th?i gian này n?u bên nh?n ???c khi?u n?i không có ý ki?n thì coi nh? ?ã ch?p thu?n v?i nh?ng n?i dung khi?u n?i do bên kia ??a ra.

5. Các khi?u n?i c?a m?i bên ph?i ???c g?i ??n ?úng ??a ch? giao d?ch ho?c ??a ch? trao ??i thông tin mà các bên ?ã th?a thu?n trong h?p ??ng. Các khi?u n?i không ???c gi?i quy?t b?i các bên tham gia h?p ??ng s? ???c gi?i quy?t theo quy ??nh t?i ?i?u 45 Ngh? ??nh này.

?i?u 45. Gi?i quy?t tranh ch?p h?p ??ng xây d?ng

1. Khi gi?i quy?t các tranh ch?p trong quá trình th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng, các bên ph?i tuân th? nguyên t?c và trình t? gi?i quy?t tranh ch?p h?p ??ng xây d?ng ???c quy ??nh t?i Kho?n 8 ?i?u 146 Lu?t Xây d?ng s? 50/2014/QH13.

2. Tr??ng h?p các bên tham gia h?p ??ng có th?a thu?n gi?i quy?t tranh ch?p h?p ??ng thông qua hòa gi?i ???c th?c hi?n b?i c? quan, t? ch?c ho?c m?t, m?t s? cá nhân chuyên gia (g?i chung là ban x? lý tranh ch?p), khi ?ó vi?c x? lý tranh ch?p h?p ??ng thông qua ban x? lý tranh ch?p ???c quy ??nh nh? sau:

a) Ban x? lý tranh ch?p có th? ???c nêu trong h?p ??ng t?i th?i ?i?m ký k?t ho?c thi?t l?p sau khi có tranh ch?p x?y ra. S? l??ng thành viên ban x? lý tranh ch?p do các bên t? th?a thu?n. Thành viên ban x? lý tranh ch?p ph?i là ng??i có trình ?? chuyên môn phù h?p v?i n?i dung tranh ch?p, kinh nghi?m trong v?n ?? gi?i quy?t tranh ch?p h?p ??ng và hi?u bi?t v? các quy ??nh pháp lu?t liên quan ??n h?p ??ng xây d?ng.

b) Trong th?i h?n hai m??i tám (28) ngày k? t? ngày các bên nh?n ???c k?t lu?n hòa gi?i c?a ban x? lý tranh ch?p, n?u m?t bên không ??ng ý k?t lu?n hòa gi?i c?a ban x? lý tranh ch?p thì có quy?n ph?n ??i và các tranh ch?p này s? ???c gi?i quy?t t?i Tr?ng tài ho?c Tòa án theo quy ??nh c?a pháp lu?t; tr??ng h?p quá th?i h?n nêu trên không bên nào ph?n ??i k?t lu?n hòa gi?i thì coi nh? các bên ?ã th?ng nh?t v?i k?t lu?n hòa gi?i. Khi ?ó, các bên ph?i th?c hi?n theo k?t lu?n hòa gi?i.

c) Chi phí cho ban x? lý tranh ch?p ???c tính trong giá h?p ??ng xây d?ng và do m?i bên h?p ??ng ch?u m?t n?a, tr? tr??ng h?p các bên có th?a thu?n khác.

3. Th?i hi?u kh?i ki?n theo th? t?c Tr?ng tài ho?c th?i hi?u kh?i ki?n lên Tòa án gi?i quy?t tranh ch?p h?p ??ng xây d?ng ???c th?c hi?n theo quy ??nh có liên quan c?a pháp lu?t.

M?c 8: CÁC N?I DUNG KHÁC C?A H?P ??NG XÂY D?NG

?i?u 46. B?o hi?m và b?o hành theo h?p ??ng xây d?ng

1. B?o hi?m

a) Ch? ??u t? mua b?o hi?m công trình trong th?i gian xây d?ng ??i v?i công trình có ?nh h??ng ??n an toàn c?ng ??ng, môi tr??ng, công trình có yêu c?u k? thu?t ??c thù, ?i?u ki?n thi công xây d?ng ph?c t?p. Tr??ng h?p, phí b?o hi?m này ?ã ???c tính vào giá h?p ??ng thì bên nh?n th?u th?c hi?n mua b?o hi?m công trình theo quy ??nh.

b) Nhà th?u t? v?n mua b?o hi?m trách nhi?m ngh? nghi?p t? v?n ??u t? xây d?ng ??i v?i công vi?c kh?o sát xây d?ng, thi?t k? xây d?ng c?a công trình xây d?ng t? c?p II tr? lên.

c) Bên nh?n th?u ph?i th?c hi?n mua các lo?i b?o hi?m c?n thi?t (b?o hi?m ??i v?i ng??i lao ??ng thi công trên công tr??ng, b?o hi?m thi?t b?, b?o hi?m ??i v?i bên th? ba,…) ?? b?o ??m cho ho?t ??ng c?a mình theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

2. B?o hành

a) Bên nh?n th?u có trách nhi?m b?o hành công trình, b?o hành thi?t b? theo ?úng các th?a thu?n trong h?p ??ng. Các th?a thu?n c?a các bên h?p ??ng v? th?i h?n b?o hành, m?c b?o ??m b?o hành ph?i phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t v? xây d?ng.

b) B?o ??m b?o hành có th? th?c hi?n b?ng hình th?c b?o lãnh ho?c hình th?c khác do các bên th?a thu?n, nh?ng ph?i ?u tiên áp d?ng hình th?c b?o lãnh;

c) Bên nh?n th?u ch? ???c hoàn tr? b?o ??m b?o hành công trình sau khi k?t thúc th?i h?n b?o hành và ???c ch? ??u t? xác nh?n ?ã hoàn thành công vi?c b?o hành.

d) Trong th?i h?n b?o hành, bên nh?n th?u ph?i th?c hi?n vi?c b?o hành trong vòng hai m??i m?t (21) ngày k? t? ngày nh?n ???c thông báo s?a ch?a c?a bên giao th?u; trong kho?ng th?i gian này, n?u bên nh?n th?u không ti?n hành b?o hành thì bên giao th?u có quy?n s? d?ng ti?n b?o hành ?? thuê t? ch?c, cá nhân khác s?a ch?a.

?i?u 47. H?p ??ng th?u ph?

1. M?t h?p ??ng th?u chính có th? có nhi?u h?p ??ng th?u ph?. Khi ký h?p ??ng th?u ph?, t?ng th?u, nhà th?u chính ho?c nhà th?u n??c ngoài ph?i th?c hi?n theo các quy ??nh sau:

a) Ch? ???c ký k?t h?p ??ng th?u ph? ?úng v?i n?ng l?c hành ngh?, n?ng l?c ho?t ??ng c?a nhà th?u ph?.

b) Nhà th?u n??c ngoài khi th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng trên lãnh th? Vi?t Nam v?i vai trò là nhà th?u chính ph?i s? d?ng nhà th?u ph? trong n??c ?áp ?ng ???c các yêu c?u c?a gói th?u và ch? ???c ký h?p ??ng th?u ph? v?i các nhà th?u ph? n??c ngoài khi các nhà th?u ph? trong n??c không ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a gói th?u. ??i v?i các v?t t?, thi?t b? t?m nh?p tái xu?t ph?i ???c quy ??nh c? th? trong h?p ??ng theo nguyên t?c ?u tiên s? d?ng các v?t t?, thi?t b? trong n??c ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a gói th?u.

c) ??i v?i các nhà th?u ph? không có trong danh sách th?u ph? kèm theo h?p ??ng thì ph?i ???c ch? ??u t? ch?p thu?n.

d) T?ng th?u, nhà th?u chính ph?i ch?u trách nhi?m tr??c ch? ??u t? v? ti?n ??, ch?t l??ng, an toàn lao ??ng, b?o v? môi tr??ng, sai sót c?a mình và các công vi?c do các nhà th?u ph? th?c hi?n.

?) T?ng th?u, nhà th?u chính không ???c giao l?i toàn b? công vi?c theo h?p ??ng cho nhà th?u ph? th?c hi?n.

2. Nhà th?u ph? do ch? ??u t? ch? ??nh (n?u có)

a) Nhà th?u ph? do ch? ??u t? ch? ??nh là nhà th?u ph? ???c ch? ??u t? ch? ??nh cho nhà th?u chính ho?c t?ng th?u thuê làm nhà th?u ph? ?? th?c hi?n m?t s? ph?n vi?c chuyên ngành có yêu c?u k? thu?t cao ho?c khi th?u chính, t?ng th?u không ?áp ?ng ???c yêu c?u v? an toàn, ch?t l??ng và ti?n ?? th?c hi?n h?p ??ng sau khi ch? ??u t? ?ã yêu c?u.

b) ??i v?i các h?p ??ng xây d?ng áp d?ng nhà th?u ph? do ch? ??u t? ch? ??nh, thì các bên h?p ??ng ph?i th?a thu?n c? th? v? các tình hu?ng ch? ??u t? ???c ch? ??nh nhà th?u ph?.

c) Nhà th?u chính ho?c t?ng th?u có quy?n t? ch?i nhà th?u ph? do ch? ??u t? ch? ??nh n?u côngvi?c nhà th?u chính ho?c t?ng th?u, th?u ph? ?ang th?c hi?n v?n tuân th? ?úng các th?a thu?n trong h?p ??ng ho?c có ??y ?? c? s? cho r?ng nhà th?u ph? do ch? ??u t? ch? ??nh không ?áp ?ng ???c các yêu c?u theo h?p ??ng.

3. Ch? ??u t? thanh toán tr?c ti?p cho nhà th?u ph? trên c? s? ?? xu?t thanh toán c?a nhà th?u chính ho?c t?ng th?u, tr? tr??ng h?p các bên có th?a thu?n khác.

4. Nhà th?u ph? có t?t c? các quy?n và ngh?a v? c?a bên nh?n th?u theo quy ??nh c?a Ngh? ??nh này và quy ??nh c?a pháp lu?t khác có liên quan.

?i?u 48. An toàn lao ??ng, b?o v? môi tr??ng và phòng ch?ng cháy n?

1. Trách nhi?m c?a các bên v? an toàn lao ??ng ph?i ???c th?a thu?n trong h?p ??ng và ???c quy ??nh nh? sau:

a) Nhà th?u thi công xây d?ng ph?i l?p các bi?n pháp an toàn cho ng??i, máy móc thi?t b? và công trình trên công tr??ng xây d?ng, k? c? các công trình ph? c?n. Tr??ng h?p các bi?n pháp an toàn liên quan ??n nhi?u bên thì ph?i ???c các bên th?ng nh?t.

b) Bi?n pháp an toàn, n?i quy v? an toàn lao ??ng ph?i ???c th? hi?n công khai trên công tr??ng xây d?ng ?? m?i ng??i bi?t và ch?p hành; nh?ng v? trí nguy hi?m trên công tr??ng ph?i b? trí ng??i h??ng d?n, c?nh báo ?? phòng tai n?n.

c) Nhà th?u thi công xây d?ng, ch? ??u t? và các bên có liên quan ph?i th??ng xuyên ki?m tra giám sát công tác an toàn lao ??ng trên công tr??ng. Khi phát hi?n có vi ph?m v? an toàn lao ??ng thì ph?i ?ình ch? thi công xây d?ng. Ng??i ?? x?y ra vi ph?m v? an toàn lao ??ng thu?c ph?m vi qu?n lý c?a mình ph?i ch?u trách nhi?m tr??c pháp lu?t.

d) Nhà th?u thi công xây d?ng có trách nhi?m ?ào t?o, h??ng d?n, ph? bi?n các quy ??nh v? an toàn lao ??ng cho ng??i lao ??ng c?a mình. ??i v?i m?t s? công vi?c yêu c?u nghiêm ng?t v? an toàn lao ??ng thì ng??i lao ??ng ph?i có gi?y ch?ng nh?n ?ào t?o v? an toàn lao ??ng.

?) Nhà th?u thi công xây d?ng có trách nhi?m c?p ??y ?? các trang b? b?o h? lao ??ng, an toàn lao ??ng cho ng??i lao ??ng theo quy ??nh khi s? d?ng lao ??ng trên công tr??ng.

e) Khi có s? c? v? an toàn lao ??ng, nhà th?u thi công xây d?ng và các bên có liên quan có trách nhi?m t? ch?c x? lý và báo cáo c? quan qu?n lý nhà n??c v? an toàn lao ??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t ??ng th?i ch?u trách nhi?m kh?c ph?c và b?i th??ng nh?ng thi?t h?i do nhà th?u không b?o ??m an toàn lao ??ng gây ra.

2. Trách nhi?m b?o v? môi tr??ng xây d?ng c?a m?i bên ph?i th?a thu?n trong h?p ??ng và ???c quy ??nh nh? sau:

a) Nhà th?u thi công xây d?ng ph?i th?c hi?n các bi?n pháp b?o ??m v? môi tr??ng cho ng??i lao ??ng trên công tr??ng và b?o v? môi tr??ng xung quanh, bao g?m có bi?n pháp ch?ng b?i, ch?ng ?n và thu d?n hi?n tr??ng; n??c th?i, ch?t th?i r?n và các lo?i ch?t th?i khác ph?i ???c thu gom x? lý ??t tiêu chu?n, quy chu?n k? thu?t v? môi tr??ng. ??i v?i nh?ng công trình xây d?ng trong khu v?c ?ô th?, ph?i th?c hi?n các bi?n pháp bao che, thu d?n ph? th?i ??a ??n ?úng n?i quy ??nh.

b) Trong quá trình v?n chuy?n v?t li?u xây d?ng, ph? th?i ph?i có bi?n pháp che ch?n b?o ??m an toàn, v? sinh môi tr??ng.

c) Nhà th?u thi công xây d?ng, ch? ??u t? ph?i có trách nhi?m ki?m tra giám sát vi?c th?c hi?n b?o v? môi tr??ng xây d?ng, ??ng th?i ch?u s? ki?m tra giám sát c?a c? quan qu?n lý nhà n??c v? môi tr??ng. Tr??ng h?p nhà th?u thi công xây d?ng không tuân th? các quy ??nh v? b?o v? môi tr??ng thì ch? ??u t?, c? quan qu?n lý nhà n??c v? môi tr??ng có quy?n t?m d?ng thi công xây d?ng và yêu c?u nhà th?u th?c hi?n ?úng bi?n pháp b?o v? môi tr??ng.

d) Các t? ch?c, cá nhân ?? x?y ra các hành vi làm t?n h?i ??n môi tr??ng trong quá trình thi công xây d?ng công trình ph?i ch?u trách nhi?m tr??c pháp lu?t và b?i th??ng thi?t h?i do l?i c?a mình gây ra.

3. Các bên tham gia h?p ??ng xây d?ng ph?i tuân th? các quy ??nh hi?n hành v? phòng ch?ng cháy n?.

?i?u 49. ?i?n, n??c và an ninh công tr??ng

Trong h?p ??ng các bên ph?i th?a thu?n v? quy?n, ngh?a v? c?a m?i bên trong vi?c cung c?p, thanh toán chi phí ?i?n, n??c và an ninh công tr??ng.

?i?u 50. V?n chuy?n thi?t b? công ngh?

1. Bên nh?n th?u ph?i thông báo tr??c cho bên giao th?u trong m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh do các bên th?a thu?n v? th?i ?i?m giao thi?t b?, nh?ng không ???c ít h?n hai m??i m?t (21) ngày.

2. Bên nh?n th?u ph?i ch?u trách nhi?m v? vi?c ?óng gói, b?c x?p, v?n chuy?n, l?u kho và b?o qu?n thi?t b?, tr? tr??ng h?p các bên có th?a thu?n khác.

3. Bên nh?n th?u ph?i b?i th??ng cho bên giao th?u ??i v?i các h? h?ng, m?t mát và chi phí phát sinh do vi?c v?n chuy?n thi?t b? c?a bên nh?n th?u gây ra.

?i?u 51. R?i ro và b?t kh? kháng

1. R?i ro là nguy c? ?nh h??ng tiêu c?c ??n vi?c th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng trong t??ng lai. Trong h?p ??ng xây d?ng các bên ph?i quy ??nh trách nhi?m c?a m?i bên v? qu?n lý và x? lý r?i ro c?a mình; trách nhi?m kh?c ph?c h?u qu? c?a m?i bên trong tr??ng h?p g?p r?i ro.

2. B?t kh? kháng là m?t s? ki?n r?i ro x?y ra m?t cách khách quan không th? l??ng tr??c khi ký k?t h?p ??ng xây d?ng và không th? kh?c ph?c ???c khi nó x?y ra m?c dù ?ã áp d?ng m?i bi?n pháp c?n thi?t và kh? n?ng cho phép nh?: Thiên tai, s? c? môi tr??ng, ??ch h?a, h?a ho?n và các y?u t? b?t kh? kháng khác.

3. Khi m?t bên b? r?i vào tình tr?ng b?t kh? kháng, thì ph?i thông báo b?ng v?n b?n cho bên kia trong th?i gian s?m nh?t có th?.

4. Trong h?p ??ng các bên ph?i th?a thu?n v? vi?c x? lý b?t kh? kháng nh?: Thông báo v? b?t kh? kháng; trách nhi?m c?a các bên ??i v?i b?t kh? kháng; ch?m d?t và thanh toán h?p ??ng xây d?ng trong tr??ng h?p b?t kh? kháng (n?u có).

Ch??ng III

?I?U KHO?N THI HÀNH

?i?u 52. Hi?u l?c thi hành

1. Ngh? ??nh này có hi?u l?c thi hành k? t? ngày 15 tháng 6 n?m 2015.

2. Ngh? ??nh s? 48/2010/N?-CP ngày 07 tháng 5 n?m 2010 c?a Chính ph? v? h?p ??ng trong ho?t ??ng xây d?ng; Ngh? ??nh s? 207/2013/N?-CP ngày 11 tháng 12 n?m 2013 c?a Chính ph? s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Ngh? ??nh s? 48/2010/N?-CP ngày 07 tháng 5 n?m 2010 c?a Chính ph? v? h?p ??ng trong ho?t ??ng xây d?ng h?t hi?u l?c thi hành k? t? ngày Ngh? ??nh này có hi?u l?c.

?i?u 53. X? lý chuy?n ti?p

1. Các h?p ??ng xây d?ng ?ã ký và ?ang th?c hi?n tr??c ngày Ngh? ??nh này có hi?u l?c thì th?c hi?n theo quy ??nh v? h?p ??ng xây d?ng tr??c ngày Ngh? ??nh này có hi?u l?c thi hành.

2. Các h?p ??ng xây d?ng ?ang trong quá trình ?àm phán, ch?a ???c ký k?t n?u có n?i dung nào ch?a phù h?p v?i quy ??nh t?i Ngh? ??nh này thì báo cáo ng??i có th?m quy?n quy?t ??nh ??u t? xem xét, quy?t ??nh trên nguyên t?c b?o ??m ch?t l??ng, ti?n ??, hi?u qu? c?a d? án ??u t? xây d?ng và không làm ph??ng h?i ??n quy?n và l?i ích h?p pháp c?a các bên.

3. N?i dung v? h?p ??ng xây d?ng trong các h? s? m?i th?u, h? s? yêu c?u ?ã phê duy?t nh?ng ch?a phát hành n?u có n?i dung nào ch?a phù h?p v?i quy ??nh t?i Ngh? ??nh này thì ph?i ?i?u ch?nh l?i cho phù h?p; tr??ng h?p ?ã phát hành h? s? m?i th?u, h? s? yêu c?u, n?u có thay ??i n?i dung liên quan ??n h?p ??ng cho phù h?p v?i các quy ??nh c?a Ngh? ??nh này, thì ph?i thông báo cho t?t c? các nhà th?u ?ã mua h? s? d? th?u, h? s? yêu c?u bi?t ?? ?i?u ch?nh các n?i dung h? s? d? th?u, h? s? ?? xu?t cho phù h?p; tr??ng h?p ?ã ?óng th?u thì th?c hi?n theo quy ??nh t?i Kho?n 2 ?i?u này.

?i?u 54. T? ch?c th?c hi?n

1. Các ch? th? khi l?p, th?m ??nh và phê duy?t h? s? m?i th?u, h? s? yêu c?u có các n?i dung liên quan ??n h?p ??ng xây d?ng; th??ng th?o, ký k?t và qu?n lý th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng ph?i tuân th? các quy ??nh t?i Ngh? ??nh này.

2. B? Xây d?ng h??ng d?n, ki?m tra vi?c th?c hi?n các quy ??nh c?a pháp lu?t v? h?p ??ng xây d?ng; h??ng d?n ?i?u ch?nh h?p ??ng xây d?ng, ph??ng pháp ?i?u ch?nh giá h?p ??ng xây d?ng, các lo?i h?p ??ng xây d?ng, m?u h?p ??ng xây d?ng và các n?i dung c?n thi?t khác c?a Ngh? ??nh này ?? ?áp ?ng yêu c?u qu?n lý nhà n??c v? h?p ??ng xây d?ng.

3. Khuy?n khích các t? ch?c, cá nhân v?n d?ng b? m?u ?i?u ki?n h?p ??ng c?a Hi?p h?i Qu?c t? các k? s? t? v?n (FIDIC), h?p ??ng xây d?ng m?u vào vi?c xác l?p và th?c hi?n h?p ??ng xây d?ng. Khi v?n d?ng các h?p ??ng xây d?ng m?u các bên ph?i xem xét hi?u ch?nh n?i dung h?p ??ng cho phù h?p v?i các quy ??nh c?a pháp lu?t Vi?t Nam.

4. Các B? tr??ng, Th? tr??ng c? quan ngang B?, Th? tr??ng c? quan thu?c Chính ph?, Ch? t?ch ?y ban nhân dân t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng, Th? tr??ng các t? ch?c chính tr?, chính tr? – xã h?i, t? ch?c chính tr? xã h?i – ngh? nghi?p, Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? các T?p ?oàn kinh t?, các T?ng công ty Nhà n??c và các t? ch?c, cá nhân có liên quan ch?u trách nhi?m thi hành Ngh? ??nh này./.

 


N?i nh?n:

– Ban Bí th? Trung ??ng ??ng;
– Th? t??ng, các Phó Th? t??ng Chính ph?;
– Các B?, c? quan ngang B?, c? quan thu?c Chính ph?;
– H?ND, UBND các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng;
– V?n phòng Trung ??ng và các Ban c?a ??ng;
– V?n phòng T?ng Bí th?;
– V?n phòng Ch? t?ch n??c;
– H?i ??ng Dân t?c và các ?y ban c?a Qu?c h?i;
– V?n phòng Qu?c h?i;
– Tòa án nhân dân t?i cao;
– Vi?n Ki?m sát nhân dân t?i cao;
– Ki?m toán Nhà n??c;
– ?y ban Giám sát tài chính Qu?c gia;
– Ngân hàng Chính sách xã h?i;
– Ngân hàng Phát tri?n Vi?t Nam;
– ?y ban Trung ??ng M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam;
– C? quan Trung ??ng c?a các ?oàn th?;
– Các t?p ?oàn kinh t? và t?ng công ty nhà n??c;
– VPCP: BTCN, các PCN, Tr? lý TTg, TG? C?ng TT?T, các V?, C?c, ??n v? tr?c thu?c, Công báo;
– L?u: V?n th?, KTN (3b). XH