CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NGHỆ AN

CHÍNH PH?
——-

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p – T? do – H?nh phúc
—————

S?: 44/2015/N?-CP

Hà N?i, ngày 06 tháng 05 n?m 2015

 

NGH? ??NH

QUY ??NH CHI TI?T M?T S? N?I DUNG V? QUY HO?CH XÂY D?NG

C?n c? Lu?t T? ch?c Chính ph? ngày 25 tháng 12 n?m 2001;

C?n c? Lu?t Xây d?ng ngày 18 tháng 6 n?m 2014;

Theo ?? ngh? c?a B? tr??ng B? Xây d?ng,

Chính ph? ban hành Ngh? ??nh quy ??nh chi ti?t m?t s? n?i dung v? quy ho?ch xây d?ng.

Ch??ng I

NH?NG QUY ??NH CHUNG

?i?u 1. Ph?m vi ?i?u ch?nh và ??i t??ng áp d?ng

1. Ngh? ??nh này quy ??nh chi ti?t m?t s? n?i dung c?a Lu?t Xây d?ng s? 50/2014/QH13, g?m: L?p, th?m ??nh và phê duy?t quy ho?ch xây d?ng; qu?n lý th?c hi?n quy ho?ch xây d?ng; gi?y phép quy ho?ch.

2. Ngh? ??nh này áp d?ng ??i v?i các t? ch?c, cá nhân trong n??c, t? ch?c, cá nhân n??c ngoài có liên quan ??n công tác quy ho?ch xây d?ng trên lãnh thVi?t Nam.

?i?u 2. Rà soát quy ho?ch xây d?ng

1. Rà soát quy ho?ch xây d?ng nh?m ki?m soát, ?ánh giá tình hình tri?n khai th?c hi?n theo quy ho?ch ???c duy?t và là m?t trong nh?ng c?n c? ?quy?t ??nh vi?c ?i?u ch?nh quy ho?ch.

2. N?i dung báo cáo rà soát quy ho?ch xây d?ng bao g?m:

a) Rà soát tình hình l?p, tri?n khai các quy ho?ch có liên quan, các d? án ??u t? xây d?ng theo quy ho?ch xây d?ng ???c duy?t và k? ho?ch th?c hi?n quy ho?ch.

b) ?ánh giá các m?c tiêu ?ã th?c hi?n, các tác ??ng, hi?u qu? c?a vi?c th?c hi?n theo quy ho?ch ???c duy?t.

c) Phân tích nh?ng y?u t? m?i trong quá trình tri?n khai th?c hi?n quy ho?ch xây d?ng và phát tri?n kinh t? – xã h?i t?i khu v?c l?p quy ho?ch.

d) Các ki?n ngh? và ?? xu?t.

?) H? s? báo cáo rà soát quy ho?ch xây d?ng g?m: V?n b?n báo cáo, b?n v? in màu t? l? thích h?p, các v?n b?n pháp lý có liên quan.

?i?u 3. B?n ?? ph?c v? l?p ?? án quy ho?ch xây d?ng

1. B?n ?? ph?c v? l?p ?? án quy ho?ch xây d?ng là b?n ?? ??a hình t?i th?i ?i?m t? ch?c l?p quy ho?ch xây d?ng.

a) Tr??ng h?p ch?a có b?n ?? ??a hình thì ph?i kh?o sát ?o ??c ?? l?p b?n ?? theo yêu c?u c?a t?ng lo?i ?? án quy ho?ch xây d?ng.

b) Tr??ng h?p ?ã có b?n ?? ??a hình nh?ng ch?a phù h?p v?i hi?n tr?ng t?i th?i ?i?m l?p quy ho?ch ho?c ch? có b?n ?? ??a chính thì th?c hi?n kh?o sát ?o ??c b? sung, ??m b?o cho yêu c?u l?p ?? án quy ho?ch xây d?ng và c?m m?c gi?i theo quy ho?ch xây d?ng.

2. B?n ?? ??a hình ???c l?p b?i c? quan có t? cách pháp nhân, trên c? s? ph?m vi khu v?c tr?c ti?p nghiên c?u l?p quy ho?ch và c?n c? theo nhi?m v? quy ho?ch, d? toán kinh phí kh?o sát ???c c? quan có th?m quy?n phê duy?t.

?i?u 4. Kinh phí t? ngân sách nhà n??c cho công tác quy ho?ch xây d?ng

1. Kinh phí t? ngân sách nhà n??c ???c cân ??i trong k? ho?ch hàng n?m ?? l?p và t? ch?c th?c hi?n:

a) Quy ho?ch xây d?ng vùng.

b) Quy ho?ch chung xây d?ng và quy ho?ch phân khu xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù (n?u có).

c) Quy ho?ch chi ti?t xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù không thu?c d? án ??u t? xây d?ng công trình theo hình th?c kinh doanh.

d) Quy ho?ch chung xây d?ng xã và quy ho?ch chi ti?t xây d?ng ?i?m dân c? nông thôn không thu?c d? án ??u t? xây d?ng công trình theo hình th?c kinh doanh.

2. Kinh phí t? ngân sách nhà n??c cho công tác quy ho?ch xây d?ng ???c s? d?ng cho các công vi?c sau ?ây:

a) L?p h? s?, kh?o sát ??a hình ph?c v? l?p quy ho?ch xây d?ng, quy ho?ch chuyên ngành h? t?ng k? thu?t:

– L?p, th?m ??nh và phê duy?t nhi?m v?, d? toán chi phí l?p b?n ?? ??a hình ph?c v? l?p quy ho?ch xây d?ng;

– Thu th?p s? li?u, kh?o sát, ?o ??c l?p b?n ?? ??a hình.

b) L?p, th?m ??nh và phê duy?t quy ho?ch xây d?ng, quy ho?ch chuyên ngành h? t?ng k? thu?t:

– L?p, th?m ??nh, phê duy?t nhi?m v? và ?? án quy ho?ch;

– L?y ý ki?n th?ng nh?t c?a c? quan qu?n lý nhà n??c v? ?? án quy ho?ch xây d?ng;

– T? ch?c l?y ý ki?n c?ng ??ng dân c? trong quá trình l?p quy ho?ch;

– Qu?n lý nghi?p v? công tác l?p quy ho?ch.

c) T? ch?c th?c hi?n quy ho?ch xây d?ng, quy ho?ch chuyên ngành h? t?ng k? thu?t:

– Công b? quy ho?ch, l?p k? ho?ch th?c hi?n quy ho?ch xây d?ng;

– C?m m?c gi?i theo quy ho?ch xây d?ng ???c duy?t. B? Xây d?ng h??ng d?n c? th? v? vi?c c?m m?c gi?i theo quy ho?ch xây d?ng.

?i?u 5. Qu?n lý ngu?n kinh phí t? ngân sách nhà n??c cho công tác quy ho?ch xây d?ng

1. Th? tr??ng c? quan ch?u trách nhi?m qu?n lý kinh phí t? ngân sách nhà n??c cho công tác quy ho?ch xây d?ng; ki?m soát vi?c t?m ?ng, thanh toán, quy?t toán theo kh?i l??ng thông qua h?p ??ng kinh t?. Các c? quan liên quan có trách nhi?m ph?i h?p ki?m tra, giám sát.

2. Trách nhi?m l?p k? ho?ch kinh phí t? ngân sách nhà n??c cho công tác quy ho?ch xây d?ng:

a) B? Xây d?ng l?p danh m?c d? án quy ho?ch xây d?ng và k? ho?ch kinh phí t? ngân sách nhà n??c hàng n?m ??i v?i các quy ho?ch xây d?ng do B? Xây d?ng t? ch?c l?p và các quy ho?ch xây d?ng khác do Th? t??ng Chính ph? giao.

b) ?y ban nhân dân các c?p l?p danh m?c d? án quy ho?ch xây d?ng và k? ho?ch kinh phí t? ngân sách nhà n??c hàng n?m ??i v?i các quy ho?ch xây d?ng trong ph?m vi qu?n lý hành chính, tr? các quy ho?ch xây d?ng quy ??nh t?i ?i?m a, b Kho?n 2 ?i?u này.

3. B? Xây d?ng công b? ??nh m?c, ??n giá ho?c ph??ng pháp xác ??nh chi phí cho công tác quy ho?ch xây d?ng.

4. B? Tài chính h??ng d?n vi?c t?m ?ng, thanh toán và quy?t toán v?n cho công tác quy ho?ch xây d?ng.

Ch??ng II

QUY ??NH V? L?P, TH?M ??NH VÀ PHÊ DUY?T QUY HO?CH XÂY D?NG

M?c 1. QUY HO?CH XÂY D?NG VÙNG

?i?u 6. Nguyên t?c l?p quy ho?ch xây d?ng vùng

1. Các vùng liên t?nh (bao g?m c? vùng ?ô th? l?n), vùng ch?c n?ng ??c thù, vùng d?c tuy?n ???ng cao t?c, hành lang kinh t? liên t?nh ???c l?p quy ho?ch xây d?ng vùng theo quy?t ??nh c?a Th? t??ng Chính ph? trên c? s? ?? xu?t c?a B? Xây d?ng, phù h?p v?i chi?n l??c, quy ho?ch t?ng th? phát tri?n kinh t? – xã h?i; ?áp ?ng yêu c?u qu?n lý, ??m b?o phân b? ngu?n l?c qu?c gia có hi?u qu?.

2. Các vùng t?nh ???c l?p quy ho?ch xây d?ng vùng làm c? s? l?p quy ho?ch xây d?ng vùng huy?n, vùng liên huy?n, quy ho?ch chung các ?ô th? và quy ho?ch xây d?ng các khu ch?c n?ng ??c thù trong t?nh.

3. Các vùng liên huy?n trong m?t t?nh, các vùng huy?n ???c l?p quy ho?ch xây d?ng vùng theo quy?t ??nh c?a ?y ban nhân dân c?p t?nh, trên c? s? ?? xu?t c?a S? Xây d?ng các t?nh (S? Quy ho?ch – Ki?n trúc các thành ph? Hà N?i, thành ph? H? Chí Minh), ?áp ?ng yêu c?u qu?n lý, làm c? s? l?p quy ho?ch xây d?ng các khu ch?c n?ng ??c thù, các quy ho?ch chung xây d?ng xã và quy ho?ch chung các ?ô th? thu?c huy?n.

4. Quy ho?ch xây d?ng chuyên ngành h? t?ng k? thu?t vùng liên t?nh, vùng t?nh ?? c? th? hóa quy ho?ch xây d?ng vùng liên t?nh, vùng t?nh. Vi?c l?p, th?m ??nh và phê duy?t quy ho?ch chuyên ngành h? t?ng k? thu?t ???c th?c hi?n theo quy ??nh pháp lu?t hi?n hành.

?i?u 7. Nhi?m v? quy ho?ch xây d?ng vùng

1. Yêu c?u v? n?i dung nhi?m v? quy ho?ch xây d?ng vùng:

a) Lu?n c?, xác ??nh ph?m vi ranh gi?i vùng; m?c tiêu và th?i h?n quy ho?ch. ??i v?i vùng liên t?nh, liên huy?n, vùng ch?c n?ng ??c thù, vùng d?c tuy?n ???ng cao t?c, hành lang kinh t? liên t?nh nhi?m v? quy ho?ch c?n ph?i lu?n c?, c? s? hình thành ph?m vi ranh gi?i vùng.

b) Khái quát vùng l?p quy ho?ch xây d?ng và các d? báo phát tri?n c?a các ngành có liên quan.

c) D? báo s? b? quy mô dân s?, ??t ?ai, t? l? ?ô th? hóa, ti?m n?ng, ??ng l?c phát tri?n, theo t?ng giai ?o?n 10 n?m, 20 n?m; ?? xu?t l?a ch?n các ch? tiêu kinh t? – k? thu?t áp d?ng.

d) Các yêu c?u trong thu th?p s? li?u, phân tích, ?ánh giá ?i?u ki?n t? nhiên và hi?n tr?ng; ??nh h??ng phát tri?n không gian, h? th?ng h? t?ng xã h?i, h? t?ng k? thu?t vùng; ?ánh giá môi tr??ng chi?n l??c; qu?n lý quy ho?ch vùng; các ch??ng trình, d? án ?u tiên.

??i v?i vùng ch?c n?ng ??c thù, vùng d?c tuy?n ???ng cao t?c, hành lang kinh t? liên t?nh c?n ph?i xác ??nh rõ các yêu c?u n?i dung phù h?p v?i ??nh h??ng chuyên ngành và m?c tiêu phát tri?n.

?) Danh m?c, s? l??ng h? s?, s?n ph?m, ti?n ?? và t? ch?c th?c hi?n.

e) Nh?ng yêu c?u khác liên quan ??n ??c ?i?m riêng c?a t?ng vùng.

g) T?ng d? toán kinh phí l?p quy ho?ch xây d?ng vùng.

2. Th?i gian l?p nhi?m v? quy ho?ch xây d?ng ??i v?i vùng liên t?nh, vùng t?nh không quá 03 tháng; ??i v?i các vùng khác không quá 02 tháng.

?i?u 8. ?? án quy ho?ch xây d?ng vùng

1. N?i dung ?? án quy ho?ch xây d?ng vùng ph?i ??m b?o ?áp ?ng nhi?m v? quy ho?ch ???c duy?t và các yêu c?u c? th? sau:

a) Phân tích, ?ánh giá ?i?u ki?n t? nhiên, hi?n tr?ng kinh t? xã h?i, h? th?ng ?ô th? và ?i?m dân c? nông thôn, s? d?ng ??t ?ai, h? th?ng h? t?ng xã h?i, h? t?ng k? thu?t, môi tr??ng và nh?ng y?u t? mang tính ??c thù c?a vùng.

b) ?ánh giá, rà soát vi?c th?c hi?n các quy ho?ch ?ang có hi?u l?c.

c) Xác ??nh m?c tiêu phát tri?n, t?c ?? ?ô th? hóa, tính ch?t, ti?m n?ng và ??ng l?c phát tri?n vùng.

d) D? báo phát tri?n kinh t?, dân s?, lao ??ng, nhu c?u v? ??t ?ai, t? l? ?ô th? hóa theo các giai ?o?n phát tri?n 10 n?m, 20 n?m; xác ??nh các ch? tiêu k? thu?t theo m?c tiêu phát tri?n.

?) ??nh h??ng phát tri?n không gian vùng:

– ?? xu?t, l?a ch?n mô hình phát tri?n không gian vùng;

– Xác ??nh các phân vùng ki?m soát qu?n lý phát tri?n. ??i v?i vùng d?c tuy?n ???ng cao t?c, hành lang kinh t? liên t?nh, xác ??nh phân vùng theo ?o?n tuy?n và t? ch?c k?t n?i vùng d?c tuy?n;

– Phân b? và xác ??nh quy mô các không gian phát tri?n: Công nghi?p, nông nghi?p, lâm nghi?p, du l?ch, th??ng m?i d?ch v?, b?o t?n; xác ??nh quy mô, tính ch?t các khu ch?c n?ng ??c thù;

– Xác ??nh, t? ch?c h? th?ng ?ô th? và nông thôn: Mô hình phát tri?n, c?u trúc h? th?ng ?ô th? và khu v?c nông thôn phù h?p v?i ??c ?i?m kinh t?, v?n hóa, xã h?i; phân c?p, phân lo?i ?ô th? theo không gian lãnh th? và qu?n lý hành chính; xác ??nh quy mô dân s?, ??t xây d?ng ?ô th?;

– Phân b? và xác ??nh quy mô các h? th?ng công trình h? t?ng xã h?i g?m: Trung tâm giáo d?c, ?ào t?o, v?n hóa, y t?, th? d?c th? thao có quy mô l?n, mang ý ngh?a vùng; trung tâm th??ng m?i, d?ch v? c?p vùng; khu du l?ch, ngh? d??ng, khu v?c b?o v? c?nh quan thiên nhiên, môi tr??ng và các di tích v?n hóa – l?ch s? có giá tr?. ??i v?i vùng ch?c n?ng ??c thù ph?i xác ??nh các trung tâm chuyên ngành theo ch?c n?ng ??c thù. ??i v?i vùng d?c tuy?n ???ng cao t?c, hành lang kinh t? liên t?nh, ph?i xác ??nh h? th?ng các trung tâm công c?ng d?c tuy?n;

– Phân b? và xác ??nh quy mô các khu v?c b?o t?n, khu v?c b?o v? c?nh quan trong vùng.

e) ??nh h??ng h? th?ng h? t?ng k? thu?t c?p vùng:

– Xác ??nh m?ng l??i, v? trí, quy mô các công trình ??u m?i h? t?ng k? thu?t mang tính ch?t vùng ho?c liên vùng g?m: Chu?n b? k? thu?t, giao thông, phát tri?n ?i?n l?c, cung c?p n?ng l??ng (khí ??t, x?ng, d?u), c?p n??c, thoát n??c và x? lý n??c th?i, qu?n lý ch?t th?i r?n, ngh?a trang và h? t?ng vi?n thông th? ??ng;

– ??i v?i vùng d?c tuy?n ???ng cao t?c, hành lang kinh t? liên t?nh, n?i dung ??nh h??ng giao thông ph?i xác ??nh ???c s? liên k?t gi?a tr?c ???ng cao t?c v?i h? th?ng giao thông ?ô th? và khu ch?c n?ng ngoài ?ô th?; v? trí và quy mô công trình ??u m?i giao thông d?c tuy?n, h? th?ng ???ng gom; t? ch?c giao thông công c?ng liên t?nh d?c tuy?n.

g) ?ánh giá môi tr??ng chi?n l??c:

– Nh?ng v?n ?? môi tr??ng có ph?m vi tác ??ng l?n;

– Hi?n tr?ng ngu?n gây ô nhi?m l?n, các vùng b? suy thoái môi tr??ng, các vùng sinh thái c?nh quan. Xác ??nh các n?i dung b?o v? môi tr??ng ? quy mô c?p vùng;

– D? báo xu th? các v?n ?? môi tr??ng do tác ??ng c?a vi?c l?p và th?c hi?n quy ho?ch;

– Các bi?n pháp phòng ng?a, gi?m thi?u các v?n ?? môi tr??ng.

2. Th?i gian l?p ?? án quy ho?ch ??i v?i vùng liên t?nh không quá 18 tháng; ??i v?i vùng t?nh không quá 15 tháng; ??i v?i các vùng khác không quá 12 tháng.

?i?u 9. Quy ??nh qu?n lý theo ?? án quy ho?ch xây d?ng vùng

N?i dung Quy ??nh qu?n lý theo ?? án quy ho?ch xây d?ng vùng bao g?m:

1. Ph?m vi, ranh gi?i, quy mô dân s?, ??t ?ai vùng qu?n lý.

2. Quy ??nh v? các vùng phát tri?n, các không gian phát tri?n kinh t?.

3. Quy ??nh v? qu?n lý h? th?ng ?ô th? và nông thôn.

4. Quy ??nh v? v? trí, vai trò, ch?c n?ng, quy mô các công trình h? t?ng xã h?i và h? t?ng k? thu?t mang tính ch?t vùng, liên vùng.

5. Quy ??nh v? ph?m vi b?o v?, hành lang an toàn ??i v?i các công trình ??u m?i, các công trình h? t?ng k? thu?t chính theo tuy?n mang tính ch?t vùng, liên vùng và các bi?n pháp b?o v? môi tr??ng.

6. Quy ??nh v? b?o t?n các di s?n thiên nhiên, các công trình ki?n trúc có giá tr?, khu danh lam th?ng c?nh, khu di tích l?ch s?, v?n hóa trong vùng.

7. Phân công và quy ??nh trách nhi?m qu?n lý quy ho?ch cho các c?p chính quy?n ??a ph??ng trong vùng theo ?? án quy ho?ch xây d?ng vùng.

8. Các quy ??nh khác theo ch?c n?ng ??c thù c?a vùng.

M?c 2. QUY HO?CH XÂY D?NG KHU CH?C N?NG ??C THÙ

?i?u 10. Nguyên t?c l?p quy ho?ch xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù

1. Các khu ch?c n?ng ??c thù trong và ngoài ?ô th? ???c th?c hi?n l?p quy ho?ch xây d?ng theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh này.

2. Các khu ch?c n?ng ??c thù có quy mô trên 500 ha, ???c l?p quy ho?ch chung xây d?ng, ??m b?o phù h?p v?i quy ho?ch xây d?ng vùng t?nh, quy ho?ch ?ô th?; làm c? s? l?p quy ho?ch phân khu và quy ho?ch chi ti?t xây d?ng.

3. Các khu v?c trong khu ch?c n?ng ??c thù ho?c các khu ch?c n?ng ??c thù có quy mô d??i 500 ha, theo yêu c?u qu?n lý và phát tri?n, ???c l?p quy ho?ch phân khu xây d?ng làm c? s? xác ??nh các d? án ??u t? xây d?ng và l?p quy ho?ch chi ti?t xây d?ng.

4. Các khu v?c trong khu ch?c n?ng ??c thù, khi th?c hi?n ??u t? xây d?ng thì l?p quy ho?ch chi ti?t xây d?ng ?? c? th? hóa quy ho?ch chung, quy ho?ch phân khu và làm c? s? c?p gi?y phép xây d?ng.

5. Tr??ng h?p d? án ??u t? xây d?ng do m?t ch? ??u t? t? ch?c th?c hi?n có quy mô nh? h?n 5 ha (nh? h?n 2 ha ??i v?i d? án ??u t? xây d?ng nhà ? chung c?) thì ti?n hành l?p d? án ??u t? xây d?ng mà không ph?i l?p quy ho?ch chi ti?t xây d?ng. B?n v? t?ng m?t b?ng, ph??ng án ki?n trúc công trình, gi?i pháp v? h? t?ng k? thu?t trong n?i dung thi?t k? c? s? ph?i phù h?p v?i quy ho?ch phân khu xây d?ng ho?c gi?y phép quy ho?ch; ??m b?o vi?c ??u n?i h? t?ng k? thu?t, phù h?p v?i không gian ki?n trúc khu v?c.

?i?u 11. Nhi?m v? quy ho?ch xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù

1. Yêu c?u v? n?i dung nhi?m v? quy ho?ch chung xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù:

a) Lu?n c? ph?m vi, ranh gi?i l?p quy ho?ch chung xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù; c? s? c?n c? l?p quy ho?ch; xác ??nh m?c tiêu, nhi?m v? c?a quy ho?ch.

b) Xác ??nh tính ch?t, vai trò c?a khu ch?c n?ng ??c thù trong vùng; xây d?ng t?m nhìn. D? báo s? b? quy mô dân s?, các ch? tiêu kinh t? k? thu?t theo m?c tiêu phát tri?n c?a khu v?c; xác ??nh các ch? tiêu c? b?n v? ??t ?ai và h? t?ng k? thu?t.

c) Nguyên t?c c? b?n ??i v?i vi?c phân tích, ?ánh giá ?i?u ki?n t? nhiên và hi?n tr?ng; nghiên c?u khai thác ti?m n?ng, ??ng l?c phát tri?n; ??nh h??ng t? ch?c không gian, h? th?ng h? t?ng xã h?i, h? t?ng k? thu?t; ?ánh giá môi tr??ng chi?n l??c và nh?ng yêu c?u khác theo m?c tiêu phát tri?n ??c thù c?a khu v?c.

d) Danh m?c, s? l??ng h? s?, s?n ph?m, ti?n ?? và t? ch?c th?c hi?n.

?) T?ng d? toán kinh phí l?p quy ho?ch chung xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù.

2. Yêu c?u v? n?i dung nhi?m v? quy ho?ch phân khu xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù:

a) Lu?n c?, xác ??nh ph?m vi, ranh gi?i, di?n tích, tính ch?t khu v?c l?p quy ho?ch phân khu.

b) Xác ??nh các ch? tiêu c? b?n d? ki?n v? dân s?, s? d?ng ??t, h? t?ng xã h?i và h? t?ng k? thu?t trên c? s? quy ho?ch chung xây d?ng, quy ho?ch xây d?ng vùng ?ã ???c phê duy?t.

c) Yêu c?u và nguyên t?c c? b?n ??i v?i vi?c phân tích, ?ánh giá ?i?u ki?n t? nhiên, hi?n tr?ng; các yêu c?u v? phân khu ch?c n?ng, t? ch?c không gian, h? t?ng k? thu?t ??m b?o phù h?p v?i quy ho?ch chung xây d?ng, quy ho?ch xây d?ng vùng ?ã ???c phê duy?t và khu v?c xung quanh.

d) Yêu c?u ?ánh giá môi tr??ng chi?n l??c và các yêu c?u khác phù h?p v?i m?c tiêu phát tri?n ??c thù c?a khu v?c.

?) Danh m?c, s? l??ng h? s?, s?n ph?m, ti?n ?? và t? ch?c th?c hi?n.

e) T?ng d? toán kinh phí l?p quy ho?ch phân khu xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù.

3. Yêu c?u v? n?i dung nhi?m v? quy ho?ch chi ti?t xây d?ng:

a) Xác ??nh ranh gi?i, di?n tích khu v?c l?p quy ho?ch chi ti?t; ch? tiêu s? d?ng ??t, h? t?ng k? thu?t.

b) Nguyên t?c c? b?n ??i v?i vi?c phân tích ?ánh giá ?i?u ki?n t? nhiên, hi?n tr?ng; yêu c?u v? t? ch?c không gian ki?n trúc c?nh quan, h? t?ng k? thu?t ??m b?o phù h?p v?i quy ho?ch phân khu, quy ho?ch chung xây d?ng ?ã ???c phê duy?t; yêu c?u v? ?ánh giá môi tr??ng chi?n l??c.

c) Danh m?c, s? l??ng h? s?, s?n ph?m; ti?n ?? và t? ch?c th?c hi?n.

d) T?ng d? toán kinh phí l?p quy ho?ch chi ti?t xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù.

4. Th?i gian l?p nhi?m v? ??i v?i quy ho?ch chung xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù không quá 02 tháng; ??i v?i quy ho?ch phân khu xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù không quá 01 tháng; ??i v?i quy ho?ch chi ti?t xây d?ng không quá 01 tháng.

?i?u 12. ?? án quy ho?ch chung xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù

1. Tùy thu?c vào t?ng khu ch?c n?ng ??c thù, n?i dung ?? án quy ho?ch chung xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù ph?i ?áp ?ng nhi?m v? quy ho?ch ???c duy?t và các yêu c?u c? th? sau:

a) Phân tích, ?ánh giá ?i?u ki?n t? nhiên và hi?n tr?ng v? kinh t? xã h?i, dân s?, lao ??ng, v?n hóa, s? d?ng ??t, c? s? h? t?ng k? thu?t, h? t?ng xã h?i, môi tr??ng và nh?ng y?u t? ??c thù c?a khu v?c.

b) ?ánh giá tình hình tri?n khai th?c hi?n các quy ho?ch, các d? án ?ã có, ?ang còn hi?u l?c; xác ??nh, làm rõ các ??nh h??ng trong quy ho?ch ngành có liên quan.

c) Xác ??nh m?c tiêu, ??ng l?c phát tri?n c?a khu ch?c n?ng ??c thù; d? báo v? dân s?, lao ??ng, quy mô ??t xây d?ng, các ch? tiêu v? h? t?ng xã h?i, h? t?ng k? thu?t theo t?ng giai ?o?n.

d) ??nh h??ng quy ho?ch s? d?ng ??t, xác ??nh ph?m vi, quy mô, các ch? tiêu s? d?ng ??t trong khu ch?c n?ng ??c thù theo yêu c?u phát tri?n t?ng giai ?o?n.

?) ??nh h??ng phát tri?n không gian:

– Xác ??nh mô hình phát tri?n, h??ng phát tri?n c?a khu ch?c n?ng ??c thù; ??nh h??ng và nguyên t?c phát tri?n ??i v?i các khu v?c ch?c n?ng;

– T? ch?c h? th?ng trung tâm phù h?p v?i phát tri?n các khu dân c? và các khu v?c ch?c n?ng; xác ??nh các khu v?c ki?n trúc, c?nh quan, các tr?c không gian chính, h? th?ng qu?ng tr??ng, khu v?c c?a ngõ, công trình ?i?m nh?n c?a khu ch?c n?ng ??c thù;

– ?? xu?t, minh h?a hình ?nh không gian chính cho khu ch?c n?ng ??c thù, gi?i pháp t? ch?c không gian các khu v?c tr?ng ?i?m và quy ??nh ki?m soát v? ki?n trúc, c?nh quan các khu v?c.

e) ??nh h??ng h? t?ng k? thu?t:

– Phân l?u v?c tiêu thoát n??c chính; h??ng thoát n??c; v? trí, quy mô các công trình tiêu thoátn??c; xác ??nh c?t xây d?ng cho toàn khu và t?ng phân khu ch?c n?ng;

– Xác ??nh m?ng l??i giao thông ??i ngo?i, giao thông ??i n?i; v? trí và quy mô các công trình ??u m?i giao thông; t? ch?c h? th?ng giao thông công c?ng và h? th?ng b?n, bãi ?? xe; xác ??nh ch? gi?i ???ng ?? các tr?c chính và h? th?ng hào, tuynel k? thu?t (n?u có);

– Tính toán nhu c?u và xác ??nh ngu?n cung c?p n??c, n?ng l??ng (?i?n, khí ??t); d? báo t?ng l??ng n??c th?i, ch?t th?i r?n; xác ??nh v? trí, quy mô công trình ??u m?i và m?ng l??i truy?n t?i, phân ph?i chính c?a h? th?ng c?p n??c, n?ng l??ng và chi?u sáng, h? t?ng vi?n thông th? ??ng, thoát n??c và công trình x? lý n??c th?i;

– Xác ??nh v? trí, quy mô c? s? x? lý ch?t th?i r?n, ngh?a trang và các công trình h? t?ng k? thu?t khác.

g) ?ánh giá môi tr??ng chi?n l??c theo các n?i dung sau:

– Xác ??nh các v?n ?? môi tr??ng chính, nh?ng b?t c?p trong và ngoài khu v?c l?p quy ho?ch;

– Hi?n tr?ng các ngu?n ô nhi?m có ?nh h??ng tr?c ti?p ??n môi tr??ng;

– D? báo di?n bi?n môi tr??ng trong quá trình l?p và th?c hi?n quy ho?ch chung xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù;

– ?? xu?t các bi?n pháp phòng ng?a và th? t? ?u tiên th?c hi?n; ?? xu?t các khu v?c cách ly, b?o v? môi tr??ng.

h) ?? xu?t các h?ng m?c ?u tiên ??u t?, s? b? nhu c?u v?n và ngu?n l?c th?c hi?n.

2. Th?i gian l?p ?? án quy ho?ch chung xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù không quá 12 tháng.

?i?u 13. ?? án quy ho?ch phân khu xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù

1. ?? án quy ho?ch phân khu xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù ph?i làm rõ tính ch?t, ch?c n?ng, các yêu c?u riêng c?a khu v?c l?p quy ho?ch, ?áp ?ng nhi?m v? quy ho?ch ???c duy?t và các yêu c?u c? th? sau:

a) Phân tích, ?ánh giá các ?i?u ki?n t? nhiên, hi?n tr?ng ??t xây d?ng, dân c?, ki?n trúc c?nh quan, h? t?ng k? thu?t; phân tích các quy ??nh c?a quy ho?ch chung xây d?ng có liên quan ??n khu v?c quy ho?ch; ?ánh giá các d? án, các quy ho?ch ?ã và ?ang tri?n khai trong khu v?c.

b) Xác ??nh quy mô dân s?, ch? tiêu s? d?ng ??t, h? t?ng xã h?i và h? t?ng k? thu?t cho toàn khu v?c quy ho?ch; ch? tiêu kinh t? k? thu?t theo ch?c n?ng ??c thù.

c) Quy ho?ch t?ng m?t b?ng s? d?ng ??t: Xác ??nh các phân khu trong khu v?c quy ho?ch; xác ??nh ch? tiêu s? d?ng ??t v? m?t ?? xây d?ng, h? s? s? d?ng ??t, t?ng cao công trình ??i v?i t?ng lô ??t; kho?ng lùi công trình ??i v?i các tr?c ???ng; v? trí, quy mô các công trình ng?m (n?u có).

d) T? ch?c không gian ki?n trúc c?nh quan: Xác ??nh nguyên t?c, yêu c?u t? ch?c không gian, ki?n trúc, c?nh quan ??i v?i t?ng phân khu, tr?c ???ng chính, không gian m?, ?i?m nh?n.

?) ??nh h??ng h? t?ng k? thu?t: H? th?ng h? t?ng k? thu?t ???c b? trí ??n m?ng l??i ???ng khu v?c, bao g?m các n?i dung sau:

– Xác ??nh c?t xây d?ng ??i v?i t?ng ô ph?;

– Xác ??nh m?ng l??i giao thông, m?t c?t, ch? gi?i ???ng ?? và ch? gi?i xây d?ng; xác ??nh và c? th? hóa quy ho?ch chung v? v? trí, quy mô b?n, bãi ?? xe (trên cao, trên m?t ??t và ng?m); tuy?n giao thông công c?ng; hào và tuynel k? thu?t (n?u có);

– Xác ??nh nhu c?u và ngu?n c?p n??c; v? trí, quy mô công trình nhà máy, tr?m b?m n??c; m?ng l??i ???ng ?ng c?p n??c và các thông s? k? thu?t c? th?;

– Xác ??nh nhu c?u s? d?ng và ngu?n cung c?p n?ng l??ng (?i?n, khí ??t); v? trí, quy mô các tr?m ?i?n phân ph?i, tr?m khí ??t; m?ng l??i ???ng dây trung th? và h? th?ng chi?u sáng;

– Xác ??nh nhu c?u và công trình h? t?ng vi?n thông th? ??ng;

– Xác ??nh t?ng l??ng n??c th?i và rác th?i; m?ng l??i thoát n??c; v? trí, quy mô các công trình x? lý n??c th?i, ch?t th?i và ngh?a trang.

e) ?ánh giá môi tr??ng chi?n l??c:

– Xác ??nh các v?n ?? môi tr??ng chính t?i khu v?c l?p quy ho?ch;

– ?ánh giá di?n bi?n môi tr??ng trong quá trình l?p và th?c hi?n quy ho?ch phân khu xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù;

– ?? xu?t các bi?n pháp phòng ng?a và th? t? ?u tiên th?c hi?n; ?? xu?t các khu v?c cách ly, b?o v? môi tr??ng cho các khu v?c ch?c n?ng.

g) D? ki?n các d? án ?u tiên ??u t?, s? b? nhu c?u v?n và ngu?n l?c th?c hi?n.

2. Th?i gian l?p ?? án quy ho?ch phân khu xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù không quá 09 tháng.

?i?u 14. ?? án quy ho?ch chi ti?t xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù

1. N?i dung ?? án quy ho?ch chi ti?t xây d?ng ph?i ??m b?o ?áp ?ng nhi?m v? quy ho?ch ???c duy?t và các yêu c?u c? th? sau:

a) Phân tích, ?ánh giá các ?i?u ki?n t? nhiên, hi?n tr?ng ??t xây d?ng, dân c?, xã h?i, ki?n trúc, c?nh quan, h? t?ng k? thu?t; các quy ??nh c?a quy ho?ch chung, quy ho?ch phân khu có liên quan ??n khu v?c l?p quy ho?ch.

b) Xác ??nh quy mô dân s?, ch? tiêu s? d?ng ??t, h? t?ng xã h?i và h? t?ng k? thu?t cho toàn khu v?c l?p quy ho?ch.

c) Quy ho?ch t?ng m?t b?ng s? d?ng ??t: Xác ??nh ch?c n?ng, ch? tiêu s? d?ng ??t v? m?t ?? xây d?ng, h? s? s? d?ng ??t, t?ng cao công trình, kho?ng lùi công trình ??i v?i t?ng lô ??t và tr?c ???ng; v? trí, quy mô các công trình ng?m (n?u có).

d) Xác ??nh chi?u cao công trình, c?t sàn và chi?u cao t?ng m?t ho?c ph?n ?? công trình cao t?ng; hình th?c ki?n trúc, hàng rào, màu s?c, v?t li?u ch? ??o c?a các công trình và các v?t th? ki?n trúc khác; t? ch?c cây xanh công c?ng, sân v??n, cây xanh ???ng ph? và m?t n??c trong khu v?c l?p quy ho?ch.

?) Quy ho?ch h? th?ng công trình h? t?ng k? thu?t: H? th?ng công trình h? t?ng k? thu?t ???c b? trí ??n m?ng l??i ???ng n?i b?, bao g?m các n?i dung sau:

– Xác ??nh c?t xây d?ng ??i v?i t?ng lô ??t;

– Xác ??nh m?ng l??i giao thông, m?t c?t, ch? gi?i ???ng ?? và ch? gi?i xây d?ng; xác ??nh và c? th? hóa quy ho?ch chung, quy ho?ch phân khu v? v? trí, quy mô b?n, bãi ?? xe trên cao, trên m?t ??t và ng?m (n?u có);

– Xác ??nh nhu c?u và ngu?n c?p n??c; v? trí, quy mô công trình nhà máy, tr?m b?m n??c; m?ng l??i ???ng ?ng c?p n??c và các thông s? k? thu?t chi ti?t;

– Xác ??nh nhu c?u s? d?ng và ngu?n cung c?p n?ng l??ng (?i?n, khí ??t); v? trí, quy mô các tr?m ?i?n phân ph?i, tr?m khí ??t; m?ng l??i ???ng d?n và chi?u sáng;

– Xác ??nh nhu c?u và công trình h? t?ng vi?n thông;

– Xác ??nh l??ng n??c th?i, ch?t th?i r?n; m?ng l??i thoát n??c; v? trí, quy mô các công trình x? lý n??c th?i, ch?t th?i r?n và ngh?a trang.

e) ?ánh giá môi tr??ng chi?n l??c:

– ?ánh giá hi?n tr?ng, xác ??nh các v?n ?? môi tr??ng chính t?i khu v?c l?p quy ho?ch;

– D? báo, ?ánh giá tác ??ng môi tr??ng c?a ph??ng án quy ho?ch;

– ?? xu?t các bi?n pháp phòng ng?a và th? t? ?u tiên th?c hi?n.

g) S? b? xác ??nh nhu c?u v?n và ?? xu?t ngu?n l?c th?c hi?n.

2. Th?i gian l?p ?? án quy ho?ch chi ti?t xây d?ng không quá 06 tháng.

?i?u 15. Quy ??nh qu?n lý theo ?? án quy ho?ch xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù

1. ??i v?i quy ho?ch chung xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù, quy ??nh qu?n lý theo ?? án quy ho?ch g?m các n?i dung ch? y?u sau ?ây:

a) Ranh gi?i, ph?m vi, tính ch?t khu ch?c n?ng ??c thù.

b) Ch? tiêu v? di?n tích, m?t ?? xây d?ng, h? s? s? d?ng ??t và chi?u cao t?i ?a, t?i thi?u c?a công trình trong t?ng phân khu ch?c n?ng.

c) Quy ??nh v? ki?m soát không gian, ki?n trúc t?ng khu v?c.

d) Ch? gi?i ???ng ?? c?a các tuy?n ph? chính, c?t xây d?ng kh?ng ch? t?ng khu v?c.

?) V? trí, quy mô và ph?m vi b?o v?, hành lang an toàn ??i v?i công trình ng?m.

e) Khu v?c c?m xây d?ng; ph?m vi b?o v?, hành lang an toàn công trình h? t?ng k? thu?t.

g) Khu v?c b?o t?n, tôn t?o công trình ki?n trúc, di tích l?ch s?, v?n hóa, danh lam th?ng c?nh, ??a hình c?nh quan.

h) Yêu c?u, bi?n pháp b?o v? môi tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t b?o v? môi tr??ng.

2. ??i v?i quy ho?ch phân khu xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù, quy ??nh qu?n lý theo ?? án quy ho?ch g?m các n?i dung ch? y?u sau ?ây:

a) Ph?m vi, quy mô khu v?c quy ho?ch.

b) V? trí, ranh gi?i, tính ch?t, quy mô các khu ch?c n?ng trong khu v?c quy ho?ch; ch? tiêu v? m?t ?? xây d?ng, h? s? s? d?ng ??t và chi?u cao t?i ?a, t?i thi?u, c?t xây d?ng ??i v?i t?ng ô ??t.

c) Ch? gi?i ???ng ??, ch? gi?i xây d?ng, c?t xây d?ng và các yêu c?u c? th? v? k? thu?t ??i v?i t?ng tuy?n ???ng, khu v?c; ph?m vi b?o v?, hành lang an toàn công trình h? t?ng k? thu?t.

d) Các tr?c không gian chính, các ?i?m nh?n c?a khu v?c.

?) V? trí, quy mô và ph?m vi b?o v?, hành lang an toàn ??i v?i công trình có ch?c n?ng ??c thù c?n b?o v?, cách ly; công trình ng?m.

e) Khu v?c b?o t?n, c?i t?o, ch?nh trang di tích l?ch s?, v?n hóa, danh lam th?ng c?nh, ??a hình c?nh quan.

g) Yêu c?u, bi?n pháp b?o v? môi tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t b?o v? môi tr??ng.

3. ??i v?i quy ho?ch chi ti?t xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù, quy ??nh qu?n lý theo ?? án quy ho?ch g?m các n?i dung ch? y?u sau ?ây:

a) Ranh gi?i, ph?m vi và tính ch?t, ch?c n?ng khu quy ho?ch.

b) V? trí, ranh gi?i, ch?c n?ng, quy mô các lô ??t trong khu quy ho?ch.

c) Xác ??nh các ch? tiêu v? m?t ?? xây d?ng, h? s? s? d?ng ??t, c?t xây d?ng ??i v?i t?ng lô ??t; chi?u cao công trình, c?t sàn và chi?u cao t?ng m?t ho?c ph?n ?? công trình cao t?ng, hình th?c ki?n trúc và hàng rào công trình, v?t li?u xây d?ng c?a các công trình.

d) Ch? gi?i ???ng ??, ch? gi?i xây d?ng và các yêu c?u c? th? v? k? thu?t ??i v?i t?ng tuy?n ???ng n?i b?; ph?m vi b?o v?, hành lang an toàn công trình h? t?ng k? thu?t.

?) V? trí, quy mô và ph?m vi b?o v?, hành lang an toàn ??i v?i công trình có ch?c n?ng ??c thù, công trình ng?m.

e) Danh m?c và quy ??nh v? b?o t?n, c?i t?o, ch?nh trang các công trình ki?n trúc, di tích l?ch s?, v?n hóa, danh lam th?ng c?nh, ??a hình c?nh quan.

g) Yêu c?u, bi?n pháp b?o v? môi tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t b?o v? môi tr??ng.

M?c 3. QUY HO?CH XÂY D?NG NÔNG THÔN

?i?u 16. Nguyên t?c l?p quy ho?ch xây d?ng nông thôn

1. Các xã ph?i ???c l?p quy ho?ch chung xây d?ng ?? c? th? hóa quy ho?ch xây d?ng vùng t?nh, vùng huy?n, làm c? s? xác ??nh các d? án ??u t? và l?p các quy ho?ch chi ti?t xây d?ng ?i?m dân c? nông thôn.

2. Các khu v?c dân c? nông thôn ???c xác ??nh trong quy ho?ch chung ?ô th? thì th?c hi?n vi?c l?p quy ho?ch xây d?ng nông thôn theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh này.

3. Các ?i?m dân c? nông thôn, khi th?c hi?n ??u t? xây d?ng thì ph?i l?p quy ho?ch chi ti?t xây d?ng ?? c? th? hóa quy ho?ch chung và làm c? s? c?p gi?y phép xây d?ng.

?i?u 17. Nhi?m v? quy ho?ch xây d?ng nông thôn

1. Yêu c?u v? n?i dung nhi?m v? quy ho?ch chung xây d?ng xã:

a) V? trí, ph?m vi ranh gi?i xã; m?c tiêu và th?i h?n quy ho?ch.

b) D? báo s? b? v? quy mô dân s?, lao ??ng, ??t ?ai.

c) Các nguyên t?c c? b?n ??i v?i vi?c phân tích, ?ánh giá hi?n tr?ng; rà soát các d? án và quy ho?ch trong ??a bàn xã ?ang còn hi?u l?c; xác ??nh các y?u t? tác ??ng ??n phát tri?n kinh t? xã h?i c?a xã; yêu c?u v? t? ch?c không gian t?ng th? toàn xã, t? ch?c phân b? các khu ch?c n?ng (s?n xu?t, khu dân c?), h? t?ng xã h?i và h? t?ng k? thu?t.

d) Danh m?c, s? l??ng h? s?, s?n ph?m, ti?n ?? và t? ch?c th?c hi?n.

?) T?ng d? toán chi phí l?p quy ho?ch chung xây d?ng xã.

2. Yêu c?u v? n?i dung nhi?m v? quy ho?ch chi ti?t xây d?ng ?i?m dân c? nông thôn:

a) Xác ??nh ph?m vi, ranh gi?i l?p quy ho?ch, quy mô dân s?.

b) Các nguyên t?c c? b?n ??i v?i vi?c phân tích ?ánh giá ?i?u ki?n t? nhiên, hi?n tr?ng; l?a ch?n các ch? tiêu áp d?ng v? s? d?ng ??t, xây d?ng công trình; các yêu c?u v? t? ch?c không gian ki?n trúc c?nh quan, h? t?ng k? thu?t và môi tr??ng, ??m b?o phù h?p v?i quy ho?ch chung xây d?ng xã ?ã ???c phê duy?t.

c) Danh m?c, s? l??ng h? s?, s?n ph?m; ti?n ?? và t? ch?c th?c hi?n.

d) T?ng d? toán chi phí l?p quy ho?ch chi ti?t ?i?m dân c? nông thôn.

3. Th?i gian l?p nhi?m v? ??i v?i quy ho?ch chung xây d?ng xã không quá 01 tháng; ??i v?i quy ho?ch chi ti?t ?i?m dân c? nông thôn không quá 01 tháng.

?i?u 18. ?? án quy ho?ch chung xây d?ng xã

1. N?i dung ?? án quy ho?ch chung xây d?ng xã ph?i ??m b?o ?áp ?ng nhi?m v? quy ho?ch ???c duy?t và các yêu c?u c? th? sau:

a) Phân tích, ?ánh giá v? ?i?u ki?n t? nhiên, hi?n tr?ng kinh t? xã h?i, s? d?ng ??t, ki?n trúc c?nh quan, c? s? h? t?ng xã h?i, h? t?ng k? thu?t, môi tr??ng; hi?n tr?ng xây d?ng và s? d?ng các công trình.

b) Xác ??nh các ti?m n?ng, ??ng l?c phát tri?n; d? báo v? phát tri?n kinh t?, quy mô dân s?, ??t xây d?ng; xác ??nh ch? tiêu ??t ?ai, h? t?ng k? thu?t toàn xã.

c) Quy ho?ch không gian t?ng th? toàn xã:

– Xác ??nh c? c?u phân khu ch?c n?ng (khu v?c s?n xu?t nông nghi?p, công nghi?p, ti?u th? công nghi?p, khu dân c? m?i, khu v?c làng xóm c? c?i t?o, khu trung tâm xã) và ??nh h??ng phát tri?n các khu v?c;

– ??nh h??ng t? ch?c không gian ki?n trúc c?nh quan, xác ??nh quy mô, ch? tiêu s? d?ng ??t ??i v?i t?ng thôn xóm, khu làng ngh?, khu s?n xu?t công nghi?p, ti?u th? công nghi?p;

– ??nh h??ng h? th?ng công trình công c?ng, xây d?ng nhà ?, b?o t?n công trình v?n hóa l?ch s?.

d) D? ki?n s? d?ng ??t xây d?ng toàn xã theo yêu c?u phát tri?n c?a t?ng giai ?o?n.

?) Quy ho?ch h? th?ng h? t?ng k? thu?t ph?c v? dân c? và công trình ??u m?i h? t?ng k? thu?t ph?c v? s?n xu?t g?m: Chu?n b? k? thu?t, giao thông, c?p n?ng l??ng (?i?n, khí ??t), chi?u sáng, h? t?ng vi?n thông th? ??ng, c?p n??c, thoát n??c th?i, qu?n lý ch?t th?i r?n và ngh?a trang.

e) ?ánh giá môi tr??ng chi?n l??c:

– ?ánh giá hi?n tr?ng, xác ??nh các v?n ?? môi tr??ng chính t?i khu v?c l?p quy ho?ch;

– D? báo tác ??ng và di?n bi?n môi tr??ng trong quá trình th?c hi?n quy ho?ch chung xây d?ng xã;

– ?? xu?t các bi?n pháp phòng ng?a và th? t? ?u tiên th?c hi?n.

g) D? ki?n các ch??ng trình, d? án ?u tiên ??u t?; s? b? nhu c?u v?n và ngu?n l?c th?c hi?n.

2. Th?i gian l?p ?? án quy ho?ch chung xây d?ng xã không quá 06 tháng.

?i?u 19. ?? án quy ho?ch chi ti?t xây d?ng ?i?m dân c? nông thôn

1. N?i dung ?? án quy ho?ch chi ti?t xây d?ng ?i?m dân c? nông thôn ??m b?o ?áp ?ng nhi?m v? quy ho?ch ???c duy?t và các yêu c?u c? th? sau:

a) Phân tích, ?ánh giá các ?i?u ki?n t? nhiên, hi?n tr?ng ??t xây d?ng, dân c?, xã h?i, ki?n trúc, c?nh quan, h? t?ng k? thu?t; các quy ??nh c?a quy ho?ch chung xã có liên quan ??n ?i?m dân c? nông thôn.

b) Xác ??nh quy mô dân s?, ch? tiêu s? d?ng ??t, h? t?ng xã h?i và h? t?ng k? thu?t cho ?i?m dân c? nông thôn.

c) Quy ho?ch t?ng m?t b?ng s? d?ng ??t: Xác ??nh ch?c n?ng, di?n tích, ch? tiêu s? d?ng ??t v? m?t ?? xây d?ng, h? s? s? d?ng ??t, t?ng cao công trình, kho?ng lùi công trình ??i v?i t?ng lô ??t.

d) Xác ??nh hình th?c ki?n trúc, hàng rào, màu s?c, v?t li?u ch? ??o c?a các công trình và các v?t th? ki?n trúc khác; xác ??nh các công trình c?n b?o t?n, tôn t?o trong khu v?c.

?) Quy ho?ch h? th?ng công trình h? t?ng k? thu?t: H? th?ng h? t?ng k? thu?t ???c b? trí ??n lô ??t, bao g?m các n?i dung sau:

– Xác ??nh c?t xây d?ng ??i v?i t?ng lô ??t;

– Xác ??nh m?ng l??i giao thông, m?t c?t, ch? gi?i ???ng ?? và ch? gi?i xây d?ng; xác ??nh và c? th? hóa quy ho?ch chung v? v? trí, quy mô bãi ?? xe, ?i?m quay ??u xe;

– Xác ??nh nhu c?u và ngu?n c?p n??c; v? trí, quy mô công trình c?p n??c; m?ng l??i ???ng ?ng c?p n??c và các thông s? k? thu?t chi ti?t;

– Xác ??nh nhu c?u s? d?ng và ngu?n cung c?p n?ng l??ng (?i?n, khí ??t); v? trí, quy mô các tr?m ?i?n phân ph?i; m?ng l??i ???ng d?n và chi?u sáng;

– Xác ??nh nhu c?u công trình h? t?ng vi?n thông th? ??ng;

– Xác ??nh l??ng n??c th?i, ch?t th?i r?n; m?ng l??i thoát n??c; v? trí, quy mô các công trình x? lý n??c th?i, ch?t th?i r?n c?a ?i?m dân c? nông thôn.

e) ?ánh giá môi tr??ng chi?n l??c:

– ?ánh giá hi?n tr?ng, xác ??nh các v?n ?? môi tr??ng chính t?i khu v?c l?p quy ho?ch;

– D? báo, ?ánh giá tác ??ng ??n môi tr??ng c?a ph??ng án quy ho?ch;

– ?? xu?t các bi?n pháp phòng ng?a và th? t? ?u tiên th?c hi?n.

g) D? ki?n nhu c?u v?n và xác ??nh ngu?n l?c th?c hi?n.

2. Th?i gian l?p ?? án quy ho?ch chi ti?t xây d?ng ?i?m dân c? nông thôn không quá 04 tháng.

?i?u 20. Quy ??nh qu?n lý theo ?? án quy ho?ch xây d?ng nông thôn

1. ??i v?i quy ho?ch chung xây d?ng xã, quy ??nh qu?n lý theo ?? án quy ho?ch g?m các n?i dung ch? y?u sau:

a) Ranh gi?i, ph?m vi, tính ch?t xã.

b) Ki?m soát không gian, ki?n trúc các phân khu ch?c n?ng và công trình tr?ng ?i?m: C? quan hành chính xã, giáo d?c, y t?, v?n hóa, th? thao, th??ng m?i d?ch v?.

c) Ch? gi?i ???ng ?? c?a các tuy?n ???ng tr?c chính xã, liên thôn xóm, tr?c chính thôn xóm, c?t xây d?ng kh?ng ch?.

d) Khu v?c c?m xây d?ng; ph?m vi b?o v?, hành lang an toàn công trình h? t?ng k? thu?t; bi?n pháp b?o v? môi tr??ng.

?) Khu v?c b?o t?n, tôn t?o công trình ki?n trúc, di tích l?ch s?, v?n hóa, danh lam th?ng c?nh, ??a hình c?nh quan.

2. ??i v?i quy ho?ch chi ti?t xây d?ng ?i?m dân c? nông thôn, Quy ??nh qu?n lý theo ?? án quy ho?ch g?m các n?i dung ch? y?u sau:

a) Ranh gi?i, ph?m vi ?i?m dân c? nông thôn.

b) V? trí, ranh gi?i, ch?c n?ng, quy mô các lô ??t trong ?i?m dân c? nông thôn; ch? tiêu v? m?t ?? xây d?ng, h? s? s? d?ng ??t, c?t xây d?ng ??i v?i t?ng lô ??t; chi?u cao, c?t sàn, hình th?c ki?n trúc và hàng rào công trình, v?t li?u xây d?ng c?a các công trình.

c) Ch? gi?i ???ng ??, ch? gi?i xây d?ng và các yêu c?u c? th? v? k? thu?t ??i v?i t?ng tuy?n ???ng, ngõ xóm; ph?m vi b?o v?, hành lang an toàn công trình h? t?ng k? thu?t.

d) Các quy ??nh v? b?o t?n, tôn t?o, c?i t?o và ch?nh trang công trình ki?n trúc, di tích l?ch s?, v?n hóa, danh lam th?ng c?nh, ??a hình c?nh quan.

?) Yêu c?u, bi?n pháp b?o v? môi tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t b?o v? môi tr??ng.

M?c 4. L?Y Ý KI?N TRONG QUÁ TRÌNH L?P QUY HO?CH XÂY D?NG

?i?u 21. L?y ý ki?n v? quy ho?ch xây d?ng vùng

1. B? Xây d?ng có trách nhi?m l?y ý ki?n b?ng v?n b?n c?a các B?, ngành, các c? quan, t? ch?c khác ? trung ??ng và ?y ban nhân dân c?p t?nh có liên quan v? n?i dung ?? án quy ho?ch thu?c trách nhi?m c?a B? mình t? ch?c l?p trong quá trình l?p ?? án quy ho?ch xây d?ng vùng liên t?nh thu?c th?m quy?n c?a Th? t??ng Chính ph? phê duy?t.

2. C? quan t? ch?c l?p quy ho?ch xây d?ng ph?i h?p v?i ?y ban nhân dân các c?p có trách nhi?m l?y ý ki?n c?a các c? quan, t? ch?c có liên quan trong quá trình l?p ?? án quy ho?ch xây d?ng vùng t?nh, vùng liên huy?n, vùng huy?n, vùng ch?c n?ng ??c thù thu?c th?m quy?n c?a ?y bannhân dân c?p t?nh phê duy?t.

?i?u 22. L?y ý ki?n v? quy ho?ch xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù

1. C? quan t? ch?c l?p quy ho?ch xây d?ng ph?i h?p v?i ?y ban nhân dân các c?p có trách nhi?m l?y ý ki?n c?a c? quan, t? ch?c và ??i di?n c?ng ??ng dân c? có liên quan trong quá trình l?p ?? án quy ho?ch xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù.

2. Tr??ng h?p ?? án quy ho?ch chung xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù do B? Xây d?ng t? ch?c l?p, thu?c th?m quy?n phê duy?t c?a Th? t??ng Chính ph?, ?y ban nhân dân c?p t?nh liên quan có trách nhi?m ph?i h?p l?y ý ki?n c?a c? quan, t? ch?c và ??i di?n c?ng ??ng dân c? có liên quan t?i ??a ph??ng trong quá trình l?p ?? án quy ho?ch xây d?ng.

?i?u 23. L?y ý ki?n v? quy ho?ch xây d?ng nông thôn

C? quan t? ch?c l?p quy ho?ch xây d?ng ph?i h?p v?i ?y ban nhân dân xã có trách nhi?m l?y ý ki?n c?a c? quan, t? ch?c và ??i di?n c?ng ??ng dân c? có liên quan trong quá trình l?p ?? án quy ho?ch xây d?ng nông thôn.

?i?u 24. Ti?p thu ý ki?n

Trong quá trình l?p ?? án quy ho?ch xây d?ng, các ý ki?n ?óng góp c?a các c? quan, t? ch?c và ??i di?n c?ng ??ng dân c? có liên quan ph?i ???c t? ch?c t? v?n ph?i h?p v?i c? quan t? ch?c l?p quy ho?ch t?ng h?p, gi?i trình b?ng v?n b?n.

Các n?i dung góp ý ph?i ???c phân tích, gi?i trình ??y ??, làm c? s? hoàn ch?nh các ph??ng án quy ho?ch theo h??ng ??m b?o s? phù h?p, có tính kh? thi, hài hòa gi?a l?i ích c?a Nhà n??c và c?ng ??ng.

V?n b?n gi?i trình, ti?p thu ý ki?n ??i v?i nhi?m v? và ?? án quy ho?ch xây d?ng là m?t thành ph?n c?a h? s? trình th?m ??nh và phê duy?t quy ho?ch xây d?ng.

M?c 5. TRÌNH T? TH? T?C TH?M ??NH, PHÊ DUY?T QUY HO?CH XÂY D?NG

?i?u 25. Trình t?, th? t?c th?m ??nh, phê duy?t nhi?m v? và ?? án quy ho?ch xây d?ng

1. C? quan trình th?m ??nh và phê duy?t:

a) B? Xây d?ng, ?y ban nhân dân c?p t?nh có trách nhi?m trình th?m ??nh, trình phê duy?t nhi?m v? và ?? án quy ho?ch xây d?ng thu?c trách nhi?m c?a mình t? ch?c l?p và thu?c th?m quy?n phê duy?t c?a Th? t??ng Chính ph?.

b) C? quan t? ch?c l?p quy ho?ch xây d?ng có trách nhi?m trình th?m ??nh, trình phê duy?t nhi?m v? và ?? án quy ho?ch xây d?ng thu?c th?m quy?n phê duy?t c?a ?y ban nhân dân các c?p.

2. L?y ý ki?n th?ng nh?t v?i c? quan qu?n lý nhà n??c v? ?? án quy ho?ch xây d?ng trong quá trình th?m ??nh:

a) ?y ban nhân dân c?p t?nh có trách nhi?m l?y ý ki?n th?ng nh?t b?ng v?n b?n c?a B? Xây d?ng tr??c khi phê duy?t ??i v?i các ?? án quy ho?ch chung xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù; các ?? án quy ho?ch phân khu xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù có quy mô trên 200 ha.

b) ?y ban nhân dân c?p huy?n có trách nhi?m l?y ý ki?n th?ng nh?t b?ng v?n b?n c?a S? qu?n lý công trình xây d?ng chuyên ngành tr??c khi phê duy?t ??i v?i các ?? án quy ho?ch xây d?ng thu?c th?m quy?n c?a mình phê duy?t.

3. Trong quá trình th?m ??nh nhi?m v? và ?? án quy ho?ch xây d?ng, c? quan th?m ??nh có trách nhi?m l?y ý ki?n b?ng v?n b?n c?a các c? quan qu?n lý chuyên ngành cùng c?p, các h?i chuyên ngành và c?a các chuyên gia có liên quan.

4. K?t qu? th?m ??nh nhi?m v? và ?? án quy ho?ch xây d?ng s? ???c c? quan th?m ??nh g?i b?ng v?n b?n ??n c? quan t? ch?c l?p quy ho?ch xây d?ng ?? làm c? s? hoàn ch?nh n?i dung nhi?m v? và ?? án tr??c khi trình c?p có th?m quy?n phê duy?t.

?i?u 26. Th?i gian th?m ??nh, phê duy?t nhi?m v? và ?? án quy ho?ch xây d?ng

1. Th?i gian th?m ??nh, phê duy?t nhi?m v? và ?? án quy ho?ch xây d?ng vùng:

a) ??i v?i quy ho?ch xây d?ng vùng liên t?nh, vùng t?nh, th?i gian th?m ??nh nhi?m v? không quá 25 ngày, th?i gian phê duy?t nhi?m v? không quá 20 ngày; th?i gian th?m ??nh ?án không quá 30 ngày, th?i gian phê duy?t ?án không quá 25 ngày k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?l? theo quy ??nh.

b) ??i v?i quy ho?ch xây d?ng các vùng khác, th?i gian th?m ??nh nhi?m v? không quá 20 ngày, th?i gian phê duy?t nhi?m v? không quá 15 ngày; th?i gian th?m ??nh ?? án không quá 25 ngày, th?i gian phê duy?t ?? án không quá 20 ngày k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l? theo quy ??nh.

2. Th?i gian th?m ??nh, phê duy?t nhi?m v? và ?? án quy ho?ch xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù:

a) ??i v?i quy ho?ch chung xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù, th?i gian th?m ??nh nhi?m v? không quá 20 ngày, th?i gian phê duy?t nhi?m v? không quá 15 ngày; th?i gian th?m ??nh ?? án không quá 25 ngày, th?i gian phê duy?t ?? án không quá 15 ngày k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l? theo quy ??nh.

b) ??i v?i quy ho?ch phân khu, quy ho?ch chi ti?t xây d?ng khu ch?c n?ng ??c thù, th?i gian th?m ??nh nhi?m v? không quá 15 ngày, th?i gian phê duy?t nhi?m v? không quá 10 ngày; th?i gian th?m ??nh ?? án không quá 25 ngày, th?i gian phê duy?t ?? án không quá 15 ngày k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l? theo quy ??nh.

3. Th?i gian th?m ??nh, phê duy?t nhi?m v? và ?? án quy ho?ch xây d?ng nông thôn:

a) ??i v?i quy ho?ch chung xây d?ng xã, th?i gian th?m ??nh nhi?m v? không quá 15 ngày, th?i gian phê duy?t nhi?m v? không quá 10 ngày; th?i gian th?m ??nh ?? án không quá 20 ngày, th?i gian phê duy?t ?? án không quá 15 ngày k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l? theo quy ??nh.

b) ??i v?i quy ho?ch chi ti?t xây d?ng ?i?m dân c? nông thôn, th?i gian th?m ??nh nhi?m v? không quá 15 ngày, th?i gian phê duy?t nhi?m v? không quá 10 ngày; th?i gian th?m ??nh ?? án không quá 25 ngày, th?i gian phê duy?t ?? án không quá 15 ngày, k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l? theo quy ??nh.

?i?u 27. H? s? trình th?m ??nh và phê duy?t nhi?m v? và ?? án quy ho?ch xây d?ng

1. H? s? trình th?m ??nh và phê duy?t nhi?m v? quy ho?ch xây d?ng g?m: T? trình ?? ngh? th?m ??nh, phê duy?t; thuy?t minh n?i dung nhi?m v? bao g?m các b?n v? in màu thu nh?; d? th?o quy?t ??nh phê duy?t nhi?m v?; các v?n b?n pháp lý có liên quan; v?n b?n gi?i trình ý ki?n c?a các c? quan, t? ch?c và c?ng ??ng dân c? v? n?i dung nhi?m v? quy ho?ch; h? s? pháp nhân và h? s? n?ng l?c c?a t? ch?c t? v?n l?p quy ho?ch xây d?ng.

2. H? s? trình th?m ??nh, phê duy?t và h? s? l?y ý ki?n th?ng nh?t n?i dung ?? án quy ho?ch xây d?ng g?m: T? trình ?? ngh? th?m ??nh, phê duy?t ?? án; thuy?t minh t?ng h?p bao g?m b?n v? in màu thu nh?; quy ??nh qu?n lý theo ?? án quy ho?ch xây d?ng ???c duy?t; d? th?o quy?t ??nh phê duy?t ?? án; b?n v? in màu ?úng t? l? quy ??nh; các v?n b?n pháp lý có liên quan; v?n b?n gi?i trình ý ki?n c?a các c? quan, t? ch?c và c?ng ??ng dân c? v? n?i dung ?? án quy ho?ch; h? s? pháp nhân và h? s? n?ng l?c c?a t? ch?c t? v?n l?p quy ho?ch xây d?ng; ??a CD sao l?u toàn b? n?i dung h? s? ?? án.

3. H? s? ?? án quy ho?ch xây d?ng ph?i ???c c? quan th?m ??nh quy ho?ch xây d?ng ?óng d?u xác nh?n sau khi có quy?t ??nh phê duy?t.

4. Quy?t ??nh phê duy?t ?? án quy ho?ch xây d?ng và ??a CD sao l?u toàn b? h? s? ?ã duy?t ph?i ???c g?i v? c? quan qu?n lý quy ho?ch xây d?ng, B? Xây d?ng ?? l?u gi?.

5. B? Xây d?ng h??ng d?n c? th? v? cách th? hi?n và quy ??nh v? các lo?i h? s? nhi?m v?, h? s? ?? án quy ho?ch xây d?ng.

Ch??ng III

QU?N LÝ TH?C HI?N QUY HO?CH XÂY D?NG

?i?u 28. Trách nhi?m l?p k? ho?ch th?c hi?n quy ho?ch xây d?ng

1. Các ?? án quy ho?ch xây d?ng vùng, quy ho?ch chung xây d?ng, quy ho?ch phân khu xây d?ng và quy ho?ch chung xây d?ng xã sau khi ???c c?p có th?m quy?n phê duy?t ph?i ???c l?p k? ho?ch ?? th?c hi?n quy ho?ch.

2. B? Xây d?ng ch? trì l?p và phê duy?t k? ho?ch th?c hi?n quy ho?ch xây d?ng vùng liên t?nh thu?c trách nhi?m mình t? ch?c l?p; ch? ??o, ki?m tra, thanh tra vi?c tri?n khai th?c hi?n quy ho?ch xây d?ng thu?c th?m quy?n phê duy?t c?a Th? t??ng Chính ph?.

3. ?y ban nhân dân c?p t?nh ch? trì, ph?i h?p v?i B? Xây d?ng l?p và phê duy?t k? ho?ch th?c hi?n quy ho?ch xây d?ng ??i v?i các ?? án thu?c th?m quy?n Th? t??ng Chính ph? phê duy?t trong ranh gi?i hành chính do mình qu?n lý.

4. ?y ban nhân dân các c?p có trách nhi?m l?p và phê duy?t k? ho?ch th?c hi?n quy ho?ch xây d?ng ??i v?i các ?? án thu?c th?m quy?n c?a mình phê duy?t.

5. B? K? ho?ch và ??u t?, B? Tài chính có trách nhi?m cân ??i ngu?n v?n cho các d? án ??u t? xây d?ng công trình h? t?ng k? thu?t, h? t?ng xã h?i c?p vùng phù h?p v?i quy ??nh t?i Lu?t ??u t? công và Lu?t Ngân sách nhà n??c.

?i?u 29. N?i dung k? ho?ch th?c hi?n quy ho?ch xây d?ng

C?n c? quy ho?ch xây d?ng, quy ho?ch chuyên ngành h? t?ng k? thu?t ?ã ???c phê duy?t, n?i dung k? ho?ch th?c hi?n quy ho?ch bao g?m:

1. Danh m?c, trình t? tri?n khai l?p các quy ho?ch xây d?ng t?ng c?p ?? theo k? ho?ch 10 n?m, 5 n?m và hàng n?m; danh m?c và th? t? ??u t? các d? án h? t?ng xã h?i, h? t?ng k? thu?t trên c? s? các giai ?o?n quy ho?ch dài h?n, trung h?n và hàng n?m.

2. D? ki?n nhu c?u v?n cho công tác th?c hi?n quy ho?ch xây d?ng hàng n?m.

3. ?? xu?t các c? ch? chính sách xác ??nh ngu?n l?c theo k? ho?ch và kh? n?ng huy ??ng ngu?n l?c ?? th?c hi?n theo k? ho?ch hàng n?m thu?c giai ?o?n ng?n h?n.

4. ?? xu?t mô hình qu?n lý và giám sát th?c hi?n quy ho?ch.

5. Các n?i dung khác có liên quan.

?i?u 30. Trách nhi?m c?a ?y ban nhân dân c?p t?nh trong t? ch?c th?c hi?n quy ho?ch xây d?ng vùng liên t?nh

1. Tham gia xây d?ng k? ho?ch th?c hi?n quy ho?ch xây d?ng vùng liên t?nh sau khi quy ho?ch xây d?ng ???c Th? t??ng Chính ph? phê duy?t.

2. Theo trách nhi?m qu?n lý hành chính, t? ch?c tri?n khai vi?c th?c hi?n quy ho?ch xây d?ng vùng liên t?nh, vùng t?nh.

3. Ki?m soát vi?c tri?n khai các quy ho?ch xây d?ng trong ??a gi?i hành chính do mình qu?n lý, ??m b?o phù h?p v?i quy ho?ch xây d?ng vùng liên t?nh ?ã ???c phê duy?t.

4. Rà soát, báo cáo ??nh k? sáu tháng v? B? Xây d?ng ??i v?i công tác th?c hi?n quy ho?ch trong ph?m vi ??a gi?i do mình qu?n lý.

5. Nghiên c?u, ?? xu?t các c? ch? chính sách, t?o thu?n l?i cho vi?c th?c hi?n quy ho?ch xây d?ng vùng liên t?nh, vùng t?nh và ??u t? phát tri?n vùng.

6. Ph?i h?p v?i B? Xây d?ng và các B?, ngành liên quan trong công tác kêu g?i ??u t? phát tri?nvùng.

Ch??ng IV

GI?Y PHÉP QUY HO?CH

?i?u 31. Quy ??nh chung v? gi?y phép quy ho?ch

1. Gi?y phép quy ho?ch ???c c?p cho các ch? ??u t? có ?? ?i?u ki?n n?ng l?c th?c hi?n ??u t? xây d?ng d? án.

2. Th?i h?n c?a gi?y phép quy ho?ch ??i v?i d? án xây d?ng công trình t?p trung t?i ?a không quá 24 tháng, k? t? ngày ???c c?p gi?y phép quy ho?ch ??n khi phê duy?t quy ho?ch chi ti?t xây d?ng.

3. Th?i h?n c?a gi?y phép quy ho?ch ??i v?i d? án xây d?ng công trình riêng l? t?i ?a không quá 12 tháng, k? t? ngày ???c c?p gi?y phép quy ho?ch ??n khi phê duy?t d? án ??u t?.

4. B? Tài chính quy ??nh chi ti?t v? m?c thu l? phí c?p gi?y phép quy ho?ch.

?i?u 32. Tr??ng h?p c?p gi?y phép quy ho?ch trong khu ch?c n?ng ??c thù

1. D? án ??u t? xây d?ng công trình t?p trung t?i khu v?c ch?a có quy ho?ch phân khu xây d?ng.

2. D? án ??u t? xây d?ng công trình t?p trung, riêng l? t?i khu v?c ?ã có quy ho?ch phân khu xây d?ng, nh?ng ch?a ?? các c?n c? ?? l?p quy ho?ch chi ti?t xây d?ng.

3. D? án ??u t? xây d?ng công trình t?p trung ho?c riêng l? trong khu v?c ?ã có quy ho?ch chi ti?t xây d?ng ???c duy?t, nh?ng c?n ?i?u ch?nh ranh gi?i ho?c m?t s? ch? tiêu s? d?ng ??t.

?i?u 33. Trình t? c?p gi?y phép quy ho?ch

1. C?n c? nhu c?u c? th?, ch? ??u t? l?p h? s? ?? ngh? c?p gi?y phép quy ho?ch theo các tr??ng h?p quy ??nh t?i ?i?u 35 c?a Ngh? ??nh này g?i c? quan có th?m quy?n c?p gi?y phép quy ho?ch.

2. C?n c? vào yêu c?u qu?n lý, ki?m soát phát tri?n c?a khu ch?c n?ng ??c thù, Quy ??nh qu?n lý theo quy ho?ch chung xây d?ng, ?? xu?t c?a ch? ??u t?, c? quan qu?n lý quy ho?ch xây d?ng các c?p có trách nhi?m xem xét h? s?, t? ch?c l?y ý ki?n các c? quan có liên quan và báo cáo c? quan có th?m quy?n c?p gi?y phép quy ho?ch v? n?i dung gi?y phép quy ho?ch. Th?i gian th?m ??nh h? s? và l?y ý ki?n không quá 30 ngày k? t? khi nh?n ?? h? s? ?? ngh? c?p gi?y phép quy ho?ch h?p l?.

3. C? quan có th?m quy?n xem xét và c?p gi?y phép quy ho?ch trong th?i gian không quá 15 ngày, k? t? ngày nh?n ???c h? s? th?m ??nh c?p gi?y phép quy ho?ch c?a c? quan qu?n lý quy ho?ch xây d?ng các c?p.

4. ??i v?i d? án ??u t? xây d?ng quy ??nh t?i Kho?n 3 ?i?u 35 c?a Ngh? ??nh này, trong quá trình th?m ??nh h? s? c?p gi?y phép quy ho?ch, c? quan qu?n lý quy ho?ch các c?p ph?i t? ch?c l?y ý ki?n ??i di?n c?ng ??ng dân c? có liên quan v? n?i dung c?p phép. ??i di?n c?ng ??ng dân c? có trách nhi?m t?ng h?p ý ki?n c?a c?ng ??ng dân c? theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? th?c hi?n dân ch? ? c? s?.

?i?u 34. H? s? ?? ngh? c?p gi?y phép quy ho?ch

H? s? ?? ngh? c?p gi?y phép quy ho?ch bao g?m:

1. ??n ?? ngh? c?p gi?y phép quy ho?ch.

2. S? ?? v? trí ??a ?i?m ?? ngh? c?p gi?y phép quy ho?ch.

3. D? ki?n ph?m vi, ranh gi?i khu ??t, ch? tiêu s? d?ng ??t quy ho?ch.

4. D? ki?n n?i dung ??u t?, quy mô d? án và t?ng m?c ??u t?.

5. Báo cáo v? pháp nhân và n?ng l?c tài chính ?? tri?n khai d? án.

?i?u 35. N?i dung gi?y phép quy ho?ch

1. N?i dung gi?y phép quy ho?ch ??i v?i d? án ??u t? xây d?ng t?p trung quy ??nh t?i Kho?n 1 và 2 ?i?u 35 c?a Ngh? ??nh này bao g?m:

a) Ch? ??u t?.

b) Ph?m vi, ranh gi?i, quy mô ??t ?ai, dân s? khu v?c l?p quy ho?ch xây d?ng.

c) Các ch? tiêu s? d?ng ??t v? nhà ?, d?ch v? th??ng m?i; công trình h? t?ng xã h?i, cây xanh, giao thông; các ch? tiêu s? d?ng ??t quy ho?ch xây d?ng cho toàn khu v?c quy ho?ch; các yêu c?u v? t? ch?c không gian ki?n trúc, c?nh quan, môi tr??ng; các yêu c?u v? ch? tiêu và công trình ??u m?i h? t?ng k? thu?t làm c? s? ??u t? l?p nhi?m v? và ?? án quy ho?ch chi ti?t xây d?ng.

d) Th?i h?n c?a gi?y phép quy ho?ch.

2. N?i dung gi?y phép quy ho?ch ??i v?i d? án ??u t? xây d?ng công trình riêng l? quy ??nh t?i Kho?n 2 và 3 ?i?u 35 c?a Ngh? ??nh này g?m:

a) Ch? ??u t?.

b) Ph?m vi, ranh gi?i, di?n tích ??t khu v?c l?p quy ho?ch xây d?ng.

c) Các ch? tiêu s? d?ng ??t quy ho?ch xây d?ng v? t?ng cao xây d?ng, h? s? s? d?ng ??t, m?t ?? xây d?ng ??i v?i khu ??t; các yêu c?u v? ki?n trúc công trình, môi tr??ng; các yêu c?u v? ch? tiêu h? t?ng k? thu?t và các yêu c?u khác làm c? s? ch? ??u t? l?p d? án ??u t? xây d?ng công trình.

d) Th?i h?n c?a gi?y phép quy ho?ch.

3. M?u ??n ?? ngh? c?p gi?y phép quy ho?ch và m?u Gi?y phép quy ho?ch ???c th? hi?n t?i các Ph? l?c kèm theo Ngh? ??nh này.

Ch??ng V

T? CH?C TH?C HI?N

?i?u 36. ?i?u kho?n chuy?n ti?p

1. Các ?? án quy ho?ch xây d?ng mà nhi?m v? quy ho?ch ???c phê duy?t tr??c th?i ?i?m Ngh? ??nh này có hi?u l?c thì vi?c l?p, th?m ??nh, phê duy?t th?c hi?n theo Ngh? ??nh s? 08/2005/N?-CPngày 24 tháng 01 n?m 2005 c?a Chính ph? v? quy ho?ch xây d?ng.

2. ??i v?i các ?? án quy ho?ch xây d?ng vùng t?nh ?ã ???c phê duy?t nhi?m v? quy ho?ch tr??c th?i ?i?m Ngh? ??nh này có hi?u l?c thì ph?i l?y ý ki?n th?ng nh?t b?ng v?n b?n c?a B? Xây d?ng tr??c khi phê duy?t ?? án.

?i?u 37. Hi?u l?c thi hành

Ngh? ??nh này có hi?u l?c thi hành k? t? ngày 30 tháng 6 n?m 2015 và thay th? Ngh? ??nh s? 08/2005/N?-CP ngày 24 tháng 01 n?m 2005 c?a Chính ph? v? quy ho?ch xây d?ng.

?i?u 38. T? ch?c th?c hi?n

1. Các B? tr??ng, Th? tr??ng c? quan ngang B?, Th? tr??ng c? quan thu?c Chính ph?, Ch? t?ch ?y ban nhân dân t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng trong ph?m vi nhi?m v?, quy?n h?n c?a mình có trách nhi?m t? ch?c th?c hi?n Ngh? ??nh này.

2. B? Xây d?ng ch? trì, ph?i h?p v?i các B?, ngành liên quan có trách nhi?m h??ng d?n, theo dõi, ki?m tra vi?c thi hành Ngh? ??nh này./.

 

 

N?i nh?n:
– Ban Bí th? Trung ??ng ??ng;
– Th? t??ng, các Phó Th? t??ng Chính ph?;
– Các B?, c? quan ngang B?, c? quan thu?c Chính ph?;
– H?ND, UBND các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng;
– V?n phòng Trung ??ng và các Ban c?a ??ng;
– V?n phòng T?ng Bí th?;
– V?n phòng Ch? t?ch n??c;
– H?i ??ng Dân t?c và các ?y ban c?a Qu?c h?i;
– V?n phòng Qu?c h?i;
– Tòa án nhân dân t?i cao;
– Vi?n Ki?m sát nhân dân t?i cao;
– Ki?m toán Nhà n??c;
– ?y ban Giám sát tài chính Qu?c gia;
– Ngân hàng Chính sách xã h?i;
– Ngân hàng Phát tri?n Vi?t Nam;
– ?y ban Trung ??ng M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam;
– C? quan Trung ??ng c?a các ?oàn th?;
– Các t?p ?oàn kinh t? và t?ng công ty nhà n??c;
– VPCP: BTCN, các PCN, Tr? lý TTg, TG? C?ng TT?T, các V?, C?c, ??n v? tr?c thu?c, Công báo;
– L?u: V?n th?, KTN (3b).XH-ban2

TM. CHÍNH PH?
TH? T??NG

Nguy?n T?n D?ng

 

PH? L?C

M?U ??N ?? NGH? XIN C?P GI?Y PHÉP QUY HO?CH VÀ M?U GI?Y PHÉP QUY HO?CH
(Ban hành kèm theo Ngh? ??nh s? 44/2015/N?-CP ngày 06 tháng 5 n?m 2015 c?a Chính ph?)

M?u s? 01: ??n ?? ngh? c?p gi?y phép quy ho?ch
M?u s? 02: Gi?y phép quy ho?ch
M?u s? 03: ??n ?? ngh? c?p gi?y phép quy ho?ch
M?u s? 04: Gi?y phép quy ho?ch

 

M?u s? 01

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p – T? do – H?nh phúc
—————

 

??N ?NGH? C?P GI?Y PHÉP QUY HO?CH
(S? d?ng cho d? án ??u t? xây d?ng công trình t?p trung)

Kính g?i: ……………………………………………………………….

1. Ch? ??u t?: …………………………………………………………………………………………………..

– Ng??i ??i di?n: ……………………………………… Ch?c v?: ………………………………………

– ??a ch? liên h?: …………………………………………………………………………………………………

– S? nhà: …………………. ???ng ……………… Ph??ng (xã) ……………………………………..

– T?nh, thành ph?: ………………………………………………………………………………………………

– S? ?i?n tho?i: …………………………………………………………………………………………………

2. V? trí, quy mô khu v?c d? ki?n ??u t?: ……………………………………………………………….

– Ph??ng (xã) …………………………… Qu?n (huy?n) ………………………………………………..

– T?nh, thành ph?: ………………………………………………………………………………………………

– Ph?m vi d? ki?n ??u t?: ……………………………………………………………………………………

– Quy mô, di?n tích: …………………………………………………………………………………….. (ha).

– Hi?n tr?ng s? d?ng ??t ……………………………………………………………………………………..

3. N?i dung ??u t?: ……………………………………………………………………………………………

– Ch?c n?ng d? ki?n: ………………………………………………………………………………………….

– C? c?u s? d?ng ??t d? ki?n: ……………………………………………………………………………..

4. T?ng m?c ??u t? d? ki?n: ……………………………………………………………………………….

5. Cam k?t: Tôi xin cam ?oan th?c hi?n ?úng theo gi?y phép ???c c?p, n?u sai tôi xin hoàn toàn ch?u trách nhi?m và b? x? lý theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

 

……, ngày … tháng … n?m …….
Ng??i làm ??n
(Ký, ghi rõ h? tên)

 

M?u s? 02

(Trang 1)

(Màu xanh – kh? A4)

UBND t?nh TP tr?c thu?c TW ho?c UBND qu?n, huy?n, thành ph? t?nh, th? xã
——-

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p – T? do – H?nh phúc
—————

S?………………..

…………, ngày …. tháng …. n?m ….

 

GI?Y PHÉP QUY HO?CH

S?:              /GPQH

(S? d?ng cho d? án ??u t? xây d?ng công trình t?p trung)

1. C?p cho ch? ??u t?: ……………………………………………………………………………………….

– ??a ch?: ………………………………………………………………………………………………………….

– S? nhà: ……………. ???ng ……………………. Ph??ng (xã): ……………………. T?nh, thành ph?:…………..

2. N?i dung c?p phép:

– Tên d? án: ……………………………………………………………………………………………………..

– ??a ?i?m xây d?ng: ………………………………………………………………………………………….

– Ph?m vi ranh gi?i: ……………………………………………………………………………………………

– Quy mô ??t ?ai: …………………………………………………………………………………………… ha

– Quy mô dân s? (n?u có): ………………………………………………………………………….. ng??i

– C? c?u s? d?ng ??t: ……………………………………………………………………………………. %.

(t? l? ??t giao thông, cây xanh, công trình công c?ng)

(Trang 2)

– M?t ?? xây d?ng toàn khu v?c: ………………………………………………………………………. %

– Chi?u cao t?i ?a xây d?ng công trình: ……………………………………………………………… m.

– H? s? s? d?ng ??t: ………………………………………………………………………………………….

– Các yêu c?u v? không gian, ki?n trúc, c?nh quan: …………………………………………………..

– Các yêu c?u v? h? t?ng k? thu?t, môi tr??ng: ………………………………………………………..

3. Th?i h?n gi?y phép quy ho?ch: …………………………………………………………………………

 

 

N?i nh?n:
– Nh? trên;
– L?u:

….., ngày …. tháng …. n?m ….
C? quan c?p gi?y phép quy ho?ch
(Ký, ghi rõ h? tên, ?óng d?u)

 

M?u s? 03

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p – T? do – H?nh phúc
—————

 

??N ?? NGH? C?P GI?Y PHÉP QUY HO?CH
(S? d?ng cho d? án ??u t? xây d?ng công trình riêng l?)

Kính g?i: ……………………………

1. Ch? ??u t?: …………………………………………………………………………………………………..

– Ng??i ??i di?n: …………………………………… Ch?c v?: …………………………………………

– ??a ch? liên h?:………………………………………………………………………………………………….

– S? nhà: ……. ???ng …………………….. Ph??ng (xã) …………………………………………….

– T?nh, thành ph?………………………………………………………………………………………………..

– S? ?i?n tho?i: …………………………………………………………………………………………………

2. V? trí, quy mô xây d?ng công trình: ……………………………………………………………………  

– Ph??ng (xã) ………………………. Qu?n (huy?n)………………………………………………………

– T?nh, thành ph?: ………………………………………………………………………………………………

– Ph?m vi ranh gi?i: ……………………………………………………………………………………………

– Quy mô, di?n tích: …………………………………………………………………………………….. (ha).

– Hi?n tr?ng s? d?ng ??t ……………………………………………………………………………………..

3. N?i dung ??u t?: ……………………………………………………………………………………………

– Ch?c n?ng công trình: ………………………………………………………………………………………

– M?t ?? xây d?ng: ………………………………………………………………………………………… %

– Chi?u cao công trình: ……………………………………………………………………………………. m.

– S? t?ng: ………………………………………………………………………………………………………..

– H? s? s? d?ng ??t: ………………………………………………………………………………………….

– D? ki?n t?ng di?n tích sàn: …………………………………………………………………………… m2.

4. T?ng m?c ??u t? d? ki?n: ……………………………………………………………………………….

5. Cam k?t: Tôi xin cam ?oan th?c hi?n ?úng theo gi?y phép ???c c?p, n?u sai tôi xin hoàn toàn ch?u trách nhi?m và b? x? lý theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

 

 

……., ngày …. tháng …. n?m ….
Ng??i làm ??n
(Ký, ghi rõ h? tên)

 

M?u s? 04

(Trang 1)

(Màu xanh – kh? A4)

UBND t?nh, TP tr?c thu?c TW ho?c UBND qu?n, huy?n, thành ph? thu?c t?nh, th? xã
——-

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p – T? do – H?nh phúc
—————

S?: ………….

………….., ngày … tháng … n?m ………

 

GI?Y PHÉP QUY HO?CH
S?:         /GPQH
(S? d?ng cho d? án ??u t? xây d?ng công trình riêng l?)

1. C?p cho ch? ??u t?: ……………………………………………………………………………………….

– ??a ch?: ………………………………………………………………………………………………………….

– S? nhà: ………………. ???ng …………..………………. Ph??ng (xã): …………………… T?nh, thành ph?: 

2. N?i dung c?p phép:

– Tên d? án: ……………………………………………………………………………………………………..

– ??a ?i?m xây d?ng: ………………………………………………………………………………………….

– Ph?m vi ranh gi?i: ……………………………………………………………………………………………

– Di?n tích lô ??t: …………………………………………………………………………………………… m2

– M?t ?? xây d?ng ??i v?i lô ??t: ……………………………………………………………………… %

– Chi?u cao công trình: ……………………………………………………………………………………. m.

– H? s? s? d?ng ??t ??i v?i lô ??t: ……………………………………………………………………….

(Trang 2)

– Kho?ng lùi công trình: ……………………………………………………………………………………. m

– Các yêu c?u v? ki?n trúc công trình: …………………………………………………………………….

– Các yêu c?u v? h? t?ng k? thu?t và môi tr??ng: …………………………………………………….

3. Th?i h?n gi?y phép quy ho?ch: …………………………………………………………………………

 

 

N?i nh?n:
– Nh? trên;
– L?u:

….., ngày …. tháng …. n?m ….
C? quan c?p gi?y phép quy ho?ch
(Ký, ghi rõ h? tên, ?óng d?u)