CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NGHỆ AN

I. Ng??i ??i di?n v?n nhà n??c: Ông ?inh V?n Quang. Ch?c v?: Ch? t?ch Công ty kiêm Giám ??c
Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh: 2901741575 ???c S? K? h?ach- ??u t? Ngh? An c?p ngày 26/11/2014.
Ngày ho?t ??ng: 26/11/2014 – Mã s? thu?: 2901741575
II. Ngành ngh? ho?t ??ng:

  1. Xây d?ng các công trình dân d?ng ???ng s?t, ???ng b?, công trình h? t?ng.
  2. T? v?n thi?t k?; Giám sát xây d?ng các công trình dân d?ng công nghi?p, giao thông th?y l?i c?p thoát n??c, ?i?n công nghi?p.
    Tel: (84-238) 3597984 – 3593196 – Fax: (84-238) 3597985