CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NGHỆ AN
Thông tư số 16/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

5:11 | 23/04/2018

Quy định trước đây về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2016 Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày

Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

4:50 | 23/04/2018

CHÍNH PH? ——- C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM ??c l?p – T? do – H?nh phúc ————— S?: 44/2015/N?-CP Hà N?i, ngày 06 tháng 05 n?m 2015   NGH?

Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

4:48 | 23/04/2018

CHÍNH PH? ——- C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM ??c l?p – T? do – H?nh phúc ————— S?: 37/2015/N?-CP Hà N?i, ngày 22 tháng 04 n?m 2015   NGH?

Trang 2 của 212