CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NGHỆ AN

CHÍNH PH?
——–

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p – T? do – H?nh phúc
—————

S?: 32/2015/N?-CP

Hà N?i, ngày 25 tháng 03 n?m 2015

 

NGH? ??NH

V? QU?N LÝ CHI PHÍ ??U T? XÂY D?NG

C?n c? Lu?t T? ch?c Chính ph? ngày 25 tháng 12 n?m 2001;

C?n c? Lu?t Xây d?ng ngày 18 tháng 6 n?m 2014;

Theo ?? ngh? c?a B? tr??ng B? Xây d?ng;

Chính ph? ban hành Ngh? ??nh v? qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng.

Ch??ng I

NH?NG QUY ??NH CHUNG

?i?u 1. Ph?m vi ?i?u ch?nh

1. Ngh? ??nh này quy ??nh v? qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng g?m t?ng m?c ??u t? xây d?ng, d? toán xây d?ng, d? toán gói th?u xây d?ng, ??nh m?c xây d?ng, giá xây d?ng, ch? s? giá xây d?ng, chi phí qu?n lý d? án và t? v?n ??u t? xây d?ng, thanh toán và quy?t toán h?p ??ng xây d?ng; thanh toán và quy?t toán v?n ??u t? xây d?ng công trình; quy?n và ngh?a v? c?a ng??i quy?t ??nh ??u t?, ch? ??u t?, nhà th?u xây d?ng và nhà th?u t? v?n trong qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng.

2. ??i v?i các d? án ??u t? xây d?ng s? d?ng ngu?n v?n h? tr? phát tri?n chính th?c (g?i t?t là ODA), n?u ?i?u ??c qu?c t? mà n??c C?ng hòa xã h?i ch? ngh?a Vi?t Nam là thành viên có quy ??nh khác v?i quy ??nh c?a Ngh? ??nh này thì áp d?ng quy ??nh c?a ?i?u ??c qu?c t? ?ó.

?i?u 2. ??i t??ng áp d?ng

1. Ngh? ??nh này áp d?ng ??i v?i c? quan, t? ch?c, cá nhân có liên quan ??n qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng các d? án s? d?ng v?n ngân sách nhà n??c và v?n nhà n??c ngoài ngân sách quy ??nh t?i Kho?n 1 và Kho?n 2 ?i?u 60 Lu?t Xây d?ng.

2. Các t? ch?c, cá nhân có th? áp d?ng các quy ??nh c?a Ngh? ??nh này ?? th?c hi?n qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng c?a các d? án s? d?ng v?n khác.

?i?u 3. Nguyên t?c qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng

1. Qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng ph?i b?o ??m m?c tiêu ??u t?, hi?u qu? d? án ?ã ???c phê duy?t, phù h?p v?i trình t? ??u t? xây d?ng theo quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 50 Lu?t Xây d?ng và ngu?n v?n s? d?ng. Chi phí ??u t? xây d?ng ph?i ???c tính ?úng, tính ?? cho t?ng d? án, công trình, gói th?u xây d?ng, phù h?p v?i yêu c?u thi?t k?, ch? d?n k? thu?t, ?i?u ki?n xây d?ng, m?t b?ng giá th? tr??ng t?i th?i ?i?m xác ??nh chi phí và khu v?c xây d?ng công trình.

2. Nhà n??c th?c hi?n qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng thông qua vi?c ban hành, h??ng d?n, ki?m tra vi?c th?c hi?n các quy ??nh pháp lu?t; h??ng d?n ph??ng pháp l?p và qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng.

3. Ch? ??u t? ch?u trách nhi?m qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng t? giai ?o?n chu?n b? d? án ??n khi k?t thúc xây d?ng ??a công trình c?a d? án vào khai thác s? d?ng trong ph?m vi t?ng m?c ??u t? c?a d? án ???c phê duy?t g?m c? tr??ng h?p t?ng m?c ??u t? ???c ?i?u ch?nh theo quy ??nh t?i ?i?u 7 Ngh? ??nh này. Ch? ??u t? ???c thuê t? ch?c, cá nhân t? v?n qu?n lý chi phí ?? ?i?u ki?n n?ng l?c theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh v? qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng ?? l?p, th?m tra, ki?m soát và qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng.

4. Vi?c thanh tra, ki?m tra, ki?m toán chi phí ??u t? xây d?ng ph?i ???c th?c hi?n theo các c?n c?, n?i dung, cách th?c, th?i ?i?m xác ??nh t?ng m?c ??u t? xây d?ng, d? toán xây d?ng, d? toán gói th?u xây d?ng, ??nh m?c xây d?ng, giá xây d?ng, ch? s? giá xây d?ng c?a công trình ?ã ???c ng??i quy?t ??nh ??u t?, ch? ??u t? th?ng nh?t s? d?ng phù h?p v?i các giai ?o?n c?a quá trình hình thành chi phí theo quy ??nh v? qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng t?i Ngh? ??nh này.

Ch??ng II

T?NG M?C ??U T? XÂY D?NG

?i?u 4. N?i dung s? b? t?ng m?c ??u t? và t?ng m?c ??u t? xây d?ng

1. S? b? t?ng m?c ??u t? xây d?ng là ??c tính chi phí ??u t? xây d?ng c?a d? án ???c xác ??nh phù h?p v?i ph??ng án thi?t k? s? b? và các n?i dung khác c?a Báo cáo nghiên c?u ti?n kh? thi ??u t? xây d?ng. N?i dung s? b? t?ng m?c ??u t? xây d?ng g?m các kho?n m?c chi phí quy ??nh t?i Kho?n 2 ?i?u này.

2. T?ng m?c ??u t? xây d?ng là toàn b? chi phí ??u t? xây d?ng c?a d? án ???c xác ??nh phù h?p v?i thi?t k? c? s? và các n?i dung khác c?a Báo cáo nghiên c?u kh? thi ??u t? xây d?ng. N?i dung t?ng m?c ??u t? xây d?ng g?m chi phí b?i th??ng, h? tr? và tái ??nh c? (n?u có); chi phí xây d?ng; chi phí thi?t b?; chi phí qu?n lý d? án; chi phí t? v?n ??u t? xây d?ng; chi phí khác và chi phí d? phòng cho kh?i l??ng phát sinh và tr??t giá.

3. ??i v?i d? án ch? yêu c?u l?p Báo cáo kinh t? – k? thu?t ??u t? xây d?ng, t?ng m?c ??u t? xây d?ng là d? toán xây d?ng công trình theo quy ??nh t?i ?i?u 8 c?a Ngh? ??nh này và chi phí b?i th??ng, h? tr?, tái ??nh c? (n?u có).

4. Các chi phí c?a t?ng m?c ??u t? xây d?ng ???c quy ??nh c? th? nh? sau:

a) Chi phí b?i th??ng, h? tr? và tái ??nh c? g?m chi phí b?i th??ng v? ??t, nhà, công trình trên ??t, các tài s?n g?n li?n v?i ??t, trên m?t n??c và chi phí b?i th??ng khác theo quy ??nh; các kho?n h? tr? khi nhà n??c thu h?i ??t; chi phí tái ??nh c?; chi phí t? ch?c b?i th??ng, h? tr? và tái ??nh c?; chi phí s? d?ng ??t trong th?i gian xây d?ng (n?u có); chi phí chi tr? cho ph?n h? t?ng k? thu?t ?ã ???c ??u t? xây d?ng (n?u có) và các chi phí có liên quan khác;

b) Chi phí xây d?ng g?m chi phí phá d? các công trình xây d?ng, chi phí san l?p m?t b?ng xây d?ng, chi phí xây d?ng các công trình, h?ng m?c công trình, xây d?ng công trình t?m, công trình ph? tr? ph?c v? thi công;

c) Chi phí thi?t b? g?m chi phí mua s?m thi?t b? công trình và thi?t b? công ngh?; chi phí ?ào t?o và chuy?n giao công ngh? (n?u có); chi phí l?p ??t, thí nghi?m, hi?u ch?nh; chi phí v?n chuy?n, b?o hi?m; thu? và các lo?i phí, chi phí liên quan khác;

d) Chi phí qu?n lý d? án g?m các chi phí ?? t? ch?c th?c hi?n các công vi?c qu?n lý d? án t? giai ?o?n chu?n b? d? án, th?c hi?n d? án và k?t thúc xây d?ng ??a công trình c?a d? án vào khai thác s? d?ng;

?) Chi phí t? v?n ??u t? xây d?ng g?m chi phí t? v?n kh?o sát, l?p Báo cáo nghiên c?u ti?n kh? thi (n?u có), l?p Báo cáo nghiên c?u kh? thi, l?p Báo cáo kinh t? – k? thu?t, chi phí thi?t k?, chi phí t? v?n giám sát xây d?ng công trình và các chi phí t? v?n khác liên quan;

e) Chi phí khác g?m chi phí h?ng m?c chung nh? quy ??nh t?i ?i?m ? Kho?n 2 ?i?u 8 Ngh? ??nh này và các chi phí không thu?c các n?i dung quy ??nh t?i các ?i?m a, b, c, d và ? Kho?n này;

g) Chi phí d? phòng g?m chi phí d? phòng cho kh?i l??ng công vi?c phát sinh và chi phí d? phòng cho y?u t? tr??t giá trong th?i gian th?c hi?n d? án.

?i?u 5. Xác ??nh s? b? t?ng m?c ??u t? xây d?ng, t?ng m?c ??u t? xây d?ng

1. S? b? t?ng m?c ??u t? xây d?ng c?a d? án ???c ??c tính trên c? s? quy mô, công su?t ho?c n?ng l?c ph?c v? theo ph??ng án thi?t k? s? b? c?a d? án và su?t v?n ??u t? ho?c d? li?u chi phí c?a các d? án t??ng t? v? lo?i, quy mô, tính ch?t d? án ?ã ho?c ?ang th?c hi?n có ?i?u ch?nh, b? sung nh?ng chi phí c?n thi?t khác.

2. T?ng m?c ??u t? xây d?ng ???c xác ??nh theo m?t trong các ph??ng pháp sau:

a) Xác ??nh t? kh?i l??ng xây d?ng tính theo thi?t k? c? s? và các yêu c?u c?n thi?t khác c?a d? án, trong ?ó:

– Chi phí b?i th??ng, h? tr? và tái ??nh c? ???c xác ??nh trên c? s? kh?i l??ng ph?i b?i th??ng h? tr?, tái ??nh c? c?a d? án và các ch? ??, chính sách c?a nhà n??c có liên quan;

– Chi phí xây d?ng ???c xác ??nh trên c? s? kh?i l??ng nhóm, lo?i công tác xây d?ng, ??n v? k?t c?u ho?c b? ph?n công trình và giá xây d?ng t?ng h?p t??ng ?ng v?i nhóm, lo?i công tác xây d?ng, ??n v? k?t c?u ho?c b? ph?n công trình ???c ?o bóc, tính toán và m?t s? chi phí có liên quan d? tính khác;

– Chi phí thi?t b? ???c xác ??nh trên c? s? s? l??ng, lo?i thi?t b? ho?c h? th?ng thi?t b? theo ph??ng án công ngh?, k? thu?t và thi?t b? ???c l?a ch?n, giá mua s?m phù h?p giá th? tr??ng và các chi phí khác có liên quan;

– Chi phí qu?n lý d? án và chi phí t? v?n ??u t? xây d?ng g?m các n?i dung và ???c xác ??nh theo quy ??nh t?i ?i?u 23 và 25 Ngh? ??nh này;

– Chi phí khác ???c xác ??nh b?ng ??nh m?c t? l? ph?n tr?m (%) ho?c b?ng d? toán ho?c ??c tính ho?c s? d?ng c? s? d? li?u các d? án t??ng t? ?ã th?c hi?n;

– Chi phí d? phòng cho công vi?c phát sinh ???c xác ??nh b?ng t? l? ph?n tr?m (%) c?a t?ng các thành ph?n chi phí ?ã xác ??nh nêu trên. Chi phí d? phòng cho y?u t? tr??t giá ???c xác ??nh trên c? s? ?? dài th?i gian th?c hi?n d? án, k? ho?ch b? trí v?n và ch? s? giá xây d?ng hàng n?m phù h?p v?i lo?i công trình xây d?ng có tính ??n các kh? n?ng bi?n ??ng giá trong n??c và qu?c t?;

b) Xác ??nh theo su?t v?n ??u t? xây d?ng công trình:

T?ng m?c ??u t? xây d?ng xác ??nh trên c? s? kh?i l??ng, di?n tích, công su?t ho?c n?ng l?c ph?c v? theo thi?t k? c? s? và su?t v?n ??u t? t??ng ?ng ???c công b? phù h?p v?i lo?i và c?p công trình, th?i ?i?m l?p t?ng m?c ??u t?, khu v?c ??u t? xây d?ng công trình và các chi phí khác phù h?p yêu c?u c? th? c?a d? án;

c) Xác ??nh t? d? li?u v? chi phí các công trình t??ng t? ?ã ho?c ?ang th?c hi?n:

T?ng m?c ??u t? xây d?ng ???c xác ??nh trên c? s? quy mô di?n tích sàn xây d?ng, công su?t ho?c n?ng l?c ph?c v? theo thi?t k? c?a công trình, b? ph?n k?t c?u công trình và d? li?u v? chi phí c?a các công trình t??ng t? ?ã ho?c ?ang th?c hi?n có cùng lo?i, c?p công trình, quy mô, công su?t ho?c n?ng l?c ph?c v?. Các d? li?u v? chi phí s? d?ng c?n th?c hi?n quy ??i, tính toán v? th?i ?i?m l?p t?ng m?c ??u t?, khu v?c ??u t? xây d?ng công trình và ?i?u ch?nh, b? sung các chi phí khác phù h?p v?i ?i?u ki?n c? th? c?a d? án, công trình;

d) K?t h?p các ph??ng pháp quy ??nh t?i ?i?m a, b và c Kho?n 2 ?i?u này.

3. ??i v?i d? án ch? yêu c?u l?p Báo cáo kinh t? – k? thu?t ??u t? xây d?ng thì ph?n d? toán xây d?ng công trình thu?c t?ng m?c ??u t? xây d?ng ???c xác ??nh theo quy ??nh t?i ?i?u 9 Ngh? ??nh này.

?i?u 6. Th?m ??nh, phê duy?t t?ng m?c ??u t? xây d?ng

1. Th?m ??nh t?ng m?c ??u t? xây d?ng ???c th?c hi?n cùng v?i vi?c th?m ??nh d? án ??u t? xây d?ng. N?i dung th?m ??nh t?ng m?c ??u t? xây d?ng g?m:

a) S? phù h?p c?a ph??ng pháp xác ??nh t?ng m?c ??u t? xây d?ng v?i ??c ?i?m, tính ch?t, yêu c?u k? thu?t, công ngh? c?a d? án;

b) Ki?m tra s? ??y ?? c?a các kh?i l??ng s? d?ng ?? xác ??nh t?ng m?c ??u t? xây d?ng; s? h?p lý, phù h?p v?i quy ??nh, h??ng d?n c?a nhà n??c ??i v?i các chi phí s? d?ng ?? tính toán, xác ??nh các chi phí trong t?ng m?c ??u t? xây d?ng;

c) Xác ??nh giá tr? t?ng m?c ??u t? xây d?ng sau khi th?c hi?n th?m ??nh. Phân tích nguyên nhân t?ng, gi?m và ?ánh giá vi?c b?o ??m hi?u qu? ??u t? c?a d? án theo giá tr? t?ng m?c ??u t? xây d?ng xác ??nh sau th?m ??nh;

2. ??i v?i d? án ch? yêu c?u l?p Báo cáo kinh t? – k? thu?t ??u t? xây d?ng, n?i dung th?m ??nh th?c hi?n nh? quy ??nh t?i Kho?n 2 ?i?u 10 Ngh? ??nh này.

3. Th?m quy?n th?m ??nh t?ng m?c ??u t? xây d?ng:

a) D? án quan tr?ng qu?c gia thì H?i ??ng th?m ??nh nhà n??c do Th? t??ng Chính ph? thành l?p ch? trì t? ch?c th?m ??nh;

b) D? án s? d?ng v?n ngân sách nhà n??c do c? quan chuyên môn v? xây d?ng theo phân c?p ch? trì t? ch?c th?m ??nh;

c) ??i v?i d? án s? d?ng v?n nhà n??c ngoài ngân sách do c? quan chuyên môn tr?c thu?c ng??i quy?t ??nh ??u t? ch? trì t? ch?c th?m ??nh;

d) ??i v?i d? án th?c hi?n theo hình th?c h?p ??ng d? án, h?p ??ng ??i tác công t? có ph?n góp v?n c?a nhà n??c do c? quan nhà n??c có th?m quy?n t? ch?c th?m ??nh.

4. Th?m quy?n th?m ??nh t?ng m?c ??u t? xây d?ng ??i v?i d? án ch? c?n l?p Báo cáo kinh t? – k? thu?t ??u t? xây d?ng:

a) D? án s? d?ng v?n ngân sách nhà n??c do c? quan chuyên môn v? xây d?ng theo phân c?p ch? trì t? ch?c th?m ??nh;

b) ??i v?i d? án s? d?ng v?n nhà n??c ngoài ngân sách do c? quan chuyên môn tr?c thu?c ng??i quy?t ??nh ??u t? ch? trì t? ch?c th?m ??nh.

5. C? quan chuyên môn v? xây d?ng theo phân c?p, ng??i quy?t ??nh ??u t? ???c m?i các t? ch?c, cá nhân có chuyên môn, kinh nghi?m tham gia th?m ??nh t?ng m?c ??u t? xây d?ng ho?c yêu c?u ch? ??u t? l?a ch?n t? ch?c, cá nhân có ?? ?i?u ki?n n?ng l?c qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh v? qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng th?c hi?n th?m tra t?ng m?c ??u t? xây d?ng làm c? s? cho vi?c th?m ??nh, phê duy?t. ??i v?i các d? án nhóm A ho?c các d? án thu?c nhóm B, C có k? thu?t ph?c t?p ho?c áp d?ng công ngh? cao, ch? ??u t? t? ch?c th?c hi?n th?m tra t?ng m?c ??u t? xây d?ng làm c? s? cho vi?c th?m ??nh, phê duy?t.

6. Ng??i quy?t ??nh ??u t? phê duy?t t?ng m?c ??u t? xây d?ng cùng v?i vi?c phê duy?t d? án. T?ng m?c ??u t? xây d?ng ???c phê duy?t là chi phí t?i ?a ch? ??u t? ???c phép s? d?ng ?? th?c hi?n d? án ??u t? xây d?ng.

7. H? s? trình th?m ??nh t?ng m?c ??u t? xây d?ng thu?c n?i dung h? s? trình th?m ??nh d? án ??u t? xây d?ng theo quy ??nh t?i Kho?n 2 ?i?u 56 Lu?t Xây d?ng và Ngh? ??nh v? qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng ??i v?i các d? án ch? yêu c?u l?p Báo cáo kinh t? – k? thu?t. K?t qu? th?m ??nh, th?m tra t?ng m?c ??u t? ???c l?p theo m?u quy ??nh c?a B? Xây d?ng.

?i?u 7. ?i?u ch?nh t?ng m?c ??u t? xây d?ng

1. T?ng m?c ??u t? xây d?ng ?ã ???c phê duy?t ???c ?i?u ch?nh theo quy ??nh t?i Kho?n 5 ?i?u 134 Lu?t Xây d?ng. Ng??i quy?t ??nh ??u t? phê duy?t t?ng m?c ??u t? xây d?ng ?i?u ch?nh.

2. T?ng m?c ??u t? xây d?ng ?i?u ch?nh g?m t?ng m?c ??u t? xây d?ng ?ã phê duy?t c?ng (ho?c tr?) ph?n giá tr? t?ng (ho?c gi?m). Ph?n giá tr? t?ng (ho?c gi?m) ph?i ???c th?m tra, th?m ??nh làm c? s? ?? phê duy?t t?ng m?c ??u t? ?i?u ch?nh.

3. Tr??ng h?p ch? ?i?u ch?nh c? c?u các kho?n m?c chi phí g?m c? chi phí d? phòng nh?ng không làm thay ??i giá tr? t?ng m?c ??u t? xây d?ng ?ã phê duy?t thì ch? ??u t? t? ch?c ?i?u ch?nh, báo cáo ng??i quy?t ??nh ??u t? và ch?u trách nhi?m v? vi?c ?i?u ch?nh c?a mình.

4. Tr??ng h?p ?ã s? d?ng h?t chi phí d? phòng trong t?ng m?c ??u t? xây d?ng ?ã phê duy?t g?m c? chi phí d? phòng cho y?u t? tr??t giá, ch? ??u t? t? ch?c xác ??nh b? sung kho?n chi phí d? phòng do y?u t? tr??t giá khi ch? s? giá xây d?ng do c? quan nhà n??c có th?m quy?n công b? t? khi th?c hi?n d? án ??n th?i ?i?m ?i?u ch?nh l?n h?n ch? s? giá xây d?ng s? d?ng trong t?ng m?c ??u t? ?ã phê duy?t.

5. Tr??ng h?p t?ng m?c ??u t? xây d?ng ?i?u ch?nh theo quy ??nh t?i Kho?n 1 ?i?u này làm t?ng, gi?m quy mô (nhóm) d? án thì vi?c qu?n lý d? án v?n th?c hi?n theo quy mô (nhóm) d? án ?ã ???c phê duy?t tr??c khi ?i?u ch?nh.

Ch??ng III

D? TOÁN XÂY D?NG

M?c 1. D? TOÁN XÂY D?NG CÔNG TRÌNH

?i?u 8. N?i dung d? toán xây d?ng công trình

1. D? toán xây d?ng công trình là toàn b? chi phí c?n thi?t ?? xây d?ng công trình ???c xác ??nh ? giai ?o?n th?c hi?n d? án phù h?p v?i thi?t k? k? thu?t, thi?t k? b?n v? thi công và các yêu c?u công vi?c ph?i th?c hi?n c?a công trình.

2. N?i dung d? toán xây d?ng công trình g?m chi phí xây d?ng, chi phí thi?t b?, chi phí qu?n lý d? án, chi phí t? v?n ??u t? xây d?ng, chi phí khác và chi phí d? phòng ???c quy ??nh c? th? nh? sau:

a) Chi phí xây d?ng g?m chi phí tr?c ti?p, chi phí chung, thu nh?p ch?u thu? tính tr??c, thu? giá tr? gia t?ng;

b) Chi phí thi?t b? g?m chi phí mua s?m thi?t b? công trình và thi?t b? công ngh?, chi phí ?ào t?o, chuy?n giao công ngh?, chi phí l?p ??t, thí nghi?m, hi?u ch?nh và các chi phí khác có liên quan;

c) Chi phí qu?n lý d? án g?m các chi phí quy ??nh t?i Kho?n 2 ?i?u 23 Ngh? ??nh này ?? t? ch?c th?c hi?n qu?n lý d? án ??i v?i công trình k? t? giai ?o?n chu?n b? d? án, th?c hi?n d? án và k?t thúc xây d?ng ??a công trình vào khai thác s? d?ng;

d) Chi phí t? v?n ??u t? xây d?ng c?a công trình g?m chi phí kh?o sát, thi?t k?, giám sát xây d?ng và các chi phí t? v?n khác liên quan;

?) Chi phí khác c?a công trình g?m chi phí h?ng m?c chung và các chi phí không thu?c các n?i dung quy ??nh t?i các ?i?m a, b, c, và d Kho?n này. Chi phí h?ng m?c chung g?m chi phí xây d?ng nhà t?m ?? ? và ?i?u hành thi công t?i hi?n tr??ng, chi phí di chuy?n thi?t b? thi công và l?c l??ng lao ??ng ??n và ra kh?i công tr??ng, chi phí an toàn lao ??ng, chi phí b?o ??m an toàn giao thông ph?c v? thi công (n?u có), chi phí b?o v? môi tr??ng cho ng??i lao ??ng trên công tr??ng và môi tr??ng xung quanh, chi phí hoàn tr? m?t b?ng và h? t?ng k? thu?t do b? ?nh h??ng khi thi công công trình (n?u có), chi phí thí nghi?m v?t li?u c?a nhà th?u và m?t s? chi phí có liên quan khác liên quan ??n công trình;

e) Chi phí d? phòng c?a công trình g?m chi phí d? phòng cho kh?i l??ng công vi?c phát sinh và chi phí d? phòng cho y?u t? tr??t giá trong th?i gian xây d?ng công trình.

3. ??i v?i d? án có nhi?u công trình xây d?ng, ch? ??u t? có th? xác ??nh t?ng d? toán xây d?ng công trình ?? qu?n lý chi phí. T?ng d? toán xây d?ng công trình ???c xác ??nh b?ng cách c?ng các d? toán xây d?ng công trình và các chi phí khác có liên quan c?a d? án.

?i?u 9. Xác ??nh d? toán xây d?ng công trình

1. D? toán xây d?ng công trình ???c xác ??nh trên c? s? kh?i l??ng tính toán t? thi?t k? k? thu?t, thi?t k? b?n v? thi công, ch? d?n k? thu?t, các yêu c?u công vi?c ph?i th?c hi?n c?a công trình và ??nh m?c xây d?ng, giá xây d?ng c?a công trình.

2. Các chi phí trong d? toán xây d?ng công trình ???c xác ??nh nh? sau:

a) Chi phí xây d?ng g?m chi phí tr?c ti?p v? v?t li?u, nhân công, máy thi công ???c xác ??nh trên c? s? kh?i l??ng các công tác, công vi?c xây d?ng ???c ?o bóc, tính toán t? b?n v? thi?t k? k? thu?t, thi?t k? b?n v? thi công, ch? d?n k? thu?t, yêu c?u công vi?c ph?i th?c hi?n c?a công trình, giá xây d?ng c?a công trình và chi phí chung, thu nh?p ch?u thu? tính tr??c, thu? giá tr? gia t?ng ???c xác ??nh c?n c? ??nh m?c chi phí do c? quan nhà n??c có th?m quy?n ban hành ho?c công b?;

b) Chi phí thi?t b? ???c xác ??nh trên c? s? kh?i l??ng, s? l??ng, ch?ng lo?i thi?t b? t? thi?t k? công ngh?, xây d?ng và giá mua thi?t b? t??ng ?ng. Chi phí ?ào t?o, chuy?n giao công ngh?, chi phí l?p ??t, thí nghi?m, hi?u ch?nh và các chi phí khác có liên quan ???c xác ??nh b?ng d? toán ho?c ??c tính chi phí;

c) Chi phí qu?n lý d? án ???c xác ??nh theo quy ??nh t?i Kho?n 3 ?i?u 23 Ngh? ??nh này;

d) Chi phí t? v?n ??u t? xây d?ng ???c xác ??nh theo quy ??nh t?i Kho?n 3 ?i?u 25 Ngh? ??nh này;

?) Chi phí khác ???c xác ??nh trên c? s? ??nh m?c t? l? ph?n tr?m (%) ho?c ??c tính ho?c b?ng d? toán ho?c giá tr? h?p ??ng ?ã ký k?t;

e) Chi phí d? phòng cho kh?i l??ng công vi?c phát sinh ???c tính b?ng t? l? ph?n tr?m (%) trên t?ng các chi phí quy ??nh t?i các ?i?m a, b, c, d và ? Kho?n này. Chi phí d? phòng cho y?u t? tr??t giá ???c tính trên c? s? ?? dài th?i gian xây d?ng công trình, k? ho?ch b? trí v?n và ch? s? giá xây d?ng phù h?p v?i lo?i công trình xây d?ng có tính ??n các kh? n?ng bi?n ??ng giá trong n??c và qu?c t?.

?i?u 10. Th?m ??nh, phê duy?t d? toán xây d?ng công trình

1. Th?m ??nh d? toán xây d?ng công trình ???c th?c hi?n ??ng th?i v?i vi?c th?m ??nh thi?t k? k? thu?t, thi?t k? b?n v? thi công.

2. N?i dung th?m ??nh d? toán xây d?ng công trình g?m:

a) Ki?m tra s? phù h?p kh?i l??ng công tác xây d?ng, ch?ng lo?i và s? l??ng thi?t b? trong d? toán so v?i kh?i l??ng, ch?ng lo?i và s? l??ng thi?t b? tính toán t? thi?t k? xây d?ng, công ngh?;

b) Ki?m tra tính ?úng ??n, h?p lý c?a vi?c áp d?ng, v?n d?ng ??nh m?c d? toán, giá xây d?ng c?a công trình và quy ??nh khác có liên quan trong vi?c xác ??nh các kho?n m?c chi phí c?a d? toán xây d?ng công trình;

c) Xác ??nh giá tr? d? toán xây d?ng công trình sau th?m ??nh và ki?n ngh? giá tr? d? toán xây d?ng ?? c?p có th?m quy?n xem xét, phê duy?t. ?ánh giá m?c ?? t?ng, gi?m c?a các kho?n m?c chi phí, phân tích nguyên nhân t?ng, gi?m so v?i giá tr? d? toán xây d?ng công trình ?? ngh? th?m ??nh.

3. Th?m quy?n th?m ??nh, phê duy?t d? toán xây d?ng công trình th?c hi?n theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh v? qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng.

4. ??i v?i các công trình thu?c d? án quan tr?ng qu?c gia, d? án nhóm A, B và C có k? thu?t ph?c t?p ho?c áp d?ng công ngh? cao, c? quan chuyên môn v? xây d?ng theo phân c?p, ng??i quy?t ??nh ??u t? yêu c?u ch? ??u t? l?a ch?n t? ch?c t? v?n qu?n lý chi phí ?? ?i?u ki?n n?ng l?c theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh v? qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng th?c hi?n th?m tra d? toán xây d?ng công trình làm c? s? cho vi?c th?m ??nh tr??c khi trình c?p có th?m quy?n phê duy?t.

5. D? toán xây d?ng công trình ???c phê duy?t là c? s? xác ??nh giá gói th?u trong k? ho?ch l?a ch?n nhà th?u và ?àm phán, ký k?t h?p ??ng xây d?ng trong tr??ng h?p ch? ??nh th?u, n?u có. Tr??ng h?p giá gói th?u trong k? ho?ch l?a ch?n nhà th?u xác ??nh trên c? s? t?ng m?c ??u t? thì giá gói th?u ???c c?p nh?t theo d? toán xây d?ng công trình ?ã phê duy?t.

6. H? s? th?m ??nh d? toán thu?c n?i dung h? s? th?m ??nh thi?t k? k? thu?t, thi?t k? b?n v? thi công và d? toán xây d?ng quy ??nh t?i Ngh? ??nh v? qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng. K?t qu? th?m ??nh, th?m tra d? toán xây d?ng công trình ???c l?p theo m?u quy ??nh c?a B? Xây d?ng.

?i?u 11. ?i?u ch?nh d? toán xây d?ng công trình

1. D? toán xây d?ng công trình ?ã phê duy?t ch? ???c ?i?u ch?nh trong các tr??ng h?p:

a) ?i?u ch?nh t?ng m?c ??u t? xây d?ng theo quy ??nh t?i ?i?u 7 Ngh? ??nh này;

b) Thay ??i, b? sung thi?t k? nh?ng không trái v?i thi?t k? c? s? ho?c thay ??i c? c?u chi phí trong d? toán k? c? chi phí d? phòng nh?ng không v??t t?ng m?c ??u t? xây d?ng ?ã ???c phê duy?t;

2. D? toán xây d?ng công trình ?i?u ch?nh g?m d? toán xây d?ng công trình ?ã ???c phê duy?t c?ng (ho?c tr?) ph?n giá tr? t?ng (ho?c gi?m). Ph?n giá tr? t?ng (ho?c gi?m) ph?i ???c th?m tra, th?m ??nh làm c? s? ?? phê duy?t d? toán xây d?ng công trình ?i?u ch?nh.

3. Ch? ??u t? t? ch?c xác ??nh d? toán xây d?ng công trình ?i?u ch?nh làm c? s? ?? ?i?u ch?nh giá h?p ??ng, giá gói th?u và ?i?u ch?nh t?ng m?c ??u t?.

4. Tr??ng h?p ch? ?i?u ch?nh c? c?u các kho?n m?c chi phí nh?ng không làm thay ??i giá tr? d? toán xây d?ng ?ã ???c phê duy?t bao g?m c? chi phí d? phòng thì ch? ??u t? t? ch?c ?i?u ch?nh.

5. Th?m quy?n th?m ??nh, phê duy?t d? toán xây d?ng công trình ?i?u ch?nh th?c hi?n theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh v? qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng.

M?c 2. D? TOÁN GÓI TH?U XÂY D?NG

?i?u 12. Quy ??nh chung v? d? toán gói th?u xây d?ng

1. D? toán gói th?u xây d?ng xác ??nh theo t?ng gói th?u, phù h?p v?i k? ho?ch l?a ch?n nhà th?u, d? toán xây d?ng công trình ?ã ???c phê duy?t và ???c th?c hi?n tr??c khi t? ch?c l?a ch?n nhà th?u xây d?ng.

2. D? toán gói th?u xây d?ng g?m d? toán gói th?u thi công xây d?ng; d? toán gói th?u mua s?m v?t t?, thi?t b? l?p ??t vào công trình; d? toán gói th?u t? v?n ??u t? xây d?ng và d? toán gói th?u h?n h?p.

3. Ch? ??u t? t? ch?c xác ??nh, c?p nh?t d? toán gói th?u xây d?ng, th?c hi?n th?m ??nh, phê duy?t ?? thay th? giá gói th?u xây d?ng ghi trong k? ho?ch l?a ch?n nhà th?u ?ã phê duy?t, làm c? s? ?? l?p H? s? m?i th?u ho?c H? s? yêu c?u và ?ánh giá l?a ch?n nhà th?u xây d?ng.

4. Ch? ??u t? ???c thuê các t? ch?c, cá nhân t? v?n qu?n lý chi phí ?? ?i?u ki?n n?ng l?c theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh v? qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng th?c hi?n xác ??nh, c?p nh?t, th?m tra d? toán gói th?u xây d?ng tr??c khi phê duy?t.

?i?u 13. D? toán gói th?u thi công xây d?ng

1. D? toán gói th?u thi công xây d?ng là toàn b? chi phí c?n thi?t ?? th?c hi?n thi công xây d?ng các công tác, công vi?c, h?ng m?c, công trình xây d?ng phù h?p v?i ph?m vi th?c hi?n c?a gói th?u thi công xây d?ng. N?i dung d? toán gói th?u thi công xây d?ng g?m chi phí xây d?ng, chi phí h?ng m?c chung và chi phí d? phòng.

2. Chi phí xây d?ng ???c xác ??nh trên c? s? kh?i l??ng c?n th?c hi?n c?a gói th?u và ??n giá xây d?ng ???c quy ??nh nh? sau:

a) Kh?i l??ng c?n th?c hi?n c?a gói th?u g?m kh?i l??ng các công tác xây d?ng ?ã ???c ?o bóc, tính toán khi xác ??nh chi phí xây d?ng trong d? toán xây d?ng công trình và các kh?i l??ng c?p nh?t, b? sung khác (n?u có) ???c xác ??nh t? b?n v? thi?t k?, bi?n pháp thi công ??i v?i nh?ng công trình, công tác riêng bi?t ph?i l?p thi?t k? bi?n pháp thi công, các ch? d?n k? thu?t, yêu c?u k? thu?t liên quan c?a gói th?u.

b) ??n giá xây d?ng là toàn b? chi phí c?n thi?t (g?m chi phí tr?c ti?p, chi phí chung, thu nh?p ch?u thu? tính tr??c, thu? giá tr? gia t?ng) ?? th?c hi?n m?t ??n v? kh?i l??ng công tác xây d?ng t??ng ?ng c?a kh?i l??ng c?n th?c hi?n c?a gói th?u. ??n giá xây d?ng ???c c?p nh?t trên c? s? ??n giá trong d? toán xây d?ng, phù h?p v?i m?t b?ng giá th? tr??ng khu v?c xây d?ng công trình, các ch? ?? chính sách c?a nhà n??c có liên quan t?i th?i ?i?m xác ??nh d? toán gói th?u, các ch? d?n k? thu?t và yêu c?u k? thu?t liên quan c?a gói th?u.

3. Chi phí h?ng m?c chung ???c xác ??nh c?n c? ??nh m?c chi phí do c? quan nhà n??c có th?m quy?n công b? ho?c ??c tính chi phí ho?c b?ng d? toán.

4. Chi phí d? phòng trong d? toán gói th?u thi công xây d?ng ???c xác ??nh theo t? l? % c?a các chi phí ?ã xác ??nh trong d? toán gói th?u và th?i gian th?c hi?n gói th?u nh?ng không v??t m?c t? l? ph?n tr?m (%) chi phí d? phòng c?a d? toán xây d?ng công trình ?ã ???c phê duy?t.

?i?u 14. D? toán gói th?u mua s?m v?t t?, thi?t b? l?p ??t vào công trình

1. D? toán gói th?u mua s?m v?t t?, thi?t b? l?p ??t vào công trình g?m chi phí mua s?m thi?t b? công trình và thi?t b? công ngh?; chi phí ?ào t?o và chuy?n giao công ngh? (n?u có); chi phí l?p ??t, thí nghi?m, hi?u ch?nh; chi phí v?n chuy?n, b?o hi?m; thu? và các lo?i phí, chi phí liên quan khác và chi phí d? phòng.

2. Chi phí mua s?m v?t t?, thi?t b? ???c xác ??nh trên c? s? các kh?i l??ng, s? l??ng v?t t?, thi?t b? c?a gói th?u c?n mua s?m và ??n giá c?a v?t t?, thi?t b? ???c quy ??nh nh? sau:

a) Kh?i l??ng, s? l??ng v?t t?, thi?t b? c?a gói th?u c?n mua s?m g?m kh?i l??ng, s? l??ng v?t t?, thi?t b? c?n mua s?m ?ã ???c ?o bóc, tính toán khi xác ??nh chi phí thi?t b? trong d? toán xây d?ng công trình và kh?i l??ng, s? l??ng v?t t?, thi?t b? ???c c?p nh?t, b? sung (n?u có) t? thi?t k? xây d?ng, công ngh?, các ch? d?n k? thu?t và yêu c?u k? thu?t liên quan c?a gói th?u;

b) ??n giá v?t t?, thi?t b? g?m giá mua v?t t?, thi?t b?, chi phí v?n chuy?n, chi phí b?o hi?m và các lo?i thu?, phí có liên quan. ??n giá mua v?t t?, thi?t b? xác ??nh trên c? s? ??n giá trong d? toán xây d?ng, phù h?p v?i m?t b?ng giá th? tr??ng khu v?c xây d?ng công trình, các ch? ?? chính sách c?a nhà n??c có liên quan t?i th?i ?i?m xác ??nh d? toán gói th?u, các ch? d?n k? thu?t và yêu c?u k? thu?t liên quan c?a gói th?u.

3. Chi phí l?p ??t, thí nghi?m, hi?u ch?nh thi?t b? g?m các kho?n m?c chi phí xác ??nh nh? d? toán gói th?u thi công xây d?ng.

4. Chi phí d? phòng trong d? toán gói th?u ???c xác ??nh theo t? l? ph?n tr?m (%) c?a các chi phí ?ã xác ??nh trong d? toán gói th?u và th?i gian th?c hi?n gói th?u nh?ng không v??t m?c t? l? ph?n tr?m (%) chi phí d? phòng c?a d? toán xây d?ng công trình ?ã ???c phê duy?t.

?i?u 15. D? toán gói th?u t? v?n ??u t? xây d?ng

1. D? toán gói th?u t? v?n ??u t? xây d?ng là các chi phí ?? th?c hi?n m?t ho?c m?t s? công vi?c t? v?n ??u t? xây d?ng phù h?p v?i ph?m vi công vi?c c?n th?c hi?n c?a gói th?u.

2. N?i dung d? toán gói th?u t? v?n ??u t? xây d?ng g?m chi phí chuyên gia, chi phí qu?n lý, chi phí khác, thu nh?p ch?u thu? tính tr??c, thu? và chi phí d? phòng. ??i v?i các gói th?u t? v?n kh?o sát xây d?ng; thí nghi?m chuyên ngành xây d?ng thì n?i dung d? toán gói th?u g?m các kho?n m?c chi phí nh? d? toán gói th?u thi công xây d?ng.

3. D? toán gói th?u t? v?n ??u t? xây d?ng ???c xác ??nh trên c? s? chi phí t? v?n trong d? toán xây d?ng công trình và c?p nh?t, b? sung các kh?i l??ng, các ch? ?? chính sách c?a nhà n??c có liên quan ??n chi phí (n?u có) t?i th?i ?i?m l?p d? toán gói th?u.

4. Chi phí d? phòng c?a d? toán gói th?u xác ??nh trên c? s? ??c ?i?m, tính ch?t c?a lo?i công vi?c t? v?n, ti?n ?? th?c hi?n nh?ng không v??t quá m?c t? l? ph?n tr?m (%) chi phí d? phòng ?ã xác ??nh trong d? toán xây d?ng công trình.

5. ??i v?i các gói th?u kh?o sát xây d?ng, thi?t k? xây d?ng c?a công trình xây d?ng t? c?p II tr? lên, d? toán gói th?u còn g?m chi phí mua b?o hi?m ngh? nghi?p trách nhi?m t? v?n ??u t? xây d?ng.

6. ??i v?i các gói th?u t? v?n ph?i th?c hi?n tr??c khi phê duy?t t?ng m?c ??u t? xây d?ng, d? toán xây d?ng công trình thì xác ??nh d? toán gói th?u trên c? s? ph?m vi công vi?c th?c hi?n.

?i?u 16. D? toán gói th?u h?n h?p

1. D? toán gói th?u thi?t k? và thi công xây d?ng (g?i t?t là EC) g?m d? toán các công vi?c theo quy ??nh t?i ?i?u 15 và ?i?u 13 Ngh? ??nh này.

2. D? toán gói th?u mua s?m v?t t?, thi?t b? và thi công xây d?ng (g?i t?t là PC) g?m d? toán các công vi?c theo quy ??nh t?i ?i?u 14 và ?i?u 13 Ngh? ??nh này.

3. D? toán gói th?u thi?t k? – mua s?m v?t t?, thi?t b? – thi công xây d?ng (g?i t?t là EPC) g?m các kho?n m?c chi phí thi?t k?, mua s?m v?t t?, thi?t b? và thi công xây d?ng trong t?ng m?c ??u t? xây d?ng c?a d? án ??u t? xây d?ng ?ã ???c phê duy?t.

4. D? toán gói th?u l?p d? án – thi?t k? – mua s?m v?t t?, thi?t b? – thi công xây d?ng (chìa khóa trao tay) g?m các kho?n m?c chi phí trong t?ng m?c ??u t? xây d?ng c?a d? án ??u t? xây d?ng quy ??nh t?i m?c b, c, d, ?, e và g Kho?n 4 ?i?u 4 Ngh? ??nh này.

Ch??ng IV

??NH M?C, GIÁ XÂY D?NG CÔNG TRÌNH VÀ CH? S? GIÁ XÂY D?NG

M?c 1. ??NH M?C XÂY D?NG

?i?u 17. ??nh m?c kinh t? – k? thu?t

1. ??nh m?c kinh t? – k? thu?t g?m ??nh m?c c? s? và ??nh m?c d? toán xây d?ng công trình.

2. ??nh m?c c? s? g?m ??nh m?c s? d?ng v?t li?u, ??nh m?c lao ??ng, ??nh m?c n?ng su?t máy và thi?t b? thi công. ??nh m?c c? s? ?? xác ??nh ??nh m?c d? toán xây d?ng công trình.

3. ??nh m?c d? toán xây d?ng công trình là m?c hao phí c?n thi?t v? v?t li?u, nhân công, máy và thi?t b? thi công ???c xác ??nh phù h?p v?i yêu c?u k? thu?t, ?i?u ki?n thi công và bi?n pháp thi công c? th? ?? hoàn thành m?t ??n v? kh?i l??ng công tác xây d?ng công trình.

4. ??nh m?c kinh t? – k? thu?t là c? s? ?? qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng.

?i?u 18. ??nh m?c chi phí

1. ??nh m?c chi phí g?m ??nh m?c tính b?ng t? l? ph?n tr?m (%) và ??nh m?c tính b?ng giá tr?.

2. ??nh m?c chi phí là c? s? ?? xác ??nh giá xây d?ng, d? toán chi phí c?a m?t s? lo?i công vi?c, chi phí trong ??u t? xây d?ng g?m chi phí qu?n lý d? án, chi phí t? v?n ??u t? xây d?ng, chi phí chung, thu nh?p ch?u thu? tính tr??c, chi phí h?ng m?c chung và m?t s? công vi?c, chi phí khác.

?i?u 19. Qu?n lý ??nh m?c xây d?ng

1. B? Xây d?ng h??ng d?n ph??ng pháp l?p ??nh m?c d? toán xây d?ng và công b? ??nh m?c xây d?ng.

2. Trên c? s? ph??ng pháp l?p ??nh m?c d? toán xây d?ng theo quy ??nh t?i Kho?n 1 ?i?u này, các B? qu?n lý công trình xây d?ng chuyên ngành, ?y ban nhân dân c?p t?nh t? ch?c l?p và công b? ??nh m?c xây d?ng cho các công vi?c ??c thù chuyên ngành c?a ngành và ??a ph??ng sau khi có ý ki?n th?ng nh?t c?a B? Xây d?ng. ??nh k? hàng n?m g?i nh?ng ??nh m?c xây d?ng ?ã công b? v? B? Xây d?ng ?? theo dõi, qu?n lý.

3. ??nh m?c xây d?ng ???c công b? quy ??nh t?i Kho?n 1, 2 ?i?u này là c? s? ?? ch? ??u t? s? d?ng, v?n d?ng, tham kh?o khi xác ??nh t?ng m?c ??u t? xây d?ng, d? toán xây d?ng và qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng.

4. ??i v?i các công vi?c xây d?ng ch?a có trong h? th?ng ??nh m?c d? toán xây d?ng ???c công b? ho?c ?ã có trong h? th?ng ??nh m?c d? toán xây d?ng ???c công b? nh?ng ch?a phù h?p v?i yêu c?u k? thu?t, ?i?u ki?n thi công, bi?n pháp thi công c? th? c?a công trình ???c th?c hi?n nh? sau:

a) Ch? ??u t? t? ch?c xác ??nh các ??nh m?c d? toán xây d?ng m?i, ??nh m?c d? toán xây d?ng ?i?u ch?nh ho?c v?n d?ng ??nh m?c d? toán t??ng t? ? các công trình ?ã và ?ang th?c hi?n, làm c? s? qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng công trình;

b) ??i v?i các gói th?u xây d?ng s? d?ng v?n ngân sách nhà n??c th?c hi?n hình th?c ch? ??nh th?u thì ch? ??u t? ph?i báo cáo ng??i quy?t ??nh ??u t? xem xét quy?t ??nh tr??c khi áp d?ng. Riêng ??i v?i công trình xây d?ng thu?c d? án ??u t? do Th? t??ng Chính ph? quy?t ??nh ??u t? thì B? tr??ng B? qu?n lý ngành, Ch? t?ch ?y ban nhân dân c?p t?nh quy?t ??nh.

5. Ch? ??u t? ???c thuê t? ch?c t? v?n qu?n lý chi phí ?? ?i?u ki?n n?ng l?c theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh v? qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng ?? l?p, ?i?u ch?nh, th?m tra các ??nh m?c d? toán xây d?ng t?i Kho?n 4 ?i?u này.

M?c 2. GIÁ XÂY D?NG CÔNG TRÌNH VÀ CH? S? GIÁ XÂY D?NG

?i?u 20. Giá xây d?ng công trình

1. Giá xây d?ng công trình g?m:

a) ??n giá xây d?ng chi ti?t c?a công trình ???c xác ??nh cho các công tác xây d?ng c? th? c?a công trình, làm c? s? ?? xác ??nh d? toán xây d?ng;

b) Giá xây d?ng t?ng h?p ???c xác ??nh cho nhóm, lo?i công tác xây d?ng, ??n v? k?t c?u ho?c b? ph?n công trình, công trình làm c? s? ?? xác ??nh d? toán xây d?ng, t?ng m?c ??u t? xây d?ng.

2. ??n giá xây d?ng chi ti?t c?a công trình ???c xác ??nh t? ??nh m?c xây d?ng c?a công trình, giá v?t t?, v?t li?u, c?u ki?n xây d?ng, giá nhân công, giá ca máy và thi?t b? thi công và các y?u t? chi phí c?n thi?t khác phù h?p v?i m?t b?ng giá th? tr??ng khu v?c xây d?ng công trình t?i th?i ?i?m xác ??nh và các quy ??nh khác có liên quan ho?c ???c xác ??nh trên c? s? giá th? tr??ng.

3. Giá xây d?ng t?ng h?p ???c xác ??nh trên c? s? t?ng h?p t? các ??n giá xây d?ng chi ti?t c?a công trình.

?i?u 21. Qu?n lý giá xây d?ng công trình

1. Ch? ??u t? c?n c? ph??ng pháp xác ??nh giá xây d?ng công trình theo h??ng d?n c?a B? Xây d?ng, yêu c?u k? thu?t, ?i?u ki?n và bi?n pháp thi công c? th? c?a công trình t? ch?c xác ??nh ??n giá xây d?ng chi ti?t c?a công trình, giá xây d?ng t?ng h?p c?a công trình làm c? s? xác ??nh d? toán xây d?ng, t?ng m?c ??u t? và qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng.

2. Ch? ??u t? ???c thuê các t? ch?c, cá nhân t? v?n qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng có ?? ?i?u ki?n n?ng l?c theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh v? qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng th?c hi?n các công vi?c ho?c ph?n công vi?c liên quan t?i vi?c xác ??nh, th?m tra giá xây d?ng công trình.

?i?u 22. Ch? s? giá xây d?ng

1. Ch? s? giá xây d?ng là ch? tiêu ph?n ánh m?c ?? bi?n ??ng c?a giá xây d?ng công trình theo th?i gian, làm c? s? xác ??nh, ?i?u ch?nh t?ng m?c ??u t? xây d?ng, giá xây d?ng công trình, d? toán xây d?ng công trình, d? toán gói th?u xây d?ng, giá h?p ??ng xây d?ng, quy ??i v?n ??u t? xây d?ng công trình và qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng.

2. Ch? s? giá xây d?ng g?m ch? s? giá xây d?ng theo lo?i công trình, theo c? c?u chi phí (g?m ch? s? giá ph?n xây d?ng, ch? s? giá ph?n thi?t b?, ch? s? giá ph?n chi phí khác), y?u t? chi phí (g?m ch? s? giá v?t li?u xây d?ng công trình, ch? s? giá nhân công xây d?ng, ch? s? giá máy và thi?t b? thi công xây d?ng).

3. B? Xây d?ng h??ng d?n ph??ng pháp xác ??nh ch? s? giá xây d?ng và công b? ch? s? giá xây d?ng qu?c gia. ?y ban nhân dân c?p t?nh giao S? Xây d?ng c?n c? vào ph??ng pháp xác ??nh ch? s? giá xây d?ng do B? Xây d?ng h??ng d?n xác ??nh các lo?i ch? s? giá xây d?ng quy ??nh t?i Kho?n 2 ?i?u này, ??nh k? công b? theo tháng, quý, n?m và g?i v? B? Xây d?ng ?? theo dõi, qu?n lý. Kinh phí cho vi?c thu th?p s? li?u, tính toán và công b? các ch? s? giá xây d?ng trên ??a bàn các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng ???c b? trí t? ngu?n ngân sách hàng n?m c?a ??a ph??ng.

4. ??i v?i các công trình ch?a có trong danh m?c ch? s? giá xây d?ng do S? Xây d?ng công b? và công trình xây d?ng theo tuy?n ?i qua ??a bàn nhi?u t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng thì ch? ??u t? c?n c? ph??ng pháp xác ??nh ch? s? giá xây d?ng do B? Xây d?ng h??ng d?n ?? t? ch?c xác ??nh các ch? s? giá xây d?ng và quy?t ??nh vi?c áp d?ng cho công trình.

5. Ch? ??u t? ???c thuê t? ch?c t? v?n qu?n lý chi phí ?? ?i?u ki?n n?ng l?c theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh v? qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng ?? thu th?p s? li?u, tính toán ch? s? giá xây d?ng t?i Kho?n 4 ?i?u này làm c? s? xác ??nh và qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng.

Ch??ng V

CHI PHÍ QU?N LÝ D? ÁN VÀ T? V?N ??U T? XÂY D?NG

?i?u 23. Chi phí qu?n lý d? án

1. Chi phí qu?n lý d? án là chi phí c?n thi?t ?? t? ch?c th?c hi?n các công vi?c qu?n lý d? án t? giai ?o?n chu?n b? d? án, th?c hi?n d? án và k?t thúc xây d?ng ??a công trình c?a d? án vào khai thác s? d?ng.

2. N?i dung chi phí qu?n lý d? án g?m ti?n l??ng c?a cán b? qu?n lý d? án; ti?n công tr? cho ng??i lao ??ng theo h?p ??ng; các kho?n ph? c?p l??ng; ti?n th??ng; phúc l?i t?p th?; các kho?n ?óng góp (b?o hi?m xã h?i; b?o hi?m y t?; b?o hi?m th?t nghi?p; kinh phí công ?oàn, trích n?p khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t ??i v?i cá nhân ???c h??ng l??ng t? d? án); ?ng d?ng khoa h?c công ngh?, qu?n lý h? th?ng thông tin công trình, ?ào t?o nâng cao n?ng l?c cán b? qu?n lý d? án; thanh toán các d?ch v? công c?ng; v?t t? v?n phòng ph?m; thông tin, tuyên truy?n, liên l?c; t? ch?c h?i ngh? có liên quan ??n d? án; công tác phí; thuê m??n; s?a ch?a, mua s?m tài s?n ph?c v? qu?n lý d? án; chi phí khác và chi phí d? phòng.

3. Chi phí qu?n lý d? án xác ??nh trên c? s? ??nh m?c t? l? ph?n tr?m (%) do B? Xây d?ng công b? ho?c b?ng d? toán ho?c s? d?ng c? s? d? li?u các d? án t??ng t? ?ã th?c hi?n phù h?p v?i hình th?c t? ch?c qu?n lý d? án, th?i gian th?c hi?n d? án, quy mô và ??c ?i?m công vi?c qu?n lý d? án.

4. Tr??ng h?p ch? ??u t? thuê t? v?n qu?n lý d? án ??i v?i các d? án s? d?ng v?n nhà n??c ngoài ngân sách và d? án có tính ch?t ??c thù, riêng l? thì chi phí t? v?n qu?n lý d? án xác ??nh b?ng d? toán trên c? s? n?i dung, kh?i l??ng công vi?c qu?n lý d? án ???c ch? ??u t? và t? ch?c t? v?n th?a thu?n trong h?p ??ng qu?n lý d? án.

5. ??i v?i các d? án c?i t?o, s?a ch?a quy mô nh? theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh v? qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng, d? án có s? tham gia c?a c?ng ??ng thì ch? ??u t? ???c s? d?ng b? máy chuyên môn tr?c thu?c ?? qu?n lý thì chi phí qu?n lý d? án xác ??nh b?ng d? toán theo quy ??nh t?i Kho?n 3 ?i?u này.

?i?u 24. Qu?n lý chi phí qu?n lý d? án

1. ??i v?i các d? án s? d?ng v?n nhà n??c, chi phí qu?n lý d? án xác ??nh theo Kho?n 3 ?i?u 23 Ngh? ??nh này là chi phí t?i ?a ?? qu?n lý d? án. Chi phí qu?n lý d? án ???c qu?n lý trên c? s? d? toán ???c xác ??nh hàng n?m phù h?p v?i nhi?m v?, công vi?c qu?n lý d? án th?c hi?n và các ch? ?? chính sách có liên quan.

2. Tr??ng h?p th?c hi?n tr??c m?t s? công vi?c ? giai ?o?n chu?n b? d? án thì chi phí qu?n lý các công vi?c này xác ??nh b?ng d? toán và ???c b? sung vào chi phí qu?n lý d? án.

3. Chi phí qu?n lý d? án ???c ?i?u ch?nh trong các tr??ng h?p ???c phép ?i?u ch?nh d? án theo quy ??nh t?i Kho?n 1 ?i?u 61 Lu?t Xây d?ng.

?i?u 25. Chi phí t? v?n ??u t? xây d?ng

1. Chi phí t? v?n ??u t? xây d?ng là chi phí c?n thi?t ?? th?c hi?n các công vi?c t? v?n ??u t? xây d?ng t? giai ?o?n chu?n b? d? án, th?c hi?n d? án và k?t thúc xây d?ng ??a công trình c?a d? án vào khai thác s? d?ng.

2. N?i dung chi phí công vi?c t? v?n ??u t? xây d?ng g?m chi phí chuyên gia, chi phí qu?n lý c?a t? ch?c t? v?n, chi phí khác g?m c? chi phí s? d?ng h? th?ng thông tin công trình, b?o hi?m trách nhi?m ngh? nghi?p ??i v?i công vi?c kh?o sát xây d?ng, thi?t k? xây d?ng công trình t? c?p II tr? lên, l?i nhu?n ch?u thu? tính tr??c, thu? và chi phí d? phòng. Riêng các công vi?c t? v?n kh?o sát xây d?ng, thí nghi?m chuyên ngành xây d?ng thì chi phí t? v?n g?m các kho?n m?c chi phí nh? chi phí xây d?ng trong d? toán xây d?ng công trình.

3. Chi phí công vi?c t? v?n ??u t? xây d?ng ???c xác ??nh trên c? s? ??nh m?c t? l? ph?n tr?m (%) do B? Xây d?ng công b? ho?c ??c tính chi phí theo công vi?c t? v?n c?a d? án, công trình t??ng t? ?ã th?c hi?n ho?c xác ??nh b?ng d? toán.

4. Chi phí thuê chuyên gia t? v?n n??c ngoài th?c hi?n m?t s? lo?i công vi?c t? v?n xác ??nh b?ng d? toán phù h?p v?i các quy ??nh c?a c?p có th?m quy?n và thông l? qu?c t?.

?i?u 26. Qu?n lý chi phí t? v?n ??u t? xây d?ng

1. Chi phí t? v?n ??u t? xây d?ng xác ??nh theo Kho?n 3 ?i?u 25 Ngh? ??nh này là c? s? ?? xác ??nh chi phí t? v?n ??u t? xây d?ng trong t?ng m?c ??u t? xây d?ng, d? toán xây d?ng công trình, xác ??nh giá gói th?u và qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng. Tr??c khi t? ch?c l?a ch?n nhà th?u th?c hi?n công vi?c t? v?n ??u t? xây d?ng ch? ??u t? ph?i t? ch?c xác ??nh d? toán gói th?u t? v?n ??u t? xây d?ng theo quy ??nh t?i ?i?u 15 Ngh? ??nh này làm c? s? ?? l?a ch?n nhà th?u.

2. D? toán chi phí t? v?n ??u t? xây d?ng ?ã phê duy?t là chi phí t?i ?a ?? th?c hi?n công tác t? v?n ??u t? xây d?ng và ch? ???c ?i?u ch?nh khi thay ??i v? ph?m vi công vi?c và ti?n ?? th?c hi?n công tác t? v?n ??u t? xây d?ng. Chi phí t? v?n ??u t? xây d?ng ???c qu?n lý thông qua h?p ??ng t? v?n xây d?ng.

3. Tr??ng h?p ch? ??u t?, các Ban qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng có ?? ?i?u ki?n n?ng l?c theo quy ??nh th?c hi?n m?t s? công vi?c t? v?n ??u t? xây d?ng thì ???c b? sung chi phí th?c hi?n các công vi?c t? v?n vào chi phí qu?n lý d? án.

Ch??ng VI

THANH TOÁN, QUY?T TOÁN V?N ??U T? XÂY D?NG CÔNG TRÌNH

?i?u 27. Thanh toán h?p ??ng xây d?ng

Vi?c t?m ?ng, thanh toán, h? s? thanh toán h?p ??ng xây d?ng th?c hi?n theo các quy ??nh t?i Ngh? ??nh quy ??nh chi ti?t v? h?p ??ng xây d?ng.

?i?u 28. Thanh toán v?n ??u t? xây d?ng công trình

1. Trong th?i h?n 7 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s? thanh toán theo quy ??nh, c? quan thanh toán v?n ??u t? có trách nhi?m thanh toán v?n ??u t? theo ?? ngh? thanh toán c?a ch? ??u t? ho?c ??i di?n h?p pháp c?a ch? ??u t? trên c? s? k? ho?ch v?n ???c giao.

2. Ch? ??u t? ho?c ??i di?n h?p pháp c?a ch? ??u t? ch?u trách nhi?m v? ??n giá, kh?i l??ng và giá tr? ?? ngh? thanh toán trong h? s? ?? ngh? thanh toán; c? quan thanh toán v?n ??u t? không ch?u trách nhi?m v? ??n giá, kh?i l??ng và giá tr? ?? ngh? thanh toán trong h? s? ?? ngh? thanh toán c?a ch? ??u t? ho?c ??i di?n h?p pháp c?a ch? ??u t?. Trong quá trình thanh toán, tr??ng h?p phát hi?n nh?ng sai sót trong h? s? ?? ngh? thanh toán, c? quan thanh toán v?n ??u t? thông báo b?ng v?n b?n ?? ch? ??u t? ho?c ??i di?n h?p pháp c?a ch? ??u t? b? sung, hoàn ch?nh h? s?.

3. Nghiêm c?m các c? quan thanh toán v?n ??u t? và ch? ??u t? t? ??t ra các quy ??nh trái pháp lu?t trong vi?c thanh toán v?n ??u t? xây d?ng.

?i?u 29. Quy?t toán v?n ??u t? xây d?ng công trình

1. Các công trình xây d?ng s? d?ng v?n ngân sách nhà n??c và v?n nhà n??c ngoài ngân sách sau khi hoàn thành ??u ph?i th?c hi?n quy?t toán v?n ??u t? xây d?ng công trình.

2. Chi phí ??u t? ???c quy?t toán là toàn b? chi phí h?p pháp th?c hi?n trong quá trình ??u t? xây d?ng ?? ??a công trình c?a d? án vào khai thác, s? d?ng. Chi phí h?p pháp là toàn b? các kho?n chi phí th?c hi?n trong ph?m vi d? án, thi?t k?, d? toán ???c phê duy?t; h?p ??ng ?ã ký k?t; k? c? ph?n ?i?u ch?nh, b? sung ???c duy?t theo quy ??nh và ?úng th?m quy?n. ??i v?i các d? án s? d?ng v?n ngân sách nhà n??c, chi phí ??u t? ???c quy?t toán ph?i n?m trong gi?i h?n t?ng m?c ??u t? ???c duy?t ho?c ???c ?i?u ch?nh theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

3. Ch? ??u t? có trách nhi?m l?p H? s? quy?t toán v?n ??u t? xây d?ng công trình và quy ??i v?n ??u t? công trình xây d?ng sau khi hoàn thành ???c nghi?m thu bàn giao ??a vào s? d?ng ?? trình ng??i quy?t ??nh ??u t? phê duy?t ch?m nh?t là 9 tháng ??i v?i các d? án quan tr?ng qu?c gia và d? án nhóm A, 6 tháng ??i v?i d? án nhóm B và 3 tháng ??i v?i d? án nhóm C k? t? ngày công trình hoàn thành, ??a vào khai thác, s? d?ng. Sau 6 tháng k? t? khi có quy?t ??nh phê duy?t quy?t toán v?n ??u t? d? án hoàn thành, ch? ??u t? có trách nhi?m gi?i quy?t công n?, t?t toán tài kho?n d? án t?i c? quan thanh toán v?n ??u t?.

??i v?i công trình, h?ng m?c công trình ??c l?p hoàn thành ??a vào s? d?ng thu?c d? án ??u t? xây d?ng, tr??ng h?p c?n thi?t ph?i quy?t toán ngay thì ch? ??u t? báo cáo ng??i quy?t ??nh ??u t? xem xét, quy?t ??nh.

4. ??i v?i các d? án ??u t? xây d?ng s? d?ng v?n ngân sách nhà n??c, sau khi k?t thúc niên ?? ngân sách, ch? ??u t? th?c hi?n vi?c quy?t toán, s? d?ng v?n ??u t? theo niên ?? theo quy ??nh c?a B? Tài chính.

5. Ch? ??u t? ch?m th?c hi?n quy?t toán theo quy ??nh t?i Kho?n 3 ?i?u này b? x? lý theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh v? x? ph?t vi ph?m hành chính trong ho?t ??ng xây d?ng; kinh doanh b?t ??ng s?n; s?n xu?t, khai khác, kinh doanh v?t li?u xây d?ng; qu?n lý công trình h? t?ng k? thu?t; qu?n lý phát tri?n nhà và công s?.

6. Th?m quy?n phê duy?t quy?t toán v?n ??u t?:

a) ??i v?i các d? án quan tr?ng qu?c gia và các d? án quan tr?ng khác do Th? t??ng Chính ph? quy?t ??nh ??u t?:

– Giao c? quan qu?n lý c?p trên c?a Ch? ??u t? phê duy?t quy?t toán các d? án thành ph?n s? d?ng v?n ngân sách nhà n??c;

– Ch? ??u t? phê duy?t quy?t toán các d? án thành ph?n không s? d?ng v?n ngân sách nhà n??c.

b) ??i v?i các d? án còn l?i, ng??i quy?t ??nh ??u t? là ng??i có th?m quy?n phê duy?t quy?t toán v?n ??u t?.

Ch??ng VII

QUY?N VÀ NGH?A V? C?A NG??I QUY?T ??NH ??U T?, CH? ??U T?, NHÀ TH?U XÂY D?NG TRONG QU?N LÝ CHI PHÍ ??U T? XÂY D?NG

?i?u 30. Quy?n và ngh?a v? c?a ng??i quy?t ??nh ??u t?

1. Ng??i quy?t ??nh ??u t? có các quy?n sau ?ây:

a) Phê duy?t ho?c ?y quy?n phê duy?t t?ng m?c ??u t?, d? toán xây d?ng công trình, t?ng m?c ??u t? ?i?u ch?nh và d? toán xây d?ng công trình ?i?u ch?nh;

b) Quy?t ??nh giá gói th?u trong k? ho?ch l?a ch?n nhà th?u, lo?i h?p ??ng, hình th?c h?p ??ng;

c) Ch?p thu?n th?c hi?n l?a ch?n t? ch?c t? v?n qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng ?? ?i?u ki?n n?ng l?c theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh v? qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng ?? th?c hi?n th?m tra t?ng m?c ??u t?, d? toán xây d?ng công trình làm c? s? cho vi?c th?m ??nh, phê duy?t;

d) Các quy?n khác liên quan ??n qu?n lý chi phí theo quy ??nh khác c?a pháp lu?t có liên quan.

2. Ng??i quy?t ??nh ??u t? có ngh?a v? sau ?ây:

a) ??m b?o ?? ngu?n v?n ??u t? ?? thanh toán cho d? án, công trình theo th?i gian, ti?n ?? ?ã ???c phê duy?t;

b) Phê duy?t quy?t toán v?n ??u t? theo ?úng th?i h?n quy ??nh;

c) Các ngh?a v? khác liên quan ??n qu?n lý chi phí theo quy ??nh khác c?a pháp lu?t có liên quan.

?i?u 31. Quy?n và ngh?a v? c?a ch? ??u t?

1. Ch? ??u t? có các quy?n sau ?ây:

a) Quy?t ??nh ph??ng pháp xác ??nh t?ng m?c ??u t?. ?i?u ch?nh c? c?u các kho?n m?c chi phí trong t?ng m?c ??u t? nh?ng không làm v??t t?ng m?c ??u t? ?ã ???c phê duy?t;

b) ?i?u ch?nh và phê duy?t d? toán xây d?ng công trình ?i?u ch?nh không làm v??t d? toán xây d?ng công trình ?ã phê duy?t;

c) T? ch?c th?m ??nh ho?c th?m tra, phê duy?t d? toán gói th?u xây d?ng làm c? s? l?p H? s? m?i th?u ho?c H? s? yêu c?u ?? l?a ch?n nhà th?u;

d) Quy?t ??nh vi?c áp d?ng, s? d?ng ??nh m?c xây d?ng, giá xây d?ng công trình khi xác ??nh d? toán xây d?ng, ch? s? giá xây d?ng cho công trình, gói th?u xây d?ng;

?) Thuê các t? ch?c t? v?n qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng ?? ?i?u ki?n n?ng l?c theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh v? qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng ?? th?c hi?n l?p, th?m tra, ki?m soát, qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng;

e) ???c quy?n ?òi b?i th??ng ho?c kh?i ki?n ra tòa án theo quy ??nh c?a pháp lu?t ?òi b?i th??ng các thi?t h?i do vi?c ch?m tr? c?a c? quan thanh toán v?n ??u t?;

g) Ch?p thu?n các thay ??i bi?n pháp thi công, yêu c?u k? thu?t do nhà th?u ?? xu?t nh?ng ph?i ??m b?o ch?t l??ng, ti?n ??, an toàn, b?o v? môi tr??ng và không làm thay ??i giá tr? h?p ??ng ?ã ký k?t. Ki?m soát các thay ??i trong quá trình thi công xây d?ng công trình có liên quan ??n thay ??i chi phí ??u t? xây d?ng công trình ho?c ??y nhanh ti?n ?? xây d?ng công trình;

h) Ch?p thu?n các ?? xu?t v? thay ??i v?t t?, v?t li?u xây d?ng theo ?? xu?t c?a t? v?n thi?t k? ho?c nhà th?u thi công xây d?ng nh?ng ph?i ??m b?o v? m?t k? thu?t, m? thu?t, ch?t l??ng, ti?n ?? xây d?ng trên c? s? giá tr? trong h?p ??ng ?ã ký k?t;

i) ???c th?c hi?n m?t s? công vi?c t? v?n ??u t? xây d?ng khi có ?? ?i?u ki?n n?ng l?c theo quy ??nh;

k) Các quy?n khác liên quan ??n qu?n lý chi phí theo quy ??nh khác c?a pháp lu?t có liên quan.

2. Ch? ??u t? có các ngh?a v? sau ?ây:

a) T? ch?c l?p d? án ??u t? xây d?ng công trình; trình c?p có th?m quy?n th?m ??nh, phê duy?t t?ng m?c ??u t?, t?ng m?c ??u t? ?i?u ch?nh;

b) T? ch?c l?p d? toán xây d?ng công trình, d? toán xây d?ng công trình ?i?u ch?nh trình c?p có th?m quy?n th?m ??nh, phê duy?t;

c) T? ch?c xác ??nh các ??nh m?c d? toán xây d?ng m?i ho?c ?i?u ch?nh c?a công trình làm c? s? qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng;

d) T? ch?c xác ??nh giá xây d?ng công trình; ch? s? giá xây d?ng cho công trình, gói th?u xây d?ng;

?) T?m ?ng, thanh toán và quy?t toán h?p ??ng theo các quy ??nh trong h?p ??ng ?ã ký k?t v?i nhà th?u;

e) T? ch?c ki?m soát chi phí ??u t? xây d?ng công trình theo quy ??nh;

g) Quy?t ??nh và ch?u trách nhi?m v? tính chính xác, h?p lý c?a giá tr? ?? ngh? c? quan thanh toán v?n ??u t? thanh toán v?n cho nhà th?u;

h) T? ch?c l?p Báo cáo quy?t toán v?n ??u t? xây d?ng công trình hoàn thành theo ?úng quy ??nh t?i ?i?u 29 Ngh? ??nh này;

i) Mua b?o hi?m công trình ??i v?i các công trình có quy ??nh ph?i mua b?o hi?m;

k) Các ngh?a v? khác liên quan ??n qu?n lý chi phí theo quy ??nh khác c?a pháp lu?t có liên quan.

?i?u 32. Quy?n và ngh?a v? c?a nhà th?u t? v?n qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng

1. Nhà th?u t? v?n qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng có các quy?n sau ?ây:

a) Th?c hi?n t? v?n các công vi?c qu?n lý chi phí phù h?p v?i ?i?u ki?n n?ng l?c và ph?m vi ho?t ??ng theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh v? qu?n lý d? án ??u t? xây d?ng công trình;

b) Yêu c?u ch? ??u t? và các bên liên quan cung c?p các thông tin, tài li?u ph?c v? cho công vi?c t? v?n qu?n lý chi phí;

c) T? ch?i th?c hi?n các yêu c?u ngoài nhi?m v? t? v?n qu?n lý chi phí theo h?p ??ng ?ã ký k?t;

d) Yêu c?u ch? ??u t? thanh toán các kho?n chi phí theo h?p ??ng ?ã ký k?t; ???c thanh toán các kho?n lãi vay do ch?m thanh toán;

?) Các quy?n khác theo quy ??nh h?p ??ng t? v?n qu?n lý chi phí và quy ??nh khác c?a pháp lu?t có liên quan.

2. Nhà th?u t? v?n qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng có các ngh?a v? sau ?ây:

a) Th?c hi?n các công vi?c t? v?n qu?n lý chi phí theo h?p ??ng ?ã ký k?t;

b) Ch?u trách nhi?m tr??c pháp lu?t và ch? ??u t? v? k?t qu? th?c hi?n t? v?n qu?n lý chi phí và b?i th??ng thi?t h?i gây ra cho ch? ??u t? (n?u có) theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? h?p ??ng và pháp lu?t có liên quan;

c) Không ???c ti?t l? các thông tin, tài li?u có liên quan ??n ho?t ??ng qu?n lý chi phí do mình th?c hi?n khi ch?a ???c phép c?a ch? ??u t? ho?c c?p có th?m quy?n;

d) Các ngh?a v? khác theo quy ??nh h?p ??ng và quy ??nh khác c?a pháp lu?t có liên quan.

?i?u 33. Quy?n và ngh?a v? c?a nhà th?u thi công xây d?ng

1. Nhà th?u thi công xây d?ng có các quy?n sau ?ây:

a) Quy?t ??nh ??nh m?c xây d?ng, giá xây d?ng và các chi phí khác có liên quan khi xác ??nh giá d? th?u ?? tham gia ??u th?u;

b) Trong giai ?o?n thi công xây d?ng ???c thay ??i bi?n pháp thi công nh?ng v?n b?o ??m ch?t l??ng, ti?n ??, an toàn, b?o v? môi tr??ng sau khi ???c ch? ??u t? ho?c ??i di?n h?p pháp c?a ch? ??u t? ch?p thu?n và không thay ??i giá tr? h?p ??ng ?ã ký k?t;

c) Ch? ??ng s? d?ng các kho?n t?m ?ng, thanh toán kh?i l??ng xây d?ng ph?c v? thi công xây d?ng công trình;

d) ???c ?? xu?t và th?a thu?n v?i ch? ??u t? v? ??nh m?c xây d?ng, ??n giá xây d?ng cho các công vi?c phát sinh trong quá trình th?c hi?n h?p ??ng;

?) Yêu c?u thanh toán các kho?n lãi vay do ch?m thanh toán; ???c b?i th??ng v? nh?ng thi?t h?i do vi?c ch?m bàn giao m?t b?ng và các thi?t h?i khác không do l?i c?a nhà th?u;

e) Các quy?n khác theo quy ??nh c?a h?p ??ng và quy ??nh khác c?a pháp lu?t có liên quan.

2. Nhà th?u thi công xây d?ng có các ngh?a v? sau ?ây:

a) Mua b?o hi?m ??i v?i ng??i lao ??ng thi công trên công tr??ng;

b) B?i th??ng cho ch? ??u t? và các bên có liên quan nh?ng thi?t h?i gây ra do l?i c?a nhà th?u (n?u có) theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? h?p ??ng và pháp lu?t có liên quan;

c) Các ngh?a v? khác theo quy ??nh c?a h?p ??ng và quy ??nh khác c?a pháp lu?t có liên quan.

Ch??ng VIII

QU?N LÝ NHÀ N??C V? CHI PHÍ ??U T? XÂY D?NG

?i?u 34. B? Xây d?ng

B? Xây d?ng là c? quan ch?u trách nhi?m th?ng nh?t qu?n lý nhà n??c v? chi phí ??u t? xây d?ng và có trách nhi?m:

1. H??ng d?n chi ti?t v? n?i dung, ph??ng pháp xác ??nh và qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng g?m s? b? t?ng m?c ??u t? xây d?ng, t?ng m?c ??u t? xây d?ng, d? toán xây d?ng, ??nh m?c xây d?ng, giá xây d?ng công trình, chi phí qu?n lý d? án và t? v?n ??u t? xây d?ng, ch? s? giá xây d?ng, ?o bóc kh?i l??ng xây d?ng công trình, giá ca máy và thi?t b? thi công, ?i?u ch?nh t?ng m?c ??u t?, ?i?u ch?nh d? toán xây d?ng, xác ??nh ??n giá nhân công xây d?ng, quy ??i v?n ??u t? xây d?ng và ki?m soát chi phí trong ??u t? xây d?ng.

2. Công b? ??nh m?c xây d?ng, ??nh m?c các hao phí tính giá ca máy và thi?t b? thi công xây d?ng, ??nh m?c chi phí qu?n lý d? án và t? v?n ??u t? xây d?ng, giá xây d?ng, su?t v?n ??u t? xây d?ng công trình, ch? s? giá xây d?ng qu?c gia và các ch? tiêu kinh t? – k? thu?t khác.

3. Thanh tra, ki?m tra vi?c th?c hi?n các quy ??nh v? qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng.

?i?u 35. B? Tài chính

1. H??ng d?n vi?c thanh toán, quy?t toán v?n ??u t? xây d?ng công trình. Quy ??nh v? qu?n lý, s? d?ng các kho?n thu t? ho?t ??ng qu?n lý d? án c?a các ch? ??u t?, ban qu?n lý d? án s? d?ng v?n ngân sách nhà n??c.

2. Quy ??nh m?c thu phí và h??ng d?n vi?c qu?n lý s? d?ng phí th?m ??nh d? án ??u t?, thi?t k?, d? toán xây d?ng và các phí khác (n?u có).

3. Thanh tra, ki?m tra vi?c thanh toán, quy?t toán v?n ??u t? xây d?ng các d? án s? d?ng v?n ngân sách nhà n??c và v?n nhà n??c ngoài ngân sách.

?i?u 36. Các B? và ?y ban nhân dân c?p t?nh

1. Các B?, ?y ban nhân dân c?p t?nh c?n c? ph??ng pháp l?p ??nh m?c d? toán xây d?ng do B? Xây d?ng h??ng d?n, t? ch?c xây d?ng và công b? các ??nh m?c d? toán xây d?ng cho các công vi?c chuyên ngành, ??c thù c?a B?, ??a ph??ng sau khi th?ng nh?t v?i B? Xây d?ng.

2. ?y ban nhân dân c?p t?nh h??ng d?n l?p và qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng; công b? giá v?t li?u xây d?ng, ??n giá nhân công xây d?ng, giá ca máy và thi?t b? thi công, ch? s? giá xây d?ng và ??n giá xây d?ng công trình phù h?p v?i m?t b?ng giá th? tr??ng t?i ??a ph??ng và ki?m tra vi?c th?c hi?n các quy ??nh v? qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng trên ??a bàn.

Ch??ng IX

?I?U KHO?N THI HÀNH

?i?u 37. X? lý chuy?n ti?p

1. D? án ??u t? xây d?ng phê duy?t tr??c ngày Ngh? ??nh này có hi?u l?c nh?ng ch?a tri?n khai ho?c ?ang tri?n khai thì các công vi?c v? qu?n lý chi phí th?c hi?n theo các quy ??nh c?a Ngh? ??nh s? 112/2009/N?-CP ngày 14 tháng 12 n?m 2009 c?a Chính ph? v? qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng công trình.

2. D? án ??u t? xây d?ng ?ã l?p, th?m ??nh nh?ng ch?a ???c phê duy?t tr??c ngày Ngh? ??nh này có hi?u l?c thi hành thì các công vi?c v? qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng th?c hi?n ?i?u ch?nh, b? sung phù h?p v?i quy ??nh t?i Ngh? ??nh này.

?i?u 38. T? ch?c th?c hi?n

1. Ngh? ??nh này có hi?u l?c thi hành k? t? ngày 10 tháng 5 n?m 2015 và thay th? Ngh? ??nh s? 112/2009/N?-CP ngày 14 tháng 12 n?m 2009 c?a Chính ph? v? qu?n lý chi phí ??u t? xây d?ng công trình.

2. Các B? tr??ng, Th? tr??ng c? quan ngang B?, Th? tr??ng c? quan thu?c Chính ph?, Ch? t?ch ?y ban nhân dân các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng, Th? tr??ng các t? ch?c chính tr?, chính tr? – xã h?i, t? ch?c chính tr? – xã h?i ngh? nghi?p và các t? ch?c, cá nhân có liên quan ch?u trách nhi?m thi hành Ngh? ??nh này.

3. B? Xây d?ng ch? trì, ph?i h?p v?i các B?, ngành liên quan ch?u trách nhi?m h??ng d?n th?c hi?n Ngh? ??nh này./.

 

 

N?i nh?n:
– Ban Bí th? Trung ??ng ??ng;
– Th? t??ng, các Phó Th? t??ng Chính ph?;
– Các B?, c? quan ngang B?, c? quan thu?c Chính ph?;
– H?ND, UBND các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng;
– V?n phòng Trung ??ng và các Ban c?a ??ng;
– V?n phòng T?ng Bí th?;
– V?n phòng Ch? t?ch n??c;
– H?i ??ng Dân t?c và các ?y ban c?a Qu?c h?i;
– V?n phòng Qu?c h?i;
– Tòa án nhân dân t?i cao;
– Vi?n ki?m sát nhân dân t?i cao;
– Ki?m toán Nhà n??c;
– ?y ban Giám sát tài chính Qu?c gia;
– Ngân hàng Chính sách xã h?i;
– Ngân hàng Phát tri?n Vi?t Nam;
– ?y ban Trung ??ng M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam;
– C? quan Trung ??ng c?a các ?oàn th?;
– VPCP: BTCN, các PCN, Tr? lý TTg, TG? C?ng TT?T, các V?, C?c, ??n v? tr?c thu?c, Công báo;
– L?u: V?n th?, KTN (3b).

TM. CHÍNH PH?
TH? T??NG

Nguy?n T?n D?ng